Zalewane Podolany


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Zalewane Podolany
Skrócony opis projektu
Podtopienia na Podolanach to poważny problem, krok po kroku poprawmy sytuacje
Opis projektu
Na Podolanach liczy się każda kropla deszczu, przy nawet niewielkim opadzie zalewana jest niemal cała dzielnica, a w szczególności ulice Strzeszyńska, Konatkowskiej, Tubołdzickiej, Straży Ludowej, Szarych Szeregów, Czorsztyńska i wiele innych. Woda w Miejskim Systemie Odwadniania to system naczyń połączonych, dlatego do rozwiązania problemu na całym osiedlu oprócz szeroko zakrojonych projektów konieczna jest realizacja małych, lokalnych inwestycji, które nie tylko poprawią sytuacje na naszym osiedlu, ale będą pełnić także dodatkowe funkcje tzw. zielono-niebieska infrastruktura.
Wzdłuż ulicy Strzeszyńskiej powstanie mulda chłonna przejmująca i transportująca wody deszczowe przy ciągłej filtracji przez system korzeniowy. Mulda to zagłębienie terenowe, w którym gromadzić się będzie woda opadowa, a dopiero po jego wypełnieniu woda będzie relokowana do systemu kanalizacji. Dodatkowo, w zależności od uzgodnień projektowych na muldzie będą rozlokowane struktury kontrolujące spływ, co dodatkowo wzmocni ich potencjał retencyjny, a także roślinny o wysokich zdolnościach wodochłonnych oraz wyjątkowych walorach estetycznych, które stworzą piękne nasadzenia ozdobne.

Zacznijmy od Strzeszyńskiej, a w kolejnych latach zadbajmy o kolejne ulice!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wzdłuż ulicy Strzeszyńskiej (po jej południowej stronie od Lisnera do Chaty Polskiej), około 200m
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy Mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Strzeszyńska jest główną arterią komunikacyjną Podolan, przez nią odwadniany jest szereg sąsiednich ulic i dostarczana jest woda opadowa do Wierzbaka, który wylewa zarówno poniżej jak i powyżej tej ulicy, dlatego konieczna jest naturalna relokacja wody i jej zatrzymanie (retencjonowanie) na terenie zielonym. Wzdłuż ulicy Strzeszyńskiej (po jej południowej stronie od Lisnera do Chaty Polskiej) znajduje się pas zieleni, który jest zaniedbany i nie retencjonuje wody, a jedynie zrzuca ją bezpośrednio do kanalizacji powodując przeciążenie zarówno kanalizacji deszczowej, jak również Wierzbaka.
Wspomniana inwestycja ma na celu poprawienie lokalnej sytuacji hydrologicznej i retencji terenowej, a także zwiększenie atrakcyjności i estetyki tego terenu, tworząc tym samym wyjątkowy zielony zagajnik.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt wykonawczy i pozwolenia 50 000
Wykonanie muldy i poprawa konfiguracji terenowej, wykonanie drenażu i odwodnienia awaryjnego 250 000
Nasadzenia hydrofitowe 10 000
Ławki x3, śmietniki x3 12 000
Nasadzenia ozdobne 18 000
SUMA: 340 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 3 000
Dodatkowe załączniki
Schemat działania SCHEMAT.png
Lokalizacja Podolany.png
Przykład muldy (bez nasadzeń ozdobnych i hydrofitowych) 22697916428_02570e459d_m.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Jawgiel
Adres email kamiljawgiel@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Realizacja projektu jest niezasadna ze względu na stosowane w tym rejonie studnie chłonne, które spełniają rolę odwodnieniowe. Ponadto Aquanet planuje rozpoczęcie prac związanych z modernizacją infrastruktury wodno-sanitarnej w rejonie ul. Zakopiańskiej. Realizacja zadania będzie kolidowała z innym zadaniem zapisanym już w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co jest sprzeczne z zasadami PBO. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział III, pkt 6, ppkt f) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 340 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 3 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.