Monitoring wizyjny na ulicy Jasna Rola


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Monitoring wizyjny na ulicy Jasna Rola
Skrócony opis projektu
Monitoring wizyjny na ulicy Jasna Rola - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Naramowic
Opis projektu
Projekt zakłada uruchomienie monitoringu miejskiego wzdłuż ulicy Jasna Rola, począwszy od skrzyżowania z ulicą Naramowicką, aż po skrzyżowanie z ulicą Błażeja. Uruchomienie 4 kamer pozwoli objąć obserwacją niemal całą ulicę na etapach, które od lat są miejscami kradzieży i działań przestępczych związanych z niszczeniem mienia. Zwłaszcza w okolicy poczty oraz przed skrzyżowaniem z ulicą Bolka i przy placu zabaw, obecność kamer może istotnie wpłynąć na komfort pieszych użytkowników ulicy oraz kierowców parkujących w tych lokalizacjach auta. Zakup kamer panoramicznych - wraz z instalacją, ich uruchomieniem, w tym zakupem licencji, a także zakupem macierzy dyskowej, która umożliwi archiwizowanie nagrań z kamer i przede wszystkim poprowadzenie wzdłuż ulicy na długości 900 metrów kabli, będą ważną inwestycją na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Naramowicach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jasna Rola - od skrzyżowania z ulicą Naramowicką, aż do skrzyżowania z ulicą Błażeja

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dokładna lokalizacja zostanie wskazana po konsultacji z policją i uzgodnieniami z mieszkańcami
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, mieszkańcy ulicy Jasna Rola i okolic.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zaginięcia aut parkowanych przy ul. Jasna Rola mają miejsce częściej niż w innych lokalizacjach na osiedlu i w statystykach policyjnych pojawiają się jako jedne z najwyższych w Poznaniu. Mimo, że wielu mieszkańców obawia się pozostawienia pojazdów w otoczeniu Żurawińca, brak innych miejsc parkingowych w okolicy nie pozostawia kierowcom wyboru. Jasna Rola jest miejscem częstych kradzieży i zniszczeń samochodów. To również coraz bardziej niebezpieczna ulica dla pieszych. Będąc strefą zamieszkania (symbol d-40) pozwala kierowcom na rozwijanie prędkości maksymalnie do 20 km/h. W praktyce ruch na ulicy jest dużo większy. Piesi nie czują się bezpiecznie. Brak chodników stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla dzieci, które bawiąc się na okolicznym placu zabaw często przechodzą przez ulicę lub idą wzdłuż niej.
Montaż monitoringu miejskiego stanowiłby ważne wsparcie dla mieszkańców tej części Poznania, pozwalając podnieść walory bezpieczeństwa. Monitoring ograniczyłby nie tylko kradzieże aut ale również kradzieże rowerów z okolicznych nieruchomości oraz wpłynął na respektowanie zasad ruchu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
poprowadzenie instalacji - kanalizacji kablowej z kablami na długości 900 metrów 120 000
zakup kamer panoramicznych 80 000
zakup macierzy dyskowej do archiwizowania obrazu 70 000
SUMA: 270 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Strzyż-Sobańska
Adres email kasia.strzyz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Właściwym do zaopiniowania jest WZKiB.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: None

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Zarządzenia Kryzysowego i Bezpieczeństwa jest zmuszony zaopiniować projekt negatywnie ze względu na to, że zaproponowana lokalizacja inwestycji jest w kolizji z aktualnie realizowaną inwestycją budowy tramwaju na Naramowice. Na chwilę obecną brak również możliwości połączenia transmisyjnego proponowanych kamer z miejską siecią światłowodową. Taka możliwość powstanie w momencie zakończenia budowy tramwaju na Naramowice. Zalecamy zgłosić podobny projekt w momencie gdy aktualna inwestycja (budowy linii tramwajowej) będzie na końcowym etapie realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 270 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 270 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.