Rezerwat "Meteoryt Morasko" -zapomniana perełka Poznania


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rezerwat "Meteoryt Morasko" -zapomniana perełka Poznania
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i widoczności rezerwatu przyrody "Meteoryt Morasko".
Opis projektu
Celem projektu jest:

1) Stworzenie oznakowanego szlaku pieszo-rowerowego z pętli tramwajowej na os. Jana III Sobieskiego do rezerwatu "Meteoryt Morasko". Obecnie dojazd do rezerwatu możliwy jest autobusem lini 902, ale jest to dość uciążliwe ponieważ autobus kursuje tylko 1-2 razy na godzinę. Pokonanie trasy pieszo z pętli na os. Sobieskiego zajmuje około 50 min, a rowerem 20 min. Proponowana trasa wzdłuż ulic: Nad Różanym Potokiem - Morasko - Morenowa- Meteorytowa lub o zbliżonym przebiegu. Z uwagi na to że część z tych drug jest nieutwardzona proponuję wykonać słupy z tablicami informacyjnymi i orientacyjnym czasem dojścia oraz dojazdu rowerem do rezerwatu.

2) Stworzenie wielojęzycznych ulotek i materiałów promocyjnych nt. rezerwatu "Meteoryt Morasko" do umieszczenia w Centrum Informacji Miejskiej CIM, w tym kart do systemu informacji miejskiej.

3) Przeprowadzenie szkolenia informacyjnego dot. rezerwatu, meteorytów i planetoid dla przewodników miejskich dzięki czemu będą oni posiadali odpowiednią wiedzę do oprowadzania wycieczek po rezerwacie. Szkolenie przeprowadzone przez specjalistów z zakresu meteorytyki i planetologii.

4) Stworzenie dwóch tablic informacyjnych nt. rezerwatu "Meteoryt Morasko" w ramach SIP i umieszczenie ich przy pętli tramwajowej na os. Jana III Sobieskiego

5) Ustawienie oznakowania drogowego pionowego (np. znak kierunku E22) z informacją o kierunku dojazdu do rezerwatu Morasko na trasach dojazdowych od ul Naramowickiej i Obornickiej
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nad Różanym Potokiem - Morasko - Morenowa- Meteorytowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, uczniowie szkół, studenci, zwolennicy turystyki lokalnej pieszej i rowerowej, turyści zagraniczni, miłośnicy astronomii i meteorytyki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Znajdujące się w rezerwacie przyrody "Meteoryt Morasko" kratery meteorytowe są unikatowe w skali świata. Poznań jest jedynym miastem na świecie, które w swoich granicach posiada kratery meteorytowe. W rezerwacie oraz jego okolicach ciągle znajdowane są nowe niezwykle cenne naukowo okazy meteorytów. Miejsc w których oprócz kraterów znajduje się również meteoryty jest na świecie zaledwie kilka. Rezerwat stanowi więc niezwykła kosmiczną atrakcję turystyczną miasta, która obecnie jest słabo promowana. Projekt ułatwi dotarcie do rezerwatu bez pomocy samochodu. Będzie to szczególnie przydatne dla turystów odwiedzających Poznań i wycieczek szkolnych, które teraz będą mogły dotrzeć do rezerwatu z pętli pieszo lub rowerem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Słupki wzdłuż trasy, elementy oznakowania 150 000
Ulotki i karty do systemu informacji miejskiej (punkt 2) 5 000
Szkolenie dla przewodników miejskich (punkt 3) 5 000
Tablice informacyjne SIP (punkt 4) 3 000
Oznakowanie drogowe (punkt 5) 2 000
SUMA: 165 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dagmara Oszkiewicz
Adres email dagmara.oszkiewicz@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Joanna Waliszewska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 165 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 180 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie rekomendowany bez uwag
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na zebraniu 9 IXbr.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.