Strefa aktywnego malucha na Kotowie


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Strefa aktywnego malucha na Kotowie
Skrócony opis projektu
Budowa placu zabaw na terenie osiedla Fabianowo-Kotowo
Opis projektu
Mieszkańcy okolic Szacht i Kotowa nie mają w najbliższej okolicy miejsca do wspólnych zabaw dla najmłodszych. Na terenie całego osiedla Fabianowo-Kotowo znajduje się tylko jeden ogólnodostępny plac zabaw, na Fabianowie przy ul. Fabianowo naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 52, który ze względu na zabudowę osiedla skupioną w trzech obszarach (ul. Fabianowo, ul. Kotowo, ul. Mieleszyńska) niestety znajduje się w znacznej odległości dla małych i dużych mieszkańców okolic Szacht i Kotowa, na dodatek oddzielonych od Fabianowa barierą w postaci ruchliwej ul. Głogowskiej. Jak potencjalne miejsce realizacji przedmiotowego placu wytypowano działkę przy ul. Ruczajowej. Proponuje się umiejscowienie placu w obrębie prostokąta o wymiarach ok. 70 x 13 m - w odpowiednim oddaleniu od drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt zakłada zakup i instalację wielofunkcyjnego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci. Wcześniej teren należy wyrównać i uporządkować (usunąć zbędną roślinność porastającą działkę), a w dalszej kolejności położyć bezpieczną (syntetyczną) nawierzchnię pod miejscami instalacji urządzeń dla dzieci, utwardzić nawierzchnię (kostka brukowa, piasek) na ścieżkach i miejscach instalacji ławek oraz położyć trawę z rolki. Przewiduje się wyposażenie placu w zestaw składający się m.in. ze: ściany wspinaczkowej, drabinek, zjeżdżalni, system przejść ruchomych i stałych. Zaplanowano również zakup podwójnej huśtawki, piaskownicy, bujaka sprężynowego, karuzeli. Ponadto plac powinien zostać wyposażony w minimum 1 ławostół, 1 ławkę, 2 kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz odpowiednio ogrodzony.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ruczajowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka obręb 0037, arkusz 07, działka nr 39
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedla Fabianowo-Kotowo, a w szczególności dzieci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnich latach zauważalna jest intensywna rozbudowa rejonu Kotowa o wiele inwestycji mieszkaniowych, wobec czego w związku z faktem, iż w większości nabywcami lub inwestorami powstających domów są ludzie młodzi, którzy zakładają lub dopiero co założyli rodziny, a więc w niedalekiej przyszłości będą mieć małe dzieci, dla których z kolei będzie brakować w sąsiedztwie ogólnodostępnego i bezpiecznego placu zabaw. Wybudowanie placu zabaw przyczyni się również do podniesienia standardu życia aktualnych mieszkańców. Jest jednocześnie wyrazem troski mieszkańców o prawidłowy i aktywny dzieci. Dodatkowo będzie sprzyjać integracji środowiska lokalnego, a ponadto spełni marzenie kilku pokoleń mieszkańców o tego typu miejscu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 5 000
Uporządkowanie terenu i przygotowanie nawierzchni 90 000
Urządzenia do zabaw 45 000
Infrastruktura towarzysząca 5 500
Ogrodzenie 37 000
SUMA: 182 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Marciniak
Adres email maciej.marcin@gmail.com
Telefon 602466089
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Z informacji zawartych w mapie miejskiej wynika, że władającym terenem jest Zarząd Dróg Miejskich, stąd też jednostką właściwą do zaopiniowania jest ZDM przy współudziale Wydziału Sportu (ze względu na charakter inwestycji)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Z badania księgi wieczystej, w której zapisana działka nr 39, ark. 7, obr. 37 wynika, iż nieruchomość ta stanowi własność Miasta Poznania tylko w części. Grunt należy również do osób prywatnych. Z uwagi na udział osób prywatnych we własności nieruchomości realizacja zadania nie jest możliwa. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 12, ppkt b) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 182 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.