Grunwaldzkie kino plenerowe Kwiatowe i Junikowo


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Grunwaldzkie kino plenerowe Kwiatowe i Junikowo
Skrócony opis projektu
Grunwaldzkie kino plenerowe integrujące społeczność lokalną to cykl letnich, wakacyjnych pokazów filmowych pod chmurką.
Opis projektu
Zarówno Osiedle Kwiatowej jak i Junikowo to tereny peryferyjne miasta Poznania jednak z długą i ciekawą historią. Cechuje ją przede wszystkim zatroskanie mieszkańców o dobro wspólne oraz praca na jego rzecz. Dlatego też społeczność lokalna obu Osiedli współpracuje ze sobą bardzo dynamicznie od wielu już lat. Przykładowym efektem tej owocnej współpracy mogą być koncerty patriotyczne muzyki klasycznej zorganizowane z okazji 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego które zgromadziły szerokie grono publiczności. Co równie istotne mieszkańcy Osiedla Kwiatowego mają również duże doświadczenie w realizacji różnych projektów realizowanych na terenie miasta Poznania.
Mając na uwadze dalszy rozwój zarówno Osiedla Kwiatowego jak i Junikowo oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców tychże Osiedli chcielibyśmy stworzyć warunki do bliższego obcowania z kulturą – tym razem filmową poprzez plenerowe projekcje filmowe. Prezentowane będą filmy różnorodne tematycznie: od komedii po filmy sensacyjne (naprzemiennie na Osiedlu Kwiatowym i Junikowie). Grunwaldzkie kino plenerowe będzie zarówno okazją dla mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu w miłym sąsiedzkim towarzystwie jak również będzie inspiracją do ciekawych dyskusji na tematy poruszane w prezentowanych filmach i nie tylko. Stanowić będą one również doskonałą okazję do bezpośredniego obcowania z kulturą jak również pomogą we wzajemnej integracji mieszkańców obu Osiedli gromadząc liczne grono publiczności.
Plenerowe projekcje filmowe (oraz rozpoczynające się wakacje letnie) chcielibyśmy zainaugurować Festynem Rodzinnym z atrakcjami dla wszystkich mieszkańców obu Osiedli – zarówno dla dzieci jaki i dla Seniorów. Stąd też w planie Festynu znajdą się: animacje dla dzieci, wspólne ćwiczenia dla Seniorów na świeżym powietrzu oraz smaczny poczęstunek. Całość projekcji filmowych chcielibyśmy zakończyć koncertem plenerowym muzyki klasycznej, na terenie Parku ks. Michalskiego, w wykonaniu uznanych artystów scen poznańskich. Przy projekcie współpracowały Barbara Glapka oraz Alina Danielewska.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekcje filmowe na terenie rekreacyjnym przy ul. Irysowej i Stokrotkowej (Os. Kwiatowe) oraz w Parku Im. ks. Michalskiego przy ul. Grunwaldzkiej (Os. Junikowo) – tereny Miasta Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekcje filmowe na terenie rekreacyjnym przy ul. Irysowej i Stokrotkowej (Os. Kwiatowe) oraz w Parku Im. ks. Michalskiego przy ul. Grunwaldzkiej (Os. Junikowo) – tereny Miasta Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Kwiatowego i Junikowo. Jednakże w dzielnicy Grunwald podobne projekty, w poprzednich latach, nie były realizowane dlatego na letnie projekcje kina plenerowego zapraszamy serdecznie mieszkańców całej dzielnicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Sąsiadujące ze sobą Osiedla Kwiatowe oraz Junikowo to tereny peryferyjne miasta Poznania charakteryzujące się jednak dynamicznym rozwojem i znaczącym przyrostem ilości mieszkańców w ostatnich kilku latach. Rozbudowa ww. Osiedli rodzi konieczność poszerzenia oferty kulturalnej na tych terenach, zwiększenia jej dostępności oraz podniesienia kompetencji kulturalnych dla mieszkańców.
Cykl projekcji filmowych zrealizowany bezpośrednio na terenie ww. Osiedli, bez konieczności czasami bardzo utrudnionego dojazdu do instytucji kulturalnych w centrum Poznania, zmotywuje mieszkańców do czynnego udziału w tym wydarzeniu. Oglądając wspólnie ciekawe i różnorodne tematycznie filmy będą bowiem mieli poczucie że są „u siebie”, w gronie swoich znajomych sąsiadów.
Realizacja projektu przyczyni się również do zacieśnienia kontaktów miedzy sąsiedzkich jak również rozwinie wśród mieszkańców terenów peryferyjnych potrzebę obcowania z kulturą oraz uczestnictwa w licznych wydarzeniach artystycznych na terenie miasta Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Festyn Rodzinny Osiedle Kwiatowe 28 000
Kino plenerowe Osiedle Kwiatowe 36 000
Kino plenerowe Osiedle Junikowo 30 000
Koncert plenerowy Osiedle Junikowo 31 000
SUMA: 125 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Szczegóły dotyczące projektu PBO 2020 kosztorys_szczego_owy.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daria Zając
Adres email zajac.daria@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska, Barbara Glapka, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 125 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 185 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Osiedle Junikowo
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marek Bajon, Barbara Glapka, Szymon Gogolewski, Monika Gryska-Łączniak, Damian Kubiak, Maciej Mączyński, Agnieszka Mikulicz, Paweł Motak, Piotr Ochocki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.