Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa dla mieszkańców


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa dla mieszkańców
Skrócony opis projektu
Trasa pieszo-rowerowa pomiędzy PST i ul.Ks.Mieszka I od PST Kurpińskiego do kładki przy os.Chrobrego-Botanika
Opis projektu
Kolejny, 5 etap powstawania Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej (po
przygotowaniu dokumentacji, rozpoczęciu realizacji w terenie odcinków
łączących PST Szymanowskiego - PST Kurpińskiego) zakłada
utwardzenie obecnie wydeptanej przez spacerujących mieszkańców trasy
wzdłuż tramwaju PST. Odcinek poddany do realizacji zaczynałby się
przy przystanku PST Kurpińskiego, a kończył przy kładce na
wysokości os. Botanika.

Wnioskowana do realizacji inwestycja wpisana jest zarówno do programu
rowerowego, jak też i spełnia funkcję spacerową wśród
mieszkańców Piątkowa. Stanowiłaby świetną alternatywę, dla
przeciążonej już momentami trasy znajdującej się po drugiej stronie
jezdni, co zapewniałoby dodatkowe bezpieczeństwo korzystającej z niej
mieszkańców.

Realizowana infrastruktura miałaby zostać wybudowana w sposób, który
umożliwiałby w przyszłości ewentualne poszerzenie jezdni Ks. Mieszka
I do dwóch pasów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ks. Mieszka I

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Piątkowo, pas zieleni pomiędzy trasą PST a ul. Ks. Mieszka I
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcu Piątkowa i Winograd, ze szczególnym uwzględnieniem, osiedli Zwycięstwa, Przyjaźni, Sobieskiego, Chrobrego, Batorego oraz Zygmunta Starego, a także rowerzyści korzystający z trasy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy Piątkowa od lat wykorzystują tereny wzdłuż trasy PST do celów spacerowych czy rekreacyjnych, dlatego też utwardzenie ich trasy spacerowej, zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz docelowo oświetlenie całej trasy jest naturalnym działaniem zwiększającym zarówno komfort mieszkańców, jak i piękno naszej wspólnej okolicy.
Dodatkowo realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo i rowerzystów i pieszych, oddając do użytku trasę, która nie zawiera dodatkowych krzyżówek dróg wyjazdowych z osiedla itd.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trasy promenady; trasy, ławki, kosze na śmieci itd. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapa lokalizacyjna trasy Promenady Promenada 2020, Pi_tkowo.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kłoskowski
Adres email krzysztof.kloskowski@kernwerk.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Po spotkaniu odwoławczym zmieniono rekomendację na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie z wnioskodawcą odbyło się 20.09.19
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak, ekspert-J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W mailu z dnia 7 sierpnia prosiłem zespół ZDM o zmniejszenie zakresu działań przy zgłoszonym projekcie nr 227, jednakże mimo wysłanej wiadomości, nie pracownicy ZDM nie ustosunkowali się do zgłoszonych uwag w zakresie projektu. W tamtej propozycji prosiłem o zmniejszenie realizacji zadania do 163m (pomiar w oparciu o sip geopoz), z pierwotnej trasy ujmującej większy obszar. Proszę Gabinet Prezydenta, o dopuszczenie i tego projektu do głosowania, wskazując, iż w przypadku realizacji tego projektu w tak zawężonym zakresie, po wniesieniu przeze mnie korekty, argumenty finansowe już nie stoją na przeciwności realizacji zadania. Treść wiadomości z dnia 7 sierpnia br.: "w nawiązaniu do wcześniejszych wiadomości ze strony ZDMu w zakresie proponowanej opinii negatywnej, ze względu na dostępną pulę środków do realizacji obu projektów budżetu obywatelskiego, tj. Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa mieszkańców(228) oraz Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa dla mieszkańców (227) proszę o wprowadzenie następujących poprawek: 1. Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa mieszkańców(228) zwrot: "W przypadku gdyby przeprowadzona analiza geotechniczna wskazałaby na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania Promenady, projekt byłby realizowany do wysokości dostępnych środków budżetu obywatelskiego. Tj, trasa miałaby być realizowana od przystanku Lechicka Poznań-Plaza do ul. Trójpole, chyba że starczyłyby środki na realizację docelowo do przystanku PST Solidarności." proszę zamienić na: "W przypadku gdyby przeprowadzona analiza geotechniczna wskazałaby na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania Promenady, projekt byłby realizowany do wysokości dostępnych środków budżetu obywatelskiego. Tj, trasa miałaby być realizowana od przystanku PST Solidarności do ul. Trójpole, chyba że starczyłyby środki na realizację docelowo do przystanku PST Lechicka Poznań Plaza." " Uprzejmie proszę o naniesienie zaproponowanej w zeszłym miesiącu zmiany w projekcie. Jedyny argument ZDMu za odrzuceniem projektu, to był argument finansowy, a we wczesniejszej korespondencji prosiłem, zgodnie z zaleceniami, o zminiejszenie zakresu z ok 500 metrów do ok 165m. Trasa, mimo skrócenia, byłaby z obu stron 'podpięta' pod istniejącą infrastrukturę.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Szacowany koszt realizacji zadania wynosi ok. 2.250.000 zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.