Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa mieszkańców


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Promenada Piątkowsko-Winogradzka: trasa spacerowa mieszkańców
Skrócony opis projektu
Trasa pieszo-rowerowa pomiędzy PST i ul. Ks.Mieszka.I od przystanku Lechicka Poznań-Plaza do PST Solidarności.
Opis projektu
Kolejny, 5 etap powstawania Promenady Piątkowsko-Winogradzkiej (po przygotowaniu dokumentacji, rozpoczęciu realizacji w terenie odcinka łączącego południową część osiedla Chrobrego z przystankiem PST Lechicka, budowy trasy na odcinku PST Szymanowskiego-kładka Chrobrego-Batorego oraz zeszłorocznej zwycięskiej edycji z budową trasy na odcinku PST Kurpińskiego-kładka Chrobrego-Batorego) zakłada utwardzenie obecnie wydeptywanej trasy przez spacerujących wzdłuż trasy PST mieszkańców. Odcinek poddany do realizacji zaczynałby się przy przystanku PST Lechicka-Poznań Plaza, a kończył na przystanku PST Solidarności przy istniejącym zjeździe rowerowym.
Wnioskowana do realizacji inwestycja wpisana jest zarówno do programu rowerowego, jak też i spełnia już obecnie funkcję spacerową wśród mieszkańców Piątkowa i Winograd. Stanowiłaby świetną alternatywę, dla przeciążonej już momentami trasy znajdującej się po drugiej stronie jezdni, dodatkowo, tym bardziej, iż po planowanym przebiegu wnioskowanej do przegłosowania trasy NIE przebiega żaden konflikt i krzyżówka ciągów komunikacyjnych i pieszych (w przeciwieństwie do istniejącej w pobliżu infrastruktury), co zapewniałoby dodatkowe bezpieczeństwo korzystającej z niej mieszkańców.
Trasa ta, po odpowiednim przygotowaniu, umożliwiałaby tez, w przyszłości, po wybudowaniu ścieżki pieszorowerowej dosadzenie dodatkowych drzew i krzewów, które w wydatny sposób pomagałaby w walce ze smogiem na terenie Piątkowa oraz Winograd. Dodatkowo, zapewnione w przyszłości dosadzenia umożliwiałyby pokonywanie trasy w cieniu, co byłoby tym bardziej cenne w okresie wiosenno-letnim.
Realizowana infrastruktura miałaby zostać wybudowana w sposób, który umożliwiałby w przyszłości ewentualne poszerzenie jezdni Ks. Mieszka I do dwóch pasów.

Całość promenady wyposażona byłaby też docelowo w kolejnych etapach w przyszłości, w dodatkowe ławki oraz kosze na śmieci (w tym też na psie odchody), a także i oświetlenie.

"W przypadku gdyby przeprowadzona analiza geotechniczna wskazałaby na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania Promenady, projekt byłby realizowany do wysokości dostępnych środków budżetu obywatelskiego. Tj, trasa miałaby być realizowana od przystanku PST Solidarności do ul. Trójpole, chyba że starczyłyby środki na realizację docelowo do przystanku PST Lechicka Poznań Plaza
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ks. Mieszka I

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Winogrady, pas zieleni pomiędzy trasą PST a ul. Ks. Mieszka I
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcu Piątkowa i Winograd, ze szczególnym uwzględnieniem, osiedli Zwycięstwa, Przyjaźni, Sobieskiego, Chrobrego, Batorego oraz Zygmunta Starego, a także rowerzyści korzystający z trasy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy Piątkowa i Winograd od lat wykorzystują tereny wzdłuż trasy PST do celów spacerowych czy rekreacyjnych, dlatego też utwardzenie ich trasy spacerowej, zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz docelowo oświetlenie całej trasy jest naturalnym działaniem zwiększającym zarówno komfort mieszkańców, jak i piękno naszej wspólnej okolicy.
Dodatkowo realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo i rowerzystów i pieszych, oddając do użytku trasę, która nie zawiera dodatkowych krzyżówek dróg wyjazdowych z osiedla itd.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trasy promenady; trasy, ławki, kosze na śmieci itd. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapa lokalizacyjna trasy Promenady Promenada 2020, Winogrady.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kłoskowski
Adres email krzysztof.kloskowski@kernwerk.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak, M.Makowski, ekspert-J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W mailu z dnia 7 sierpnia odpisałem zespołowi ZDM w zakresie projektu nr 228, z prośbą o zmniejszenie zakresu działań. Poprawki nanieśli Państwo, jednocześnie - w żaden sposób nie czyniąc korekty w zakresie kosztów realizacji zadania. Projekt przy pierwotnej długości ok 675m (pomiar w oparciu o serwis sip geopoz) zmniejszyłem w swojej realizacji do ~220 metrów(pomiar również w oparciu o sip.geopoz), mimo to - pozostawili Państwo bez żadnego rozpatrzenia kosz realizacji zadania pozostawiając pierwotną kwotę tj 2 250 000 zł. W zakresie realizacji zadania, koszt przygotowania koncepcji dodatkowo odpada z zakładanego projektu, ponieważ w oparciu o doniesienia medialne, prace nad nim już państwo rozpoczęli: http://www.poznan.pl/mim/info/news/droga-rowerowa-wzdluz-pst-konsultacje,133737.html Ponawiam więc prośbę do Gabinetu Prezydenta o dopuszczenie projektu nr 228 do głosowania, wskazując na zmniejszony zakres działania dzięki któremu niższe będą koszta realizacji zadania, a podjęte już samodzielnie przez jednostki miejskie prace związane z przygotowywaniem dokumentacji, które dodatkowo zmniejszają koszt realizacji prac w terenie. Na etapie opiniowania jedyny argument ZDMu w zakresie negatywnego zaopiniowania projektu to argument finansowy, zgodnie z sugestią - zapronowałem zmniejszenie zakresu projektu (zamiast rozpoczynać od PST Lechicka Poznań Plaza do ul Trójpole, prace koncentrowałyby się od Trójpole do PST Solidarności) około 3krotnie. Mimo naniesienia poprawki, wycena projektu (mimo zmniejszenia zakresu zadania blisko 3krotnie) pozostała ta sama. Proszę o naniesienie korekty w zakresie wysokości projektu wraz z udostepnieniem go pod ocenę mieszkańców w ramach jesiennego głosowania.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W związku z brakiem zgodny wnioskodawcy, na zmianę kategorii projektu na ogólnomiejski projekt opiniuje się negatywnie. Szacowany koszt realizacji zadania przekracza wartość 2 mln zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.