Rekreacja Integracja Zabawa na Podolanach


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Rekreacja Integracja Zabawa na Podolanach
Skrócony opis projektu
Cykl imprez dla mieszkańców z okazji 100-lecia powołania Osiedla Podolany, przypadającego na lata 2020-2021
Opis projektu
Propozycja zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych i zabawowych dla mieszkańców osiedla w różnym wieku w ramach obchodów 100-lecia powołania osiedla Podolany. Projekt "miękki". Działania będą odbywać się głównie w Szkole Podstawowej Nr 62. Darmowe koncerty dla mieszkańców. Letnie kino. Darmowe zajęcia sportowe, plastyczne, edukacyjne dla dzieci i seniorów i pozostałych mieszkańców. Środki na opłacenie dodatkowej osoby w szkole do obsługi zajęć w soboty. Wydanie okolicznościowej książki, ulotek, wystawy starych zdjęć, pamiątek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Druskiencka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Osiedla. Sąsiedzi.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak oferty kulturalno-sportowej na terenie osiedla.
100-lecie powołania Osiedla Podolany.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
cykl imprez kulturalno-rozrywkowych 150 000
okolicznościowe wydawnictwa (książka, foldery, plakaty, itp) 30 000
koszty pracownicze do obsługi zajęć w soboty oraz obsługi księgowej, organizacyjnej na 1 rok (łącznie 1 etat 12 mcy x 8 tys. brutto) 96 000
zajęcia rekreacyjno-sportowe, zatrudnienie trenerów, animatorów, itp. 100 000
SUMA: 376 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
zgoda dyr.szkoły zabawa na Podolanach.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jarosław Południkiewicz
Adres email jaroslaw.poludnikiewicz.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Decyzja negatywna podtrzymana
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Wnioskodawca nie stawił się na spotkaniu w dniu 16.09.19
  Zespół Obradował w składzie Justyna Makowska, Patryk Pawełczak, Karolina Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Dzień dobry, przepraszam, byłem na urlopie i nie odpowiedziałem na zadane pytania w terminie. Składam odwołanie i proszę o ponowne rozpatrzenie wniosku, uwzględniając poniższe odpowiedzi na Państwa pytania: - brak informacji o charakterze i ilości imprez kulturalnych - cykl imprez sezonowych; - brak informacji o rodzaju, nakładzie i sposobach dystrybucji książki (honoraria, redakcja, wydanie itp.) - nakład 5 tys. szt., dystrybucja do każdego gospodarstwa domowego na Podolanach, honoraria zgodne z Państwa wiedzą. - wynagrodzenie dla jednej zatrudnionej osoby w wysokości 8 tys. zł brutto miesięcznie wydaje się stawką zawyżoną - zdaję się na Państwa rozeznanie, można zmniejszyć tą kwotę, np. do 5 tys. brutto; - w przypadku realizacji zadań przez miejską instytucję kultury, niemożliwe jest prowadzenie zajęć sportowych - ta pozycja powinna zostać usunięta z planu zadań - proszę usunąć zajęcia sportowe z projektu.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Brak kontaktu z Wnioskodawcą uniemożliwił doprecyzowanie, jaki charakter będą miały planowane imprezy, a zatem także i ocenę całego projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 376 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.