Piękna SP71, lepsza szkoła-lepsi My!


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Piękna SP71, lepsza szkoła-lepsi My!
Skrócony opis projektu
Remont infrastruktury wewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 71
Opis projektu
Pomysł przeprowadzenia generalnego remontu wnętrza Szkoły Podstawowej nr 71 jest inicjatywą Dziecięcego Budżetu Obywatelskiego, działającego na terenie szkoły.
Osiągnięcia sportowe zadecydowały, że SP nr 71 otrzymała w 1972 r. imię wybitnego sportowca Janusza Kusocińskiego.
Od 62 lat szkoła kształci pokolenia, absolwenci przyprowadzają swoje dzieci, wnuki. Z uśmiechem na twarzy wspominają lata szkolne i są zaniepokojeni wyglądem korytarzy i sal lekcyjnych. Widoczne są małe prace remontowe, ale niestety szkoła wymaga pilnego generalnego remontu. Kolorowa szkoła, czyste ściany i porządna stolarka drzwiowa poprawiają nie tylko wizerunek szkoły, ale zachęcają i motywują uczniów do nauki i pracy. Łatwiej jest uczyć, wdrażać uczniów do porządku, dbania o mienie szkolne kiedy wokół panuje ład i porządek.
Infrastruktura oświaty jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo i jakość nauczania.
Pozyskane fundusze przeznaczone będą na generalny remont ścian w salach lekcyjnych, na korytarzu oraz w holu szkoły. Remont będzie obejmował np. prace: zeskrobanie starych powłok malarskich, zagruntowanie ścian, położenie tynku gipsowego, malowanie. Kolejny etap prac powinien objąć wymianę stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach oraz balustrady na klatce schodowej. Niezbędne jest również położenie nowych posadzek w większości sal lekcyjnych, ze względu na ubytki i dziury w parkietach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przybyszewskiego 37

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 71
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność szkolna oraz społeczność lokalna. Mieszkańcy miasta Poznania korzystający z infrastruktury szkolnej oraz z boisk szkolnych. Od kilkudziesięciu lat szkoła udostępnia lokale na przeprowadzanie wyborów samorządowych, PE, prezydenckich i rad osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest stworzenie komfortowych warunków do nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli. Otoczenie, w którym przebywają uczniowie i pracownicy szkoły ma istotny wpływ na jakość i chęć uczenia się. Pomieszczenia szkolne powinny być czyste, jasne, kolorowe i nowoczesne. Sale są wyposażone w sprzęt multimedialny, na bieżąco wzbogacana jest baza dydaktyczna. Niestety obecne warunki nie sprzyjają, zniechęcają do pracy. Budynek szkoły znajduje się w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, dlatego nie możemy przystąpić do projektów związanych z termomodernizacją. Budżet, który szkoła otrzymuje nie wystarcza na kompleksowe remonty, jedynie na pilne potrzeby. Społeczność szkolna chce odnowić wnętrze szkoły, aby było piękne i przyjazne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont 20 sal lekcyjnych: malowanie, szpachlowanie, skrobanie, gruntowanie ścian i położenie tynku gipsowego 200 000
Remont korytarzy i klatki schodowej 70 000
Wymiana balustrady 70 000
Wymiana drzwi i ościeżnic 200 000
Położenie nowych podłóg 50 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mariusz Gieremek
Adres email olda40@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 RADY OSIEDLA JEŻYCE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.