Nowoczesna Szkoła -ZSnr7 Zwycięstwa -Społeczna DwójkaWichrowe


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Nowoczesna Szkoła -ZSnr7 Zwycięstwa -Społeczna DwójkaWichrowe
Skrócony opis projektu
Modernizacja infrastruktury szkolnej zapewniająca lepszą i bardziej komfortową edukację naszych dzieci ;-)
Opis projektu
Zespół Szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa
W ramach projektu planujemy w br. występować o wsparcie na:
1. Dokończenie realizacji sali wielofunkcyjnej dla potrzeb dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Sala ma być dostosowana do realizacji przedstawień teatralnych, spotkań, szkoleń, imprez okolicznościowych także dla mieszkańców osiedla, rodziców. Prace miałyby polegać na:
- wyposażeniu sali w sprzęt nagłośnieniowy ( mikrofony, mikrofony zbierające,
głośniki, wzmacniacze, odtwarzacze itp.)
- wykonaniu instalacji oświetleniowej dostosowanej do potrzeb artystycznych
i użytkowych np. reflektory kierunkowe, specjalistyczne itp.
- usprawnienie instalacji wentylacyjnej, obniżenie i wytłumienie sufitu, ścian
w związku z koniecznością eliminacji pogłosu i odbić akustycznych
- wykonanie sceny
- zakup żaluzji zaciemniających, krzeseł składanych ( 200 szt)
2. Wykonanie ruchomych podzielników sal gimnastycznych pozwalających na jednoczesne bezkonfliktowe i bezpieczne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na salach gimnastycznych.


Społeczna Szkoła nr 2 na Osiedlu Wichrowe Wzgórze

W ramach projektu zamierzamy wykonać:
1. Poprawę infrastruktury klasy informatycznej i szkolnej sieci informatycznej.
2. Malowanie sali gimnastycznej, budowę bieżni do skoku w dal wraz z piaskownicą.
3. Wykonanie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej z budynku szkoły.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Zwycięstwa 101 oraz Osiedle Wichrowe Wzgórze 116

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynki Sp nr 7 oraz Społecznej Dwójki
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do w/w szkół co daje prawie 800 odbiorców
Projekt uzyskał zgodę Dyrektorów obydwu placówek a niezbędny zakres zmian został opisany na podstawie przeprowadzonych konsultacji z obydwoma Szkołami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem jest zwiększenie nakładów na niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolną które wciąż pozostają na niewystarczającym poziomie i wola aby te środki były przeznaczone na podniesienie jakości otoczenia w jakim nasze dzieci się uczą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zespół Szkół nr 7 Zwycięstwa dokończenie realizacji sali wielofunkcyjnej poprzez montaż sprzętu nagłaśniającego instalacji oświetleniowej,poprawy wentylacji,wygłuszenia,montażu sceny, montaż podzielników 290 000
Społeczna Dwójka Wichrowe Wzgórze poprawa infrastruktury informatycznej, malowanie sali gimnastycznej, poprawa wentylacji, malowanie sal, wymiana drzwi, budowa bieżni do skoku w dal, przebudowa wyjścia ewakuacyjnego ze Szkoły 300 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maria Piskorska
Adres email radoslaw.piskorski@avallon.com.pl
Telefon 502085494
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Zmiana rekomendacji na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze 12.09.2019 r.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Adrian Kaczmarek
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Składam odwołanie od negatywnej rekomendacji Wydziału Oświaty gdyż moim zdaniem jest ona w rażący sposób sprzeczna z zasadami PBO i nie ma oparcia w jakichkolwiek zapisach regulujących kwestie dopuszczalności projektów do realizacji.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty, gdyż Miasto Poznań nie jest organem prowadzącym placówkę Społeczna Dwójka na Os. Wichrowe Wzgórze 114 w Poznaniu. Dodatkowo podkreślamy, że zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020", do PBO20 można składać projekty, które dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych przez jednostki miejskie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

  projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.