Infrastruktura Kolei Metropolitalnej Podolany_Strzeszyn_Kiekrz_Smochowice_Wola


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Infrastruktura Kolei Metropolitalnej Podolany_Strzeszyn_Kiekrz_Smochowice_Wola
Skrócony opis projektu
Park&Ride wraz z dojazdem, dojściem, przystankami autobusowymi do obsługi przystanków kolejowych na północy Poznania.
Opis projektu
Projekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie, zgodnie z zapisami mpzp, infrastruktury do obsługi przystanków kolejowych przy ul. Biskupińskiej, Homera/Owidiusza/Krynickiej oraz Druskienickiej w zakresie:
- parkingów Park&Ride
- przystanków autobusowych (lub pętli)
- parkingów rowerowych
- chodników i dróg dojazdowych do przystanków.
Pośrednim celem projektu jest zwrócenie uwagi władzom Miasta na konieczność rozpoczęcia prac w ww. zakresie oraz przekazywanie opinii publicznej jak najwięcej informacji o ich postępach, a także podjęcie współpracy z radami 5 osiedli północnych w tym zakresie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Biskupińska, ul. Homera/Owidiusza//Krynicka, ul. Druskienicka, ul. Sytkowska, ul. Chojnicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

zgodnie z mpzp dla tych lokalizacji (okolice przystanków PKP na 5 osiedlach)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy oczekujący z niecierpliwością na uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (podobno w 2020r.), chcący dojechać do pracy, szkoły, uczelni w centrum Poznania w ciągu 7-15 minut (zamiast 45-80 minut autobusem).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Remont linii kolejowych, m.in. Poznań - Piła trwa, natomiast nie widać przygotowań infrastruktury towarzyszącej, bez której uruchomienie pociągów transportu miejskiego może okazać się niemożliwe.
Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na to ważne dla wszystkich osiedli peryferyjnych zagadnienie. Rozpoczęcie prac i pozyskiwanie środków jest konieczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
przystanek Strzeszyn (po obu stronach torów, przy ul. Biskupińskiej) 500 000
przystanek Podolany (po obu stronach torów, w rejonie ulic Krynicka oraz Homera/Owidiusza) 500 000
przystanek Druskienicka (po obu stronach torów) 500 000
przystanek Wola 300 000
przystanek Kiekrz 200 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
mpzp Podolany Zachód B mpzpPodolanyZach_dB.png
mpzp Podolany Zachód D mpzpPodolanyZach_dD.png
mpzp Koszalińska/Hezjoda mpzpKoszali_skaHezjoda.png
mpzp Horacego/Hezjoda mpzpHoracegoHezjoda.png
mpzp Biskupińska/Tołstoja mpzpBiskupi_skaTo_stoja_za_.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Artur Kosonowski
Adres email kosonowski@outlook.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami przyjął do analizy nieruchomości, które znajdują się w zasobie i na których miałyby być zlokalizowane przystanki. Właściwą jednostką do zaopiniowania jest BKPiRM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Miasto Poznań od kilku już lat podejmuje działania zmierzające do realizacji węzłów integracji we wskazanych 5 lokalizacjach. Dotychczas prowadzone prace wynikały z przyjętego założenia o dążeniu do zwiększenia udziału, w podróżach do Poznania oraz na odcinkach: osiedla zewnętrzne –Centrum, transportem kolejowym, szczególnie w świetle uruchamianych połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, integracji taryfowej z przewoźnikami kolejowymi oraz wdrażania działań mających na celu ograniczanie wjazdu samochodów do Miasta i Centrum, czyli parkingach P&R. Prowadzono prace koncepcyjne oraz podejmowano działania zmierzające do pozyskania dofinansowania dla realizacji tych zadań np. z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach WRPO. W zakresie każdego, z przywołanych przez wnioskującego węzłów, stan prac przedstawia się następująco: 1. Ul. Biskupińska – lokalizacja węzła przesiadkowego, dla którego prace związane z przygotowaniem dokumentów przedinwestycyjnych i pozyskaniem dofinansowania z ZIT WRPO rozpoczęto w 2017 roku. Miasto podjęło działania również w kontekście planowanej przebudowy trasy kolejowej 354 Poznań – Piła i planowanego uruchomienia PKM. Zadanie jest częścią projektu pt. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap II”. Projekt dzięki staraniom Wydziału Transportu i Zieleni UMP zdobył dofinansowanie i jest aktualnie zadaniem ZTM (numer zadania: ZTM/P/037 Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II - Budowa parkingów przesiadkowych (Park & Ride)), realizowanym przez Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. – etap projektowania i uzgodnień. W ramach przyjętego zakresu prac przewiduje się: 50 miejsc postojowych, 30 stojaków rowerowych, tablicę z informacją pasażerską, toaletę oraz połączenie z peronami PKP itp. Całość tych prac przewidziana jest po południowo-zachodniej stronie torów kolejowych. 2. Ul. Homera/Owidiusza/Krynicka – lokalizacja węzła przesiadkowego, dla którego w roku 2019 powstała wstępna koncepcja parkingu P&R wraz z miejscami dla rowerów (południowo-zachodniej stronie torów kolejowych – u zbiegu ulic: Horacego i Homera). Rejon ten, z uwagi na budowę przystanku kolejowego Poznań Podolany, będącego elementem przebudowy trasy kolejowej 354 Poznań – Piła, był rozważany do wniosku o dofinansowanie z ZIT WRPO, ale z powodów formalnych konkursu (budowa węzłów tylko przy istniejących przystankach kolejowych) nie znalazł się w projekcie pt. „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap II”. Po stronie Podolan, z inicjatywy Rady Osiedla, zrealizowano miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów, które mogą być traktowane jako pierwszy etap realizacji w tym rejonie węzła przesiadkowego. 3. Ul. Druskienicka – projekt węzła przesiadkowego, zgodnego z mpzp, jest zakresem zadania ZTM Poznań. Dokładny zakres, efekty i harmonogram prac należy pozyskać z ZTM. 4. Ul. Sytkowska – węzeł przesiadkowy w obszarze przystanku Poznań Wola również był rozważany jako potencjalny P&R i planowany do realizacji. Wykonanie precyzyjnych koncepcji dla takich rozwiązań jest uwarunkowane inną inwestycją kolejowo-drogową tj. planowanym wiaduktem w ciągu ul. Lutyckiej jako elementu III ramy komunikacyjnej oraz towarzyszącym układem drogowym, jako dojazdom do okolicznych terenów. 5. Ul. Chojnicka – węzeł przesiadkowy w okolicy przystanku Poznań Kiekrz jest trudny do realizacji z uwagi na dostępność i przeznaczenie gruntów na tym obszarze. Podjęto rozmowy z PKP PLK S. A. nad pozyskaniem części terenów kolejowych, graniczących z miejskimi i w ten sposób ustalić powierzchnię pod miejsca parkingowe, ale okazało się, że będzie to możliwe dopiero po zakończeniu przebudowy linii kolejowe E59 Poznań – Szczecin. Podsumowanie: Projekt dotyczy inwestycji już realizowanych lub w trakcie przygotowania/planowania. Koszty szacunkowe realizacji każdej z lokalizacji, jeśli obejmują budowę docelową, zgodną z opisem projektu, są zdecydowanie zbyt niskie (chyba, że są to tylko koszty projektowania). Z uwagi na przywołany powyżej stan prac nad poszczególnymi lokalizacjami, aktualną wersje wniosku należy opiniować negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Jan Kosmecki - Oddział Polityk Mobilności i Transportu BKPiRM Piotr Izydorski - Oddział ds. Projektów Śródmiejskich BKPiRM
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.