Podolany: Wybieg i toaleta dla psów


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Podolany: Wybieg i toaleta dla psów
Skrócony opis projektu
Wybieg i toaleta dla psów w lasku przy ul. Marciniaka (KEJTER to też POZNANIAK)
Opis projektu
Psy są nieodłączną częścią życia ludzi w dużych miastach. Podolany nie posiadają ogrodzonego wybiegu wraz z toaletą dla psów. Projekt zakłada utworzenie takiego miejsca na terenie należącym do Miasta Poznań, będącego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich. Wybieg wymaga ogrodzenia, bezpiecznej śluzy i elem. małej architektury. Dodatkowo utwardzenie ścieżki dojścia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

lasek pomiędzy ulicą Marciniaka, torami kolejowymi, ulicą Sucholeską i zabudową jednorodzinną

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

25/16/24/4, 25/16/24/55, 25/16/24/6 (lub inne dowolne miejsce w lasku wyznaczone przez ZLP)
Potencjalni odbiorcy projektu
Właściciele psów i kejtry z Podolan i okolic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Brak obiektu o takim przeznaczeniu na osiedlu Podolany. Lasek przy ul. Marciniaka stanowi od dawna nieformalne miejsce wyprowadzania psów z okolic. Warto je ucywilizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem Miasta i zapewnić pieskom doskonałe miejsce do zabawy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wykonania wybiegu, utwardzenia ścieżek, projektu, przetargu 300 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dorota Cymerys
Adres email cymerys.dorota.pbo@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zakłada Lasów Poznańskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 13:30 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Wnioskodawca nie przyszedł na spotkanie.
  Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Leszek Kurek - Zastępca Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich.
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Wnosi się o realizację wybiegu dla psów poza terenem z nowymi nasadzeniami, o których mowa w decyzji odmownej. Idealnym miejscem dla tego wybiegu byłaby część terenu, na której nie ma drzew, wyrównana jakiś czas temu na boisko w terenie. Funkcja boiska dla mieszkańców nie przyjęła się, ze względu na rodzaj podłoża i kurz powstający podczas kopania piłki. Wnosi się o utworzenie na tym terenie ogrodzonego wybiegu dla psów. W przypadku dalszych wątpliwości sądzę, że Pan Leśniczy może w lasku przy ul. Marciniaka wyznaczyć fragment terenu z przeznaczeniem na wybieg dla psów, bez nowych nasadzeń, tym bardziej, że w środku wybiegu przecież mogą rosnąć stare drzewa, a ogrodzenie można wykonać z delikatnej siatki leśnej, bez fundamentów, betonu, itp.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ przyczyniłby się do likwidacji niedawno założonej i ogrodzonej uprawy leśnej. Na podstawie zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 29.10.2013, na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28.09.1991 ustawy o lasach, Planu urządzania lasu na okres od 01.01.2013 do 31.12.2022 r. w marcu i kwietniu 2016 r. na wskazanym terenie, oznaczonym pod adresem leśnym 43, wykonano następujące nasadzenia: dąb 200 szt., grab 100 szt., sosna 2.600 szt., buk 250 szt. (łącznie 3.150 szt. sadzonek). Zgodnie z w/w Planem urządzania lasu wskazany teren przeznaczony jest pod zalesienie i w 2016 r. podjęto i zrealizowano takie prace. W konsekwencji nie ma możliwości przeznaczenia tego terenu na inne funkcje. Realizacja projektu wiązałaby się z koniecznością usunięcia świeżo posadzonych sadzonek drzew. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. e).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.