Zarejestruj się

Uwaga

Zwróć uwagę na poprawność wprowadzanych informacji. Dane, które podajesz na etapie rejestracji automatycznie zasilą formularz zgłoszeniowy projektu dostępny po zalogowaniu.

Poprawność i prawdziwość danych może zostać sprawdzona w celu potwierdzenia Twoich uprawnień do zgłoszenia projektu.

Na podany adres e-mail system będzie przesyłał informacje i wszystkie powiadomienia.

Adres e-mail
Hasło

Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków w tym jedną cyfrę, jedną małą literę, jedną dużą oraz jeden znak specjalny: np. !@#$%^&*()-=[]\;',./_+{}|:"<>?

Imię i nazwisko

Podaj swoje imię i nazwisko

Adres
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość: POZNAŃ
Telefon

Podaj telefon do kontaktu

Czy wnioskodawca w dniu składania wniosku ukończył 18 rok życia?


Zasady korzystania z usługi - dla osób pełnoletnich

Zgody obowiązkowe

Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, jako Administrator danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, informuje Panią/Pana, iż:
 1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym i Uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, którym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020r.
 3. Dane w zakresie: imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, zostaną opublikowane w Serwisie PBO20.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia złożenie projektu do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Proszę wskazać zakres danych do upublicznienia w serwisie PBO20 (wnioskodawca musi upublicznić swoje dane w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu lub adres e-mail):

Zgody opcjonalne

Administrator informuje Panią/Pana, iż:
 1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
 2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora,
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
 4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest ww. celu dobrowolne.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
Zasady korzystania z usługi - w przypadku osób niepełnoletnich

Dane rodzica/opiekuna prawnego wnioskodawcy

WAŻNE! Zgodnie z Zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 imię i nazwisko oraz adres e-mail lub telefon muszą zostać opublikowane w Serwisie PBO20

Imię i nazwisko
Telefon
Email

Prezydent Miasta Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań, jako Administrator danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, informuje Panią/Pana, iż:
 1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym i uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 , którym jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 r.
 3. Dane w zakresie: imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, zostaną opublikowane w Serwisie PBO20.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia złożenie projektu do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Proszę wskazać zakres danych Wnioskodawcy do upublicznienia w serwisie PBO20: (wnioskodawca musi upublicznić swoje dane w zakresie imienia i nazwiska i nr telefonu lub adres e-mail):

CAPTCHA: Jaki jest wynik dodawania cztery + trzy?

Podaj wartość liczbową wyniku dodawania.
Przykład: Dla pytania 'Jaki jest wynik dodawania jeden + dziewięć?' w polu należy wpisać wartość 10.

Jeśli masz już konto, ale zapomniałeś(aś) hasła, przejdź na tę stronę.