Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek
Skrócony opis projektu
Budowa brakującego odcinka Rowerowej Trasy Kórnickiej.
Opis projektu
Na projekt składa się:

Rowerowa Trasa Kórnicka (wzdłuż trasy tramwajowej), dla której przewiduje się wymianę nawierzchni na nową szeroką asfaltową alejkę o długości 600 metrów. Inwestycją będzie objęty odcinek zaczynający się na wysokości styku ulic Inflancka-Piaśnicka w kierunku dawnej pętli tramwajowej Osiedle Lecha.

Szczegółowe założenia inwestycji:

W ramach przebudowy torowiska wzdłuż Trasy Kórnickiej opracowano projekt budowy drogi dla rowerów na odcinku od ul. Jana Pawła II do styku ulic Inflancka-Piaśnicka. A zatem poza zakresem inwestycji pozostaje odcinek na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie" do przystanku tramwajowego "Os. Lecha", gdzie dalej ponownie zaczyna się droga dla rowerów. Zgodnie z MPZP "Osiedle Tysiąclecia" na terenie użytku ekologicznego przewiduje się istnienie ciągu pieszo-rowerowego, który może mieć nawierzchnię bitumiczną. W związku z tym zakres inwestycji polega na wymianie nawierzchni na odcinku ok. 600 metrów; a ponadto w obrębie przystanku tramwajowego "Os. Tysiąclecia" należy zapewnić separację ruchu pieszego i rowerowego.

Projekt zostanie zrealizowany do wysokości środków
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kórnicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
- rowerzyści,
- rolkarze,
- piesi,
- biegacze,
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz pieszego na terenie Osiedla Rataje i Osiedla Chartowo. A także zakres proponowanych inwestycji wpisuje się w koncepcję uzupełnienia "urwanych" tras rowerowych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana nawierzchni na Rowerowej Trasie Kórnickiej - do wysokości środków 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
mapa Rowerowej Trasy Kórnickiej i mpzp z wytyczonym przebiegiem mapa Rowerowej Trasy K_rnickiej i mpzp z wytyczonym przebiegiem.png
dokumentacja fotograficzna Rowerowa Trasa Kórnicka - Traszki Ratajskie dokumentacja fotograficzna Rowerowa Trasa K_rnicka - Traszki Ratajskie.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Zmieniono decyzję na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Makowski, M.Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie dot. projektu nr 178 "Rowerowa Trasa Kórnicka i RoweLOVE Rataje" -- Poznań, 5 września 2019 Szanowni Państwo, Trasa rowerowa przez "Traszki Ratajskie" jest trasą istniejącą, a nie planowaną. Jest to Trasa Główna 'Radial R1 Wschód' z Programu Rowerowego Miasta Poznania. Na alejkach zgłoszonych do remontu w PBO już obecnie odbywa się ruch rowerowy, dopuszczony regulaminem parku. ZZM opiniując projekt ma obowiązek przestrzegać obowiązujących w Mieście strategicznych dokumentów, które przewidują utrzymanie w tym miejscu ruchu rowerowego, zabezpieczając tę funkcję w MPZP. Alejka, po której odbywa się ruch rowerowy, jest położona najdalej od zbiorników z wodą i siedlisk traszek, wzdłuż linii tramwajowej, już obecnie jest asfaltowa, a pozostawienie asfaltowej nawierzchni zostało przewidziane w MPZP. W razie potrzeby istnieje możliwość montażu barier migracji zabezpieczających płazy oraz wymalowania znaków ostrzegawczych, jak to zrobiono w Parku Rataje. Obowiązkiem ZZM jest realizacja Programu Rowerowego. Projekt został uznany za niezgodny z obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania. Tymczasem Projekt jest zgodny ze Strategią i Programami, a jego realizacja jest jednym z celów strategicznych zapisanych w Strategii i Programach. To negatywna opinia ZZM jest sprzeczna ze Strategią oraz Programami obowiązującymi w Poznaniu. 1) projekt jest zgodny z MPZP “Osiedle Tysiąclecia” i stanowi realizację zapisów MPZP, który przewiduje ciąg pieszo - rowerowy po istniejącej alejce asfaltowej (której remont zgłoszono w PBO); 2) projekt jest zgodny z Programem Rowerowym Miasta Poznania, który po istniejącej alejce asfaltowej wyznacza przebieg Trasy Głównej Radial R1 Wschód i przewiduje dla Tras Głównych nawierzchnie asfaltowe. Jego realizacja jest niezbędna dla wykonania Programu Rowerowego; odmowa realizacji projektu (negatywna ocena projektu) jest niezgodna z Programem Rowerowym; 3) projekt jest zgodny ze Strategią Miasta Poznania (“Rozbudowa miejskiej sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest jednym z kluczowych zadań strategicznych; Strategia przewiduje utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych zapewniających dojazd do centrum oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej (Strategia Rozwoju Miasta Poznania, str. 31) 4) projekt jest zgodny z Planem Adaptacji do Zmian Klimatu, który wśród zadań strategicznych wymienia realizację Programu Rowerowego; realizacja projektu jest więc elementem niezbędnym do pełnej realizacji Planu Adaptacji; negatywna ocena projektu jest niezgodna z Planem Adaptacji; 5) projekt jest zgodny z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania, wskazującym na konieczność budowy spójnej sieci dróg rowerowych. Proszę o rozpatrzenie mojego odwołania. Z wyrazami szacunku, Daniel Malecki maleckid@gmail.com +48 501 847 658
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgłoszony projekt Rowerowa Trasa Kórnicka i RoweLOVE Rataje jest możliwy do zrealizowania przez ZDM wyłącznie z zakresie zadania 1 tj. budowy łącznika na skrzyżowaniu ulic Inflanckiej/Baraniaka/Wiankowej. ZDM rekomenduje pozytywnie realizację 1 części zadania tj. budowę łącznika na skrzyżowaniu ulic Inflanckiej/Baraniaka/Wiankowej (koszt 600.000 zł). Realizacja zadania polegająca na remoncie przejazdu rowerowego jest niemożliwa ze względu na negatywną opinie wydaną przez zarządcę terenu – Zarząd Zieleni Miejskiej. Planowany przebieg drogi rowerowej widzie przez użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie”. Istniejące alejki asfaltowe to element zastany i planowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej remont tych alejek ma charakter zachowawczy. Ponadto we względu na chronione płazy absolutnie niewskazane jest zwiększenie ruchu jakichkolwiek pojazdów w tym obszarze, a taki ruch generowałoby zachowanie w tym miejscu drogi rowerowej. Wnioskodawca nie zgłosił chęci realizacji wyłącznie 1 części zgłoszenia. Realizacja projektu w bieżącej formie nie jest możliwa. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt e) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek, opinia ZZM
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.