SP62 Podolany: termomodernizacja/nowa elewacja budynku


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
SP62 Podolany: termomodernizacja/nowa elewacja budynku
Skrócony opis projektu
Ocieplenie budynku dydaktycznego (termomodernizacja) Szkoły Podstawowej Nr 62 / nowoczesna elewacja
Opis projektu
Ocieplenie budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 62 na Podolanach poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu. Założenia estetyczne wg koncepcji pracowni architektonicznej ŚNIADEK+ŚNIADEK ARCHITEKCI- tynk w ciepłej bieli, akcenty kolorystyczne, nawiązania do patrona szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Druskiencka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 62
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i pracownicy szkoły, wszyscy mieszkańcy osiedla.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Audyt energetyczny budynku (będący w posiadaniu dyrekcji szkoły) wykazał znaczące oszczędności kosztów ogrzewania po przeprowadzeniu termomodernizacji. Poprawa sposobu ogrzewania budynku wpłynie na jakość nauczania i przebywania dzieci w szkole.
Koncepcja rozbudowy szkoły opracowana przez ŚNIADEK+ŚNIADEK ARCHITEKCI zaproponowała podniesienie estetyki "starej" części szkoły dzięki nowemu wyglądowi elewacji. Aktualnie budynek jest typową szkołą budowaną w czasach komunistycznych - należy poprawiać wygląd przestrzeni publicznej.
Projekt nie generuje kosztów, ponieważ audyt energetyczny budynku wykazał roczną oszczędność kosztów energii rzędu minimum 30% (w zależności od wybranego wariantu).
UWAGA! Zadanie w budżecie Miasta SP62/P/007 o nazwie "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich" - wg opinii PIM prowadzącej inwestycję - NIE DOTYCZY starego budynku szkoły, w związku z czym projekt winien otrzymać pozytywną rekomendację, gdyż spełnia warunki regulaminu PBO.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
termomodernizacja budynku dydaktycznego (wg audytu energetycznego budynku) 525 000
Przewidywany wzrost cen (10%) 50 000
koszty projektu i przetargu 20 000
SUMA: 595 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Koncepcja estetyki elewacji Śniadek&Śniadek SP62_elewacja_wg_koncepcji_Sniadek&Sniadek_1.PNG
Koncepcja estetyki elewacji Śniadek&Śniadek SP62_elewacja_wg_koncepcji_Sniadek&Sniadek_2.PNG
deklaracja PBO_SP62_deklaracja_termomodernizacja.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Sobkowiak
Adres email elzbieta.sobkowiak.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Podolany : Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.