Blajba na Psarskim Fyrtlu


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Blajba na Psarskim Fyrtlu
Skrócony opis projektu
Stanica rowerowa z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie Psarskie na Osiedlu Kiekrz
Opis projektu
Blajba, czyli fajrant, czas na odpoczynek po pracy, po szkole, a może w trakcie rajzy czyli podróży. Gdzie? Na przystanku rowerowym pod wiatą z elementami małej architektury w Psarskim na szlaku między Jeziorem Strzeszyńskim a Kierskim.
Celem projektu jest stworzenie miejsca dla wspólnej integracji mieszkańców oraz wypoczynku dla turystów przejeżdżających północnym odcinkiem Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej. Dogodna lokalizacja stanicy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków rowerowych z Kiekrza przez Psarskie do Pawłowic i Soboty, ze Strzeszynka przez Psarskie i ulicę Złotnicką do Suchego Lasu, Biedruska, Moraska.
Propozycja zakłada budowę altany z ławkami i stojakami rowerowymi, plac zabaw, którego nazwa nawiązuje do gwary poznańskiej oraz siłownię zewnętrzną. Plac zabaw wyposażony w 2 tablice edukacyjne: jedną z opisem szlaków rowerowych oraz drugą ze słownikiem gwary poznańskiej, urządzenia do zabawy ( huśtawki) , integracji ( karuzela) i wspinaczki (pająk) oraz relaksu ( hamak). Siłownia zapewniająca ogólnorozwojowy trening dla młodzieży, dorosłych i seniorów.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

działka nr 39/6, ark. 03, obr. Psarskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Północno-zachodnia część Poznania na osiedlu Kiekrz
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, dzieci, młodzież, dorośli z Osiedla Kiekrz ( ulica Psarskie, Koszalińska, Słodyńska, Złotnicka, Łagiewnicka) i osiedli sąsiednich, rowerzyści, turyści, goście z okolicznych gmin.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
We wskazanym rejonie brakuje infrastruktury do rekreacji i wypoczynku, najbliższy plac zabaw znajduje się dopiero przy szkole podstawowej w centrum Kiekrza odległej od tzw.Psarskiego o ok. 2 - 2,5 km. Okoliczni mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci nie mają wspólnego miejsca spotkań, muszą dojechać szczególnie rzadko w weekendy kursująca komunikacją miejską 3 przystanki. Jednocześnie okolica jest miejscem aktywnej turystyki pieszo-rowerowej , znajduje się w pobliżu szlaków Plażojady. Psarskie rozbudowuje się obecnie o nowo powstające Osiedle przy Jeziorach. Projekt poprzez upowszechnianie gwary poznańskiej, pełniłby również rolę edukacyjną.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Siłownia zewnętrzna 6-stanowiskowa z kosztem projektu
( w tym urządzenia wzmacniające siłę mięśniową, poprawiające koordynację ruchową, zapewniające ogólnorozwojowy trening różnych partii ciała)
180 000
Wiata, stojaki rowerowe ( 4-6 szt.) , ławki bez oparcia + stoły (7 szt.) , tablice edukacyjne ( 2 szt.)
60 000
Plac zabaw, w tym koszt zakupu i montażu urządzeń do zabawy, integracji, ślizgania się, wspinaczki (huśtawki, hamak, karuzela, tyrolka, bujaki, pająk ze zjeżdżalnią) 330 000
Koszt przygotowania terenu, prac ziemnych 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
lokalizacja mapa2.PNG
mapa terenu mapa.PNG
oferta buglo oferta.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karolina Jajeśnica
Adres email psarskiepoznan@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, ze względu na charakter inwestycji właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Sportu. Jednocześnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca uwagę, że do dalszego etapu PBO, tj. do oceny merytorycznej wniosku może być wzięta pod uwagę tylko i wyłącznie południowo - wschodnia część działki, (ok. 55 metrów od frontu działki) ponieważ część bezpośrednio przylegająca do. ul Psarskie posiada inne przeznaczenie w dokumentach planistycznych niż zakres wniosku - jest to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Piotr Wrześniewski, Andrzej Kras, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 595 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Jakub Kozłowski, Hanna Smoczek, Karolina Jajeśnica, Teresa Jackowiak, Andrzej Fiszer
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.