Plażojada 3 - lato pełne kultury


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Plażojada 3 - lato pełne kultury
Skrócony opis projektu
Cykl bezpłatnych koncertów i wydarzeń kulturalnych szlakiem trzech jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz.
Opis projektu
To już trzecia edycja Plażojady. Wnioskodawcy poprzednich edycji tym razem chcą zaproponować wydarzenia kulturalno-muzyczne bezpłatne dla wszystkich mieszkańców. Poznania Założeniem projektu jest stworzenie spójnej platformy artystycznej, w ramach której odbywałyby się:
- działania muzyczne takie jak koncerty czy jam session z udziałem znanych przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego,
- projekcje plenerowego kina letniego - ambitnego i autorskiego, które poprzedziłyby krótkie dyskusje z ekspertami z dziedziny poruszanej w filmie,
- plenery fotograficzne,
- warsztaty aktorskie,
- spektakle teatralne w przestrzeni otwartej.

Imprezy odbywałyby się cyklicznie, w wybranych miejscach, optymalnych do organizacji tego typu przedsięwzięć, a skierowane byłyby do mieszkańców całego miasta. Szeroko rozumiana kultura idealnie wpisywałaby się w piękne tereny Zachodniego Klina Zieleni Miasta Poznania, kojarzonego przez wielu z rekreacją i wypoczynkiem. Działania te stanowiłyby idealne uzupełnienie aktywności, która dzieje się na tych terenach. Ostatnie lata pokazują, że wszelakie działania kulturalne na tych terenach, cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plaża Parkowa Kiekrz, Plaża Smocza Smochowice, boisko ul. Braniewska, Plaża Malibu Strzeszynek, Park Sołacki, Plaża Dzika Rusałka, Plaża Frajda Rusałka, boisko ul. Druskienicka,szkola przy ul.Hezjoda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny głównie związane z rekreacją i wypoczynkiem
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na niewielką ilość działań kulturalnych na terenie zachodniej i północnej części Miasta Poznania i wychodzi na przeciw zapotrzebowaniom mieszkańców Poznania na kulturę tzw. "wysoką", tak, aby stała się ona alternatywną formą spędzania wolnego czasu wobec innych działań tego typu organizowanych w pozostałych częściach miasta. Działania w latach ubiegłych pokazują jasno, jak duże jest zapotrzebowanie na uzupełnienie oferty wypoczynkowej o dodatkowe działania i animacje. Miejsca w których zaplanowano wydarzenia, mocno zmieniły się pod względem infrastruktury, a teraz przyszedł czas na ubogacenie ich dodatkowymi atrakcjami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
10 koncertów w ramach letniego cyklu (każdy piątek lub sobota lipca oraz sierpnia). Każde wydarzenie to koszt około 70 000 PLN. Koncerty odbędą się m. in. na plażach nad jeziorami: Kierskim, Strzeszyńskim oraz Rusałką

W koszcie ujęto: honoraria artystów, technikę sceniczną, backline, ławki, koszty porządkowe, ochronę, zabezpieczenie medyczne, obsługę, transport, logistykę promocję wydarzeń. ZAIKS.
700 000
Cotygodniowe kino letnie (8 projekcji) na pięciu osiedlach: Kiekrz, Krzyżowniki- Smochowice, Podolany, Sołacz, Strzeszyn. Łącznie 40 projekcji filmowych.

W koszcie ujęto: wynajem projektora, ekran (wynajem - np. pneumatyczny), odtwarzacz blue-ray lub DCP, nagłośnienie, oświetlenie, miejsca siedzące, koszty porządkowe, obsługa, transport, logistyka,
275 000
Zajęcia teatralne/występy teatralne na terenie pięciu osiedli:Kiekrz, Krzyżowniki- Smochowice, Podolany, Sołacz, Strzeszyn (4 wydarzenia na osiedle). Łącznie 20 wydarzeń. 75 000
Warsztaty/animacje na terenie pięciu osiedli:Kiekrz, Krzyżowniki- Smochowice, Podolany, Sołacz, Strzeszyn (4 wydarzenia na osiedle). Łącznie 20 wydarzeń. 90 000
SUMA: 1 140 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Foto koncert (mat. własne) foto3.jpg
Foto koncert (mat. własne) foto1.jpg
Foto koncert (mat. własne) foto2.jpg
Foto koncert (mat. własne) foto4.jpg
Foto koncert (mat. własne) foto5.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sławomir Fiszer
Adres email slawomir.fiszer@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Małgorzata Kempa, Estrada Poznańska, Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 140 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 140 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie pozytywnie
  Zespół Obradował w składzie: Jakub Kozłowski, Hanna Smoczek, Karolina Jajeśnica, Teresa Jackowiak, Andrzej Fiszer
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Witold Puchalski, Dorota Matkowska, Maciej Bedyński, Magdalena Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt ważny dla społeczności lokalnej, zwłaszcza w kontekście obchodów 100-lecia powstania Podolan.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Podolany : Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Wacko, Paweł Szwaczkowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Janusz Janasik, Małgorzata Szymaniak, Małgorzata Bogusławska, Dominika Zenka-Podlaszewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.