Rowerowy pakiet 2020: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola - 2.etap


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Rowerowy pakiet 2020: Ogrody-Sołacz-Winiary-Wola - 2.etap
Skrócony opis projektu
Dokończenie wymiany nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych ulic Witosa-Niestachowska (Sołacz-Winiary) oraz budowa szkolnych parkingów rowerowych (Ogrody-Wola-Winiary)
Opis projektu
Celem projektu jest dokończenie wymiany nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych, które są w fatalnym stanie technicznym na granicy Sołacza, Winiar i Ogrodów (w 2019 roku zrealizowano 1. etap - szczegóły na www.rowerowypoznan.pl). Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerem nie tylko w obrębie wymienionych osiedli, ale także dla rowerzystów jadących od strony Woli i Piątkowa. Ponadto projekt zakłada montaż stojaków rowerowych przy szkołach na Ogrodach oraz Woli.

Na projekt składa się:
1. Wymiana nawierzchni po wschodniej stronie ul. Niestachowskiej na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Wojska Polskiego (doprecyzowując od końca zakresu zrealizowanego w ramach projektu PBO2019).
2. Wymiana nawierzchni po wschodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szydłowskiej (w pierwszej kolejności odcinek od przystanku autobusowego w stronę Szydłowskiej).

Kolejność powyższych odcinków określa priorytety realizacji i wymiana nawierzchni sfinansowana byłaby do wysokości środków.

3. Budowa parkingów rowerowych w sąsiedztwie szkół - po 10 U-kształtnych stojaków rowerowych:
- Wola: Szkoła Podstawowa nr 22 (na rogu ulic Hangarowej/Wigury),
- Ogrody: Szkoła Podstawowa nr 70 (na rogu ulic Złota/Piękna),
- Winiary: Szkoła Podstawowa nr 89 (na rogu ulicy Chełmińskiej).

4. Dwa punkty pomiaru ruchu rowerowego na trasach Programu Rowerowego Miasta Poznania: Ring2 i Radial R6.

Realizacja zadania do wysokości środków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Witosa i Niestachowska (wymiana nawierzchni), Hangarowa/Wigury, Złota/Piękna, Chełmińska (parkingi rowerowe)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Witosa i Niestachowska - wschodnia strona (kontynuacja PBO2019), stojaki rowerowe dotyczą SP22, SP70 i SP89
Potencjalni odbiorcy projektu
- rowerzyści,
- rolkarze,
- piesi
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zapoczątkowana w 2019 roku wymiana nawierzchni wzdłuż ulic Witosa i Niestachowskiej (wygrany projekt PBO2019) zebrała bardzo dużo dobrych opinii wśród mieszkańców. Niestety rosnące koszty spowodowały, że nie udało się zakończyć projektu w 2019 roku i stąd wniosek do PBO2020. Ponadto wniosek został rozbudowany o elementy wspierające rozwój ruchu rowerowego wokół szkół.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Wymiana nawierzchni:
1.1. po wschodniej stronie ul. Niestachowskiej na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Wojska Polskiego (od zakończenia zakresu PBO2019).
1.2. po wschodniej stronie ul. Witosa na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Szydłowskiej.

Kolejność powyższych odcinków określa priorytety realizacji i wymiana nawierzchni ma być sfinansowana do wysokości środków.
525 000
2. Budowa parkingów rowerowych w sąsiedztwie szkół:
- Szkoła Podstawowa nr 22 (Wola),
- Szkoła Podstawowa nr 70 (Ogrody),
- Szkoła Podstawowa nr 89 (Winiary).
15 000
3. Dwa punkty pomiaru ruchu rowerowego 60 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
lokalizacje szkolnych parkingów rowerowych mapa lokalziacji szkolnych parking_w rowerowych.png
zniszczona nawierzchnia Niestachowska-Witosa stan nawierzchni Niestachowska-Witosa.jpg
lokalizacja dróg pieszo-rowerowych do wymiany nawierzchni mapa trasy rowerowej Niestachowska-Witosa.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie realizacja zadania do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zbigniew Barbaś, Krzysztof Marciniak, Zofia Martyńska, Teresa Piasna, Jan Schneider, Anna Wilczewska, Maciej Wituski, Sławomir Wojciechowski, Wojciech Wyczyński
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Wacko, Paweł Szwaczkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu może przyczynić się do wzrostu liczby uczniów dojeżdżających do szkoły oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa na trasie pomiędzy placówką a miejscem zamieszkania.
  Zespół Obradował w składzie: Projekt zaopiniowany pozytywnie podczas IV sesji Rady Osiedla dnia 15 lipca, rekomendacja potwierdzona uchwałą podczas V sesji w dniu 9 września.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WOLA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Ewelina Gogołkiewicz, Mirosław Góra, Maciej Krukowski, Ireneusz Piechowiak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.