Droga rowerowa od Schroniska do Ożarowskiej


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Droga rowerowa od Schroniska do Ożarowskiej
Skrócony opis projektu
Wybudowanie traktu rowerowego przez las między drogą asfaltową a granicą wojska.
Opis projektu
Projekt obejmuje wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej do centrum miasta. Jako materiał nawierzchni wybrano kostkę betonową z uwagi na to, że szybko schnie i nie powstają kałuże.

Projekt ten złożony jest z następujących działań:
1. Wykonanie projektu budowlanego
2. Wykupienie ziemi należącej do skarbu państwa, działki 9026/3 oraz 9025/3 (obręb Głuszyna, arkusz mapy 01)
3. Utworzenie 3 mostków wiodących przez cieki wodne o długości około 5m i głębokości 3m.
4. Położenie kostki brukowej z krawężnikami na szerokości 2.5m oraz długości 1500m, czyli powierzchni 3750m2 na utwardzonym i wyrównanym podłożu, tzw. warstwie nośnej (np.tłuczeń,gruz).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul.Głuszyna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Droga ma prowadzić od schroniska młodzieżowego do ulicy Ożarowskiej po prawej stronie jezdni jadąc w kierunku centrum miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu
Aktywni mieszkańcy Osiedla Głuszyna poruszający się rowerem do pracy, oraz turyści poruszający się z miasta w kierunku Doliny Głuszynki (Obszaru Natura 2000).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się rowerem rekreacyjnie bądź to do pracy. Ma on na celu także zachęcenie do takiego sposobu poruszania się poprzez drogę o wysokim standardzie. Do tej pory wiele osób rezygnowało z roweru z uwagi na szybko poruszające się samochody na tym odcinku trasy do centrum miasta.
Po wybudowaniu kolejnym krokiem będą starania o zainstalowanie stacji rowerów miejskich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu budowlanego drogi rowerowej i 3 mostów. 15 000
Wykonanie 3 żelbetonowych mostów o długości 10m szerokości 2.5m i głębokości 3m tj.75m3, gdzie koszt 1m3 żelbetu wynosi szacunkowo 250zł 85 000
Droga rowerowa o długości 1500m i szerokości 2.5m czyli 3750m2. Koszt 1m2 to 300zł brutto. 1 100 000
Wykupienie 3750m2 ziemi. Szacunkowy koszt 80zł/m2 300 000
SUMA: 1 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radoslaw Sip
Adres email radsip@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W celu realizacji zadania konieczne stanie się wykupienie gruntów pod pas drogowy. Regulacje terenowo-prawne wiążą się z poniesieniem nakładów przekraczających wartości określone w zasadach PBO jak również z możliwością ich realizacji w określonych, 2-letnich ramach czasowych. Realizacja zadania przekracza wartość 2.000.000 zł. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 12, ppkt c) i pkt 13, ppkt d) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - tak
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.