Przedszkole Pszczółki z nowym placem zabaw!


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Przedszkole Pszczółki z nowym placem zabaw!
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie ogródka przy Przedszkolu nr 16 "Pszczółki"- naturalnego placu zabaw - II etap inwestycji.
Opis projektu
Przedszkole mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku usytuowanym w zacisznym miejscu wśród zieleni, w pobliżu działek ogrodniczych. Fundamenty starej części przedszkola powstały w latach 30. ubiegłego wieku. Przedszkole istnieje od lat 50-tych. Po latach bytności w budynku barakowym, doczekało się rozbudowy o dwie, nowoczesne sale z łazienkami oraz przestronną szatnię. Niestety rozbudowa budynku odbyła się kosztem części działki, na której dzieci miały plac zabaw. Kolejnymi staraniami placówka otrzymała od Miasta działkę, usytuowaną przy nowej części budynku. Nieruchomość ta jednak musi być zagospodarowana od podstaw.

Projekt zagospodarowania ogrodu został wykonany przez pracownię architektury krajobrazu w duchu naturalnego placu zabaw. Sposób zagospodarowania uwzględnia, oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych, rownież naturalne elementy przyrody tj. górka, zieleń min. drzewa, naturalne nawierzchnie z piasku, kory oraz niezbędne zacienienie (żagle).
W ten sposób powstanie naturalny ogród gdzie dzieci oprócz czasu spędzonego na zabawie mogą uczyć się obcowania i doświadczania procesów zachodzących w przyrodzie.

W ogrodzie powstaną zestawy zabawowe dla dzieci starszych i młodszych, tor z pieńków i konarów, pieńki do siedzenia, kuchnia błotna jako przestrzeń do przesypywania, ważenia, mieszania i “gotowania”; pojemniki na zabawki; ławostoły czyli ławy połączone ze stołami tak aby dzieci w ciepłe dni mogły np. spożywać tam podwieczorki lub odbywać zajęcia; huśtawki typu orle gniazdo; domki do zabawy w kształcie pszczelich uli; wieloosobowy samochód; zjeżdżalnia na stoku, żagle przeciwsłoneczne; tablice do rysowania kredą; tunele z wikliny, podniesione rabaty czyli skrzynki do uprawiania roślin; zestaw piaskowy składający się z systemu suwnic i dźwigów oraz trzech sit; ławy wokół istniejących drzew jako element łączący nową część ogrodu ze starą częścią przedszkolnego placu zabaw, wykorzystywany do wypoczynku podczas rodzinnych spotkań w przedszkolu.

Uzupełnienie placu zabaw stanowić będą elementy architektury zielonej: szałasy z wikliny, drzewa, nasadzenia, byliny i krzewy, która będzie pełniła charakter naturalnej osłony przeciwsłonecznej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Sarmacka 105A, plac zabaw jest na dwóch działkach: ul. Aragońska i ul. Katalońska, Naramowice, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren niskiej zabudowy, ogrodów działkowych, przy szkole podstawowej
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są głównie dzieci uczęszczające do przedszkola "Pszczółki" (ok. 90 dzieci). Jednakże z uwagi na charakter edukacyjny planowanej inwestycji nie ma przeszkód aby w ramach lekcji doświadczalnych mogły z niego korzystać dzieci z zerówki szkolnej, w porach nie kolidujących z pracą przedszkola oraz inne placówki w ramach wspólnych przedsięwzięć.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przestrzeń i zadanie, z którym przedszkole musi się zmierzyć, jest bardzo trudne.

Obecnie teren przeznaczony na ogródek przedszkolny jest całkowicie niezagospodarowany. Jest to pusty plac, pozbawiony zieleni i jakichkolwiek urządzeń zabawowych, dodatkowo bardzo nasłoneczniony. Dzieci praktycznie nie mogą z niego korzystać. W ramach współpracy z Urzędem Miasta powstał projekt zagospodarowania ogródka w duchu naturalnego placu zabaw, opracowany przez architekta krajobrazu. I Etap inwestycji zostanie sfinansowany przez Urząd Miasta, ale środki te wystarczą jedynie na uporządkowanie nawierzchni. Konieczne jest pozyskanie środków na zrealizowanie całości projektu, tj. zapewnienie zacienienia w ogrodzie, zieleni oraz ciekawych urządzeń do zabawy.

Z uwagi na nazwę przedszkola zależy nam aby nowe miejsce zabaw miało charakter naturalnego ogrodu, w którym wszystkie dzieci będą mogły doświadczać i uczyć się obcowania z przyrodą. W obliczu otaczającej nas nowoczesności, ważne aby dzieci potrafiły odnaleźć się w naturalnym terenie i poruszyć swoją wyobraźnię.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zieleń: drzewa służące jako naturalne zacienienie, dąļ szypułkowy, żywopłot grabowy, krzewy, tunel z wierzby, trawnik, byliny 19 000
Obiekty małej architektury i urządzenia: słupki wielofunkcyjne o różnorodnym zastosowaniu z haczykami na różnej wysokości służące do instalowania żagli przeciwsłonecznych; tor z pieńków i konarów jako naturalny tor przeszkód, służący do ćwiczenia równowagi; pieńki do siedzenia, kuchnia błotna, ławostoły, huśtawka, domki do zabawy, samochód, pojemniki na zabawki, żagle przeciwsłoneczne, tablice do rysowania, podniesione rabaty, edukacja przyrodnicza, zjeżdżalnia, tunel wiklinowy, ławy wokół istniejących drzew, zestaw do zabawy piaskiem, furtka jako fragment ogrodzenia, bramki do gry w piłkę nożną, zadaszenia wiklinowe wokół istniejących drzew. 47 000
SUMA: 66 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Plac zabaw wizualizacja plac_zabaw_Przedszkole nr16_wizualizacja.png
Plac zabaw opis projektu opis_projektu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marta Nowak
Adres email real.marta.nowak@gmail.com
Telefon 604407651
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 66 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 66 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Biniek, Paulina Degórska, Weronika Dudek, Artur Gorwa, Krzysztof Kaczyński, Joanna Kraus, Maciej Michalski, Marta Nowak, Paweł Perz, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.