Windy na przystankach Kurpińskiego


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Windy na przystankach Kurpińskiego
Skrócony opis projektu
Instalacja wind na przystankach Pestki przy ulicy Kurpińskiego
Opis projektu
Wnioskuje się o ujęcie w budżecie obywatelskim na 2020 rok środków na budowę wind na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju przy przystankach Kurpińskiego, w celu dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i rodzin z małymi dziećmi.
W przestrzeni miejskiej dostrzega się bardzo niewiele osób niepełnosprawnych, co spowodowane jest dużą ilością barier architektonicznych, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają swobodne poruszanie się po mieście. Osoby niepełnosprawne mają także utrudniony dostęp do przystanków PST, gdzie prowadzą schody lub bardzo długie strome podjazdy, których osoba na wózku inwalidzkim nie jest
w stanie pokonać, zwłaszcza zimą, ze względu na swój stan zdrowia i siłę fizyczną. Jest to również duża trudność dla osób poruszających się o kulach lub dla osób starszych podpierających się laską. Budowa wind przy przystankach PST przyczyniłaby się do zwiększenia możliwości korzystania z ww. przystanków przez osoby z różnego rodzaju ograniczeniami fizycznymi, ponieważ problemów tych nie rozwiązują strome podjazdy. Windy ułatwiłyby także korzystanie z komunikacji publicznej rodzinom z wózkami dziecięcymi. Rozwiązania te zastosowano już na przystankach Kaponiera, czy Chartowo
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Przystanek Pestki Kurpińskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładne miejsce usytuowania wind musi być uzgodnione z projektantem
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby niepełnosprawne,seniorzy,osoby z małymi dziećmi w wózkach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W przestrzeni miejskiej dostrzega się bardzo niewiele osób niepełnosprawnych, co spowodowane jest dużą ilością barier architektonicznych, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają swobodne poruszanie się po mieście. Osoby niepełnosprawne mają także utrudniony dostęp do przystanków PST, gdzie prowadzą schody lub bardzo długie strome podjazdy, których osoba na wózku inwalidzkim nie jest
w stanie pokonać, zwłaszcza zimą, ze względu na swój stan zdrowia i siłę fizyczną. Jest to również duża trudność dla osób poruszających się o kulach lub dla osób starszych podpierających się laską. Budowa wind przy przystankach PST przyczyniłaby się do zwiększenia możliwości korzystania z ww. przystanków przez osoby z różnego rodzaju ograniczeniami fizycznymi, ponieważ problemów tych nie rozwiązują strome podjazdy. Windy ułatwiłyby także korzystanie z komunikacji publicznej rodzinom z wózkami dziecięcymi. Rozwiązania te zastosowano już na przystankach Kaponiera, Most Teatralny, czy Chartowo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Koszt projektu:
1000000 zł
2. Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach:
100 000 zł
3. Koszt oznakowania zrealizowanego projektu:
2 500 zł
1 102 500
SUMA: 1 102 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Iwona Rzadkiewicz
Adres email rzadkiewicziwona@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 25.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie kosztów poniesionych przy montażu windy przy przystanku PST Most Teatralny dokonano weryfikacji kosztów realizacji projektu. Przystanek Kurpińskiego musi zostać wyposażony w 4 windy, aby zapewnić komunikację pomiędzy platformami wszystkich przystanków autobusowych i tramwajowych, koszt montażu jednej windy z szybem to około 0,5 mln zł.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 102 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji przez Radę Osiedla Piątkowo na podstawie uchwały nr VII/33/V/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Adam, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kaczmarek Krystyna, Kocięcka Joanna, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Ostaszewska Magdalena, Perz Jan, Rzadkiewicz Iwona, Suś Filip, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.