Cmentarz ul. Szczawnicka: parkingi,chodniki,ścieżka rowerowa, zieleń


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Cmentarz ul. Szczawnicka: parkingi,chodniki,ścieżka rowerowa, zieleń
Skrócony opis projektu
Przebudowa ul. Szczawnickiej w otoczeniu cmentarza: parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa i zieleń wg projektu
Opis projektu
Projekt dotyczy przebudowy ul. Szczawnickiej, na podstawie gotowego projektu drogowego, wykonanego w roku 2015 przez firmę NBProjekt ze środków Rady Osiedla Podolany, pod nadzorem ZDM. W razie braku środków należy wykonać wyłącznie branżę drogową, pozostawiając zieleń do późniejszej realizacji.
Zadanie nie dotyczy otoczenia cmentarza od strony ul. Lutyckiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Szczawnicka (odc. od Lutyckiej do Druskienickiej)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb ewidencyjny: 0020, Nieruchomość: dz. nr 7/1, 7/4, 8, 11, 12/1, ark. 12
Potencjalni odbiorcy projektu
Rodziny zmarłych pochowanych na Cmentarzu parafii p.w. św. Jana Vianneya przy ul. Szczawnickiej /Lutyckiej, wszyscy mieszkańcy Podolan korzystający z ulicy Szczawnickiej, dzieci z Sołacza (m.in. ul. Podolańskiej) w drodze do rejonowej szkoły na Podolanach, przyszli użytkownicy stacji Kolei Metropolitalnej, która ma powstać w rejonie ul. Druskienickiej/Szczawnickiej wraz z Park&Ride.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Cmentarz parafii św. Jana Vianneya położonej w dzielnicy Sołacz w Poznaniu, jednak znajdujący się na Podolanach, na narożniku ul. Lutyckiej i Szczawnickiej, jest jednym z dwóch cmentarzy mieszczących się na Osiedlu Podolany. Przez 80 lat pochowano na cmentarzu wielu znanych profesorów wyższych uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, działaczy oraz sióstr zgromadzeń zakonnych.
Zagospodarowanie pasa drogowego, należącego do Miasta Poznań, o długości ok. 370 metrów we wschodniej części ulicy Szczawnickiej, w sąsiedztwie cmentarza, pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przy jednoczesnym podniesieniu estetyki tego miejsca. Projekt zyskał akceptację Parafii św. Jana Vianneya oraz kanclerzy Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ze względu na pochowanych na cmentarzu wybitnych nauczycieli akademickich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
realizacja zadania zgodnie z projektem budowlanym przygotowanym przez pracownię NBProjekt, będącym w posiadaniu ZDM. 595 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
zdjęcia otoczenia cmentarza Cmentarz_Szczawnicka_Lutycka_zdjecia .png
fragment projektu ul. Szczawnickiej /źródło: strona internetowa Rady Osiedla Podolany 002. Plan sytuacyjny - Szczawnicka - PW-1.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Adres email elzbieta.sobkowiak.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest ZDM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 598 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Podolany : Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.