Porządki w Koziołkowej Zagrodzie. Remont SP88


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Porządki w Koziołkowej Zagrodzie. Remont SP88
Skrócony opis projektu
Kompleksowy remont: części dziedzińca szkolnego, ogrodzenia szkoły oraz łazienek i szatni w bloku sportowym.
Opis projektu
Lokalizacja "Koziołkowej Zagrody" to teren Szkoły Podstawowej nr 88 przy ulicy Swoboda 53 w Poznaniu. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie część dziedzińca szkolnego o powierzchni 700 m2, ogrodzenie o długości 355 m oraz łazienek i szatni w bloku sportowym szkoły. Powierzchnia boiska do remontu to stary popękany asfalt, który należy wymienić na kostkę brukową, tak aby boisko tworzyło bezpieczną i estetyczną całość z powierzchnią już wyremontowaną. Kolejną część inwestycji stanowić będzie ogrodzenie całego obiektu szkolnego, które jest w bardzo złym stanie. W ramach remontu zlikwidowane zostaną całkowicie cokoły betonowe i skorodowane ogrodzenie, a w ich miejsce zamontowane będą panele z drutu osadzone na betonowych cokołach. Całość w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i estetyki obiektu i otoczenia całej szkoły. Inwestycja obejmie również remont sanitariatów i szatni w bloku sportowym. Wymianie podlegać będzie cała instalacja wodno - kanalizacyjna. Przebudową objęte będą pomieszczenia toalet, które w tej chwili są tak małe, że nie pozwalają na wejście i swobodne zamknięcie drzwi. Ze względu na nieszczelność rur powstało bardzo duże zawilgocenie ścian, na których niezbędne jest skucie tynków. W ramach remontu zostanie dokonana również pełna wymiana drzwi, ceramiki sanitarnej i wyposażenia. Pracami wykończeniowymi objęte zostaną ściany i podłogi - wyłożenie glazurą oraz malowanie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Swoboda 53

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 88
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie, rodzice, mieszkańcy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podstawowym celem " Porządków w Koziołkowej Zagrodzie" jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni wspólnej mieszkańców osiedla. Dziedziniec szkolny jest bardzo ważną częścią całego obiektu. Jest to miejsce spędzania wolnego czasu uczniów podczas przerw w trakcie pobytu w szkole. Ponadto w godzinach popołudniowych z przestrzeni tej korzystają również mieszkańcy osiedla. Dziedziniec szkolny to miejsce, w którym odbywają się imprezy szkolne takie jak apele, festyny, Dni Teatru i Talentów itp. Równa i estetyczna nawierzchnia dziedzińca ma duże znaczenie dla całej społeczności szkolnej, ponieważ jest to główny szlak komunikacyjny uczniów i rodziców przychodzących do szkoły. Wymiana ogrodzenia terenu szkoły w zdecydowany sposób przyczyni się do podniesienia estetyki całego obiektu jak i osiedla. Z bloku sportowego szkoły oprócz uczniów korzysta lokalna społeczność, grupy seniorów, ministranci. Remont położonych tam sanitariatów i szatni przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług. Pozwoli uczniom poczuć, że ich szkoła wkroczyła w XXI wiek.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Dziedziniec 220 000
2. Ogrodzenie 180 000
3. Łazienki i szatnie w bloku sportowym 190 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Łazienka IMG_3871.jpg
Łazienka 2 IMG_3874.jpg
Dziedziniec + ogrodzenie Bud_et zdj_cia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Zygman
Adres email sekretariatsp88@poczta.onet.pl
Telefon 618674221
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Bratek, Lidia Burzyńska, Zdzisław Dopierała, Ewa Jerszyńska, Maxymilian Jóźwiak, Łukasz Koperski, Przemysław Łoziński, Mikołaj Maśliński, Paweł Michalski, Hanna Moczko, Alina Wojtkowiak, Aleksandra Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.