Windy w Tunelu Łomżyńskim


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Windy w Tunelu Łomżyńskim
Skrócony opis projektu
Dwie windy w Tunelu Łomżyńskim przy wejściu północnym i południowym.
Opis projektu
Według ekspertyzy Politechniki Poznańskiej w tym tunelu można zrobić tylko dwie windy przy wejściu północnym i południowym. Warszawska podzieliła Osiedle Warszawskie na dwie części. Tunel utrudnia matkom z dziećmi, niepełnosprawnym, osobom starszym komunikacje miedzy dwoma stronami osiedla. Po jednej stronie jet ośrodek zdrowia, po drugiej centrum handlowe. Osiedlowa szkoła i przedszkole też jest tylko po jednej stronie. Mieszkańcy od lat domagają się przynajmniej zjazdów, ale ZDM odmawia ich wykonania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Tunel Łomżyński

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tunel Łomżyński między ulicami Łowicka a Łomzyńska
Potencjalni odbiorcy projektu
Matki z dziećmi, niepełnosprawni, osoby starsze.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Warszawska jest ulicą niebezpieczną. Zrobienie przejścia naziemnego i zasypanie tunelu pogorszyłoby znacznie bezpieczeństwo. Wybudowanie wind ułatwiłoby funkcjonowanie tunelu i nie wpłynęłoby na bezpieczeństwo. Według ekspertyzy Politechniki Poznańskiej nie można zrobić windy przy wyjściu na przystanek tramwajowy stąd wniosek mówi o dwóch windach. Osiedle Warszawskie starzeje się i to ułatwiłoby znacznie życie seniorom. Mieszka tu też wiele osób niepełnosprawnych i wielodzietnych rodzin.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Winda przy wejściu północnym do tunelu 500 000
Winda przy wejściu południowym do tunelu 500 000
SUMA: 1 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 120 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Grześ
Adres email m_grzes@op.pl
Telefon 603228242
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Mając świadomość, że projekt pojawia się w Poznańskim Budżecie Obywatelskim po raz kolejny w związku z czym występuje duże społeczne oczekiwanie poddania zadania kolejny raz pod głosowanie mieszkańców, Zespół zaopiniował projekt pozytywnie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wycena na poziomie 2 mln zł nie pokrywa w pełni wszystkich kosztów realizacji inwestycji i może zaistnieć konieczność zwiększenia środków budżetowych na to zadanie ale będzie to duży krok dla realizacji tej społecznie oczekiwanej inwestycji. W opracowaniu Politechniki Poznańskiej wartości wykonania wind są podawane jako szacunkowe. Przy podaniu przez ZDM kosztów wykonania wind odnieśliśmy się do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy przejścia podziemnego Śródka z 2016 r., gdzie kosztorysowo jest wyliczona wartość wykonania windy i wynosi ona 528 220 zł netto (brutto 649 710,60 zł). To są wartości podane za 2016 r. W bieżącym projekcie koszt wyłącznie samego zakupu windy został oszacowany na poziomie 800.000 zł dla jednej windy. Realizacja projektu wymaga również opracowania specjalistycznej dokumentacji technicznej, dokonania uzgodnień z gestorami sieci (w tym również jeżeli zajdzie potrzeba przebudowy sieci) oraz wykonanie prac ziemnych (wykonanie szybu windy, dostosowanie bieżącej infrastruktury wraz z utworzeniem wejść i wyjść z windy) wraz z montażem. Zakres tych czynności został oszacowany na kwotę przewyższającą 400.000 zł. Zatem łączny koszt związany z realizacją zadania zgłoszonego zadania przekracza wartość projektu przewidzianą przez Poznański Budżet Obywatelski na rok 2020. Ponadto zgodnie z uzyskaną opinią, realizacja zgłoszonego zadania powoduje wystąpienie kolizji z siecią gazową i wodociągową. Elementy te wpływają znaczono na koszty związane z realizacją projektu. Wartość szacunkowa projektu oraz jego wykonania przekracza koszty maksymalne określone w ramach PBO. Szacowany koszt zakupu wind kalkuluje się na poziomie przekraczającym wartość 2 mln.
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.