Trasa pieszorowerowa wzdłuż ul. Lechickiej


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Trasa pieszorowerowa wzdłuż ul. Lechickiej
Skrócony opis projektu
Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Lechickiej, od budowanego węzła Naramowicka/Lechicka do ul. Umultowskiej.
Opis projektu
Wnioskowana do realizacji inwestycja wpisana jest zarówno do programu rowerowego, jak też i spełnia już obecnie funkcję spacerową wśród mieszkańców północnej części miasta. Realizacja wnioskowanej do budowy trasy umożliwiałaby połączenie zarówno istniejących (w terenie bądź sfinansowanych elementów infrastruktury których budowa rozpocznie się w najbliższym czasie) ciągów pieszych i rowerowych ze sobą, m.in. wygodnej trasy spacerowej pieszej i rowerowej od ul. Umultowskiej do skrzyżowania Lechicka-Naramowicka, wraz z odnogą w kierunku istniejącej trasy rowerowej ul. Murawy.
Wytyczenie wnioskowanej trasy przez tereny zielone sąsiadujące z terenem dawnego Fortu V, dawałoby też możliwość ucywilizowania, po obecnej ścieżce wydeptanej przez mieszkańców, trasy spacerowej, dzięki której zarówno cele komunikacyjne (opisane powyżej) połączyć można byłoby z przyjemną spacerową rekreacją wśród otaczającej ścieżkę zieleni.
Całość inwestycji docelowo miałąby zostać wyposażona też docelowo w kolejnych etapach w przyszłości, w dodatkowe ławki oraz kosze na śmieci (w tym też na psie odchody), a także i oświetlenie.
Ze względu na lokalizację terenu, pod dalsze konsultacje (z odpowiednimi jednostkami miejskimi oraz środowiskiem rowerowym) po przegłosowaniu projektu, poddany byłby rodzaj nawierzchni trasy. Inwestycja byłaby realizowana do pełnego wykorzystania dostępnej wysokości środków finansowych.

NOTATKA GP 2/08/19: wnioskodawca zmienił lokalizację dotyczyć będzie odcinka od ul. Murawa do Umultowskiej wzdłuż ul. Lechickiej. Projekt realizowany bedzie w sąsiedztwie Fortu V, względem obecnie załączonej mapy trasa przebiegać ma jednak ok 50 metrów bardziej na południe, tak aby omijac działki wpisane do rejestru zabytków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

wzdłuż ulicy Lechickiej od okolic budowanego bezkolizyjnego skrzyżowania Lechicka-Naramowicka do ul. Umultowskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren na północ od ul. Lechickiej, idąc pod terenach zielonych, w większości wydeptanej ścieżce przez mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcu Naramowic, Piątkowa i Winograd, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i spacerowiczów korzystający z trasy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy północnej części miasta Poznania od lat wykorzystują te tereny do celów spacerowych czy rekreacyjnych, dlatego też utwardzenie ich trasy spacerowej, zamontowanie ławek, koszy na śmieci oraz docelowo oświetlenie całej trasy jest naturalnym działaniem zwiększającym zarówno komfort mieszkańców, jak i piękno naszej wspólnej okolicy.
Dodatkowo realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo i rowerzystów i pieszych, oddając do użytku trasę, która nie zawiera dodatkowych krzyżówek dróg wyjazdowych z osiedla itd, a także łączy ze sobą istniejące już ciągi piesze i rowerowe (np ul Umultowską z ul Abrahama i drogą rowerową na ul. Murawie, czy drogą rowerową od skrzyżowania Lechicka-Naramowicka do ul. Umultowskiej).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trasy pieszorowerowej; trasy, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itd. 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kłoskowski
Adres email krzysztof.kloskowski@kernwerk.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wnioskowana inwestycja w dużej mierze ingeruje w teren, który znajduje się na terenie fortecznym - zgodnie z zasadami PBO20, rozdział 2, pkt 13 h) projekt opiniuje się negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Decyzja negatywna została podtrzymana, po uzyskaniu dodatkowej opinii MKZ
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 20.09.19
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak, ekspert-J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W temacie tego projektu, zarówno 9 jak i 13 sierpnia wysłali mi przedstawiciele ZDM dwa identyczne w swojej treści maile. 20 sierpnia wskazałem przedstawicielom ZDM, iż w skróconym przebiegu, w oparciu o istniejące trasy spacerowe mieszkańców, bądź obecne pobocze jezdni, możliwe jest poprowadzenie trasy tak, aby nie powodować dodatkowych wycinek drzew, co mogłoby uniemożliwiać poddanie pod głosowanie projekt. Mimo mojej prośby, a także próśb ze strony Gabinetu Prezydenta, nie podjęli przedstawiciele ZDM ani razu próby kontaktu ze mną, celem umówienia się na spotkanie bądź wizję lokalną na miejscu, celem potwierdzenia właściwego stanu rzeczy. Ponawiam więc, kolejny raz, prośbę o przeprowadzenie wspólnej wizji lokalnej, bądź sprawdzenie przez Państwa terenu w oparciu o sip.geopoz tak aby widzieli Państwo, iż możliwe jest poprowadzenie trasy BEZ zbędnych dodatkowych, ingerujących w znacznym stopniu, wycinek drzew. Gdyby Państwo preferowali inne rozwiązanie, to mogę Państwu obfotografować wydeptaną ścieżkę szerokości około 3-4 metrów biegnącą idealnie pomiędzy ul. Murawą a łączącą się z przystankiem autobusowym wpisanym we wniosku. Odrębnie, proszę Gabinet Prezydenta, o dopuszczenie projektu do głosowania mieszkańców.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Planowany przebieg trasy pieszo-rowerowej przebiega przez działkę o nieuregulowanym stanie prawnym (obr. 50, ark. 24, dz. 3/9). Ponadto realizacja inwestycji wiązałaby się z koniecznością wycinki bardzo dużej ilości drzew, co jest niezgodne z przyjętym przez Miasto Poznań Programem adaptacji do zmian klimatu (uchwała nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania). Oszacowany koszt realizacji budowy samej trasy pieszo-rowerowej oszacowano na ok. 2.520.000 zł (bez kosztów regulacji terenowo-prawnych). W przypadku regulacji terenowo-prawnej wskazanej działki, realizacja inwestycji przekroczyłaby okres 2 lat. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt c), d) oraz g) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 520 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.