Gzub uczy się programować


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Gzub uczy się programować
Skrócony opis projektu
Zakup zestawów konstruowania oraz programowania robotów dla szkół podstawowych wraz z kursem dla nauczycieli.
Opis projektu
Podstawową ideą programu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży, rozwój umiejętności logicznego, twórczego i przestrzennego myślenia, uczenie skupiania się, konsekwencji i dążenia do celu, kształcenie umiejętności współdziałania w grupie oraz nauka przedmiotów ścisłych i technicznych w atrakcyjnej formie.

Każda szkoła podstawowa prowadzona przez miasto Poznań otrzyma zestawy LEGO MINDSTORMS EV3 lub analogiczne produkty innej firmy, które zostały zostały opracowane specjalnie dla dzieci w wieku 8-13 lat (szkoły podstawowe). Zestaw został zoptymalizowany z myślą o stosowaniu w szkole lub na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie mają możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce.

Ilość zestawów, które trafią do danej szkoły w ramach programu będzie zależała od wielkości placówki. Przyjmuje się, że średnio będą to 4 zestawy.

Zestaw pozwala na:
a) projektowanie i budowę programowalnych robotów z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni, kół, osi i innych technicznych składników;
b) rozumienie i interpretację dwuwymiarowych rysunków wykorzystywanych do budowy modeli trójwymiarowych;
c) pracę metodami inżynierskimi: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu
d) zdobywanie praktycznego doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej oraz
e) rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa naukowego.

Realizacja projektu:
1. Zakup dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto zestawów służących konstruowaniu, programowaniu oraz sterowaniu robotami.
2. Szkolenia dla wychowawców i nauczycieli z zakresu prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zakupionego sprzętu w ramach lekcji obowiązkowych oraz zajęć dodatkowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt ma charakter powszechny, to znaczy objęci nim będą wszyscy wychowankowie i uczniowie szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Poznań.

Co szczególnie ważne w każdej szkole zostaną przeszkoleni nauczyciele, którzy zapewnią dalszą kontynuację projektu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Roboty i automaty wkroczyły niemal w każdy obszar działalności ludzkiej. Służą nie tylko w przemyśle ale także w domu i dla rozrywki.

Sektor gospodarki cyfrowej rozwija się obecnie najszybciej na świecie, w tempie siedmiokrotnie wyższym niż średnia dla całej gospodarki

Według raportu International Federation of Robotics „World Robotics 2017” Polska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o poziom robotyzacji. Średnio na świecie na każde 10 tys. pracowników przemysłu przypada 74 robotów. W Polsce jest ich zaledwie 32, tymczasem w Niemczech - 322, w Czechach – 119, a na Węgrzech – 78. Zwiększenie ilości robotów i automatów w polskiej gospodarce jest nieuniknione. Jednocześnie wśród pracodawców cenione będą coraz bardziej umiejętności nie tylko biernego stosowania robotów, ale także ich konfigurowania i programowania.

Warto te kompetencje rozwijać od najmłodszych lat, kiedy dzieci i młodzież naturalnie oraz przez zabawę oswajają się z otoczeniem cyfrowym. Także dzięki temu budować będziemy przedsiębiorcze oraz innowacyjne społeczeństwo.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup zestawów klocków dla szkół podstawowych prowadzonych przez miasto.
70 placówek x średnio 4 zestawy na placówkę x 1700 zł brutto za zestaw.
476 000
Szkolenia dla wychowawców i nauczycieli z zakresu prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 40 000
SUMA: 516 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Leszczyński
Adres email r.leszczynski@fwpp.com.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Paszkiewicz, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 516 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 556 800 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.