Remont sali gimnastycznej w ZSO


Kategoria
9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Remont sali gimnastycznej w ZSO
Skrócony opis projektu
Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą drzwi, oświetlenia, oraz wykuciem wyjścia ewakuacyjnego.
Opis projektu
Propozycja podyktowana jest koniecznością zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do nauki, uprawiania sportu, organizowania imprez szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń o charakterze edukacyjno-zawodowym. Założeniem projektu jest remont sali gimnastycznej wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów bezpieczeństwa, wymianą oświetlenia na energooszczędne, co pozwoli na oszczędności podczas jej dalszej eksploatacji, oraz zapewni większy komfort użytkowania. Remont pozwoli także dostosować pomieszczenie do funkcji sali widowiskowej, niezbędnej w życiu szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Kazimierza Wielkiego 17

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

sala gimnastyczna
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, społeczność lokalna, która w różnej formie korzysta z sali sportowej (zajęcia popołudniowe), środowisko uczniowskie miasta, zapraszane na wydarzenia, rozgrywki, zawody i konkursy organizowane przez placówkę.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zespół Szkół Odzieżowych to placówka ze stuletnią tradycją w kształceniu zawodowym. Popularna „Odzieżówka” przy ul. Kazimierza Wielkiego posiada m. in. certyfikat ISO oraz tytuł Lidera Edukacji Zawodowej.
Absolwenci szkoły byli i są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Szkoła otrzymuje co roku wiele ofert pracy dla krawców, fryzjerów i techników przemysłu mody. Jej absolwentów znajdziemy między innymi w pracowniach poznańskiej Opery jak i wśród kadry dydaktycznej Uniwersytetu Artystycznego i School od Form.
Od 25 lat szkoła organizuje Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Krawców i Projektantów "Mała Pętelka". Młodzi twórcy z całej Polski prezentują swe kolekcje mody oraz stylizacje fryzjerskie. Z roku na rok poziom prezentowanych prac jest coraz wyższy.
Ta i liczne inne imprezy zawodowe i sportowe odbywają się w sali gimnastycznej, która wymaga remontu i dostosowania do wymogów przepisów bezpieczeństwa (wyjście ewakuacyjne). Szkoła chcąc zapewnić edukację na najwyższym poziomie musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe i techniczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wyjście awaryjne (ewakuacyjne)
19 022
zakup farb, malowanie sali
68 536
wymiana drzwi do sali i zaplecza 14 245
projekt, zakup i wymiana oświetlenia 8 250
SUMA: 110 053
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
kosztorys Remontsaligimnastycznej.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Lidia Koralewska
Adres email lidiaprojekt@wp.pl
Telefon 515167136
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 110 053 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 110 053 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Sokolnicka-Guzek
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.