Główna Ściana Poznania


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Główna Ściana Poznania
Skrócony opis projektu
Ożywmy serce dzielnicy Główna - Rynek Wschodni malując cudowny mural i wplatając weń zieleń.
Opis projektu
Główna jest peryferyjną dzielnicą Poznania, przez lata zapomniana dziś odzyskuje swój dawny blask. Jej serce - Rynek Wschodni potrzebuje ożywienia w nowoczesnej, artystycznej formie. Na północno-wschodniej pierzei Rynku Wschodniego znajdują się dwie ściany boczne budynków, powstaną na nich dwa murale o dowolnej tematyce (lokalnej, historycznej, nowoczesnej...) wybranej przez artystę - wykonawcę. Ważne jednak, aby projekty te były powiązane i tworzyły razem spójną całość.
Dodatkowo w murale zostanie wpleciona roślinność (zielona ściana w postaci winobluszczu zimozielonego), co jeszcze bardziej uatrakcyjni to miejsce, tworząc unikalny w skali Poznania i kraju zielony, spójny obraz. Kompozycja ta przybierać będzie różne kształty i barwy w zależności od pory roku, co sprawi, że miejsce to stanie się rozpoznawalnym i popularnym punktem na mapie Poznania, konkurującym z muralem na Śródce.
Pozwólmy Rynkowi Wschodniemu zmienić swoje oblicze 😊


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Główna, Rynek Wschodni

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Elewacje Ścian Północnej Pierzei Rynku Wschodniego
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie otoczenia Rynku Wschodniego w formie muralu i zielonej ściany. Nowoczesna, artystyczna wersja tego miejsca sprawi, że jej centralny punkt stanie się ożywiony, barwny i radosny.
Poza tym zielona ściana z winobluszczu zimozielonego pełnić będzie szereg dodatkowych funkcji przyczyniających się zmniejszeniu wahań temperatury w budynku i poprawie jego efektywności energetycznej, ograniczeniu promieniowania UV i zmniejszeniu efektu miejskiej wyspy ciepła, magazynowaniu wody opadowej i poprawie bioklimatu, jakości powietrza (smog), a także zwiększeniu bioróżnorodności głównie ptaków i owadów.
Miejsce to będzie unikalne w skali całego miasta, co sprawi, że o zapomniana Główna odzyska dawny blask, a miejsce to chętniej będą odwiedzać pozostali mieszkańcy Poznania.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt artystyczny i wykonanie dwóch murali na ścianach północnej pierzei Rynku Wschodniego
80 000
Zaprojektowanie zielonej ściany w biurze architektury krajobrazu 5 000
Zakup 20 sztuk dużych sadzonek winobluszczu zimozielonego lub rośliny alternatywnej 2 500
Wykonanie nasadzeń 5 000
Pielęgnacja okolicznej zieleni 2 500
SUMA: 95 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Przykład muralu z wplecioną zielenią 12719326_dziewczynka-z-konewka.jpg
Lokalizacja Glowna Sciana.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Jawgiel
Adres email kamiljawgiel@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury rekomenduje zwiększenie kwoty na realizację zadania do 130 000 zł. Pozycję kosztorysową "Projekt artystyczny i wykonanie dwóch murali" proponujemy zwiększyć do kwoty 100 000 zł (być może konieczny będzie zorganizowanie konkursu na projekt muralu), natomiast - trudne do oszacowania przez Wydział Kultury - pozycje związane z zaprojektowaniem i wykonaniem "żywej" części muralu do kwoty 30 000 zł. Rekomendujemy także zwiększenie kwoty związanej z utrzymaniem tego dzieła w dobrym stanie do wysokości 7 000 zł rocznie (35 000 zł na przestrzeni 5 lat), przy czym konieczny będzie namysł nad tym, kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie części zielonej w należytym stanie.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 95 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 130 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 7 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Pozytywna opinia - uchwała nr VI/27/VII/2019 z 9 września br. głosowało 10 za.
  Zespół Obradował w składzie: GACZKOWSKA Agnieszka Anna IGNACZAK Mariusz Józef KAŹMIERCZAK Wiesława KORNACKI Adam KUBIAK Ewa Barbara MACIEJEWSKI Grzegorz Sławomir MATYJA Kamil STRZYŻEWSKA Marzena TARASKA Michał Mirosław TROIŃSKI Ludwik Stefan Wszyscy głosowani ZA.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Rybicki, Zbysław Jankowski, Piotr Lecyk, Zenona Leś
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.