Grunwald miejscem interaktywnej zabawy i nauki


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Grunwald miejscem interaktywnej zabawy i nauki
Skrócony opis projektu
Płot i ścieżki sensoryczne przy Kasztelańskiej- Przedszkole "ZUCH" jako przestrzeń publiczna wielozmysłowego poznawania świata
Opis projektu
Pomysł zrodził się podczas obserwacji dzieci przechodzących ulicą Kasztelańską. Wchodziły one na murek przedszkolnego płotu, zaglądały przez siatkę, wodziły po niej rękoma. Dlatego też projekt jest odpowiedzią na naturalną potrzebę dzieci do badania otaczającego świata. Płot, który w założeniu ma oddzielać mógłby stać się przestrzenią, która łączy przedszkole z mieszkańcami.
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni publicznej, która umożliwi przechodniom (zwłaszcza tym najmłodszym) badanie różnych faktur, kolorów, kształtów na przedszkolnym SENSORYCZNYM PŁOCIE.
To 6 niezwykłych przęseł, na których kontury roślin i zwierząt będą nawiązywać tematyką do otoczenia i dawać możliwość badania faktur, wielkości, kształtów. Koncepcja zakłada dwustronną powierzchnię z elementami sensorycznymi tak, aby zarówno od strony ulicy, jak i od przedszkola stwarzała okazję do zabawy. Przechodzące dzieci będą wodzić po nich wzrokiem i dłońmi- badać, i doświadczać.
Część murowana konstrukcji płotu zostanie odbudowana i obłożona bordowym klinkierem, który ma nawiązywać do historycznych regulacji budowlanych z początków powstania Abisynii, czyli 1935r. Chcemy unowocześnić i uatrakcyjnić przestrzeń jednocześnie urbanistycznie nawiązując do tradycji.
Ścieżka sensoryczna biegnąca wzdłuż płotu będzie umożliwiała badanie faktur także stopami. Wzdłuż płotu, od strony przedszkola nasadzenia różnorodnych gatunków ziół, roślin wabiących motyle, kwitnących krzewów pozwoli dzieciom przeżyć wielozmysłową przygodę.
Ścieżka będzie wiodła do paneli sensorycznych w przedszkolnym ogrodzie oraz konstrukcji- domku zabaw z mostkami do balansowania.
Uczestnikami projektu będą nasze przedszkolaki, ich rodzeństwo, ale i dzieci uczęszczające do pobliskiego żłobka ”Mali Przyjaciele”, Przedszkola nr 47 i Szkoły Podstawowej nr 74, a także osoby zamieszkujące najbliższą okolicę. Ulica Kasztelańska stanowi ciąg komunikacyjny dla sporej ilości dzieci i dorosłych. Będziemy zapraszać na sensoryczne doświadczanie także dzieci z Przedszkola nr 40, nr 46. Z pewnością nie tylko najmłodsi mieszkańcy, ale i starsi skorzystają z możliwości spaceru, który będzie także okazją do doświadczania, badania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kasztelańska 19

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren publicznego Przedszkola nr 83 "ZUCH"
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci spacerujące ul. Kasztelańską- przedszkolaki z Przedszkola nr 83, Przedszkola nr 47, Przedszkola nr 40, żłobka "Mali Przyjaciele", uczniowie Szkoły Podstawowej nr 74, a także dorośli mieszkańcy Abisynii
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budowa płotu i ścieżki sensorycznej przy Przedszkolu nr 83 „Zuch” w Poznaniu pozwoli osiągnąć trzy cele.
Pierwszy, najbardziej oczywisty, to uzyskanie nowego, estetycznego i bezpiecznego dla dzieci ogrodzenia i miejsca do zabawy i nauki. Po drugie płot, ścieżka, urządzenia balansujące będą nośnikiem interaktywnych zabawek poruszających dziecięcą wyobraźnię i stymulujących ich kreatywność. Uatrakcyjnią one przestrzeń miejską.
Po trzecie cokół płotu, dzięki wykorzystaniu bordowego klinkieru, będzie nawiązywał do przedwojennej estetyki. Na osiedlu Kasztelanów czyli tzw. Abisynii inwestorzy byli z mocy przepisów zobowiązani budować ogrodzenia ze wspomnianego materiału. Tym samym odtworzenie pierwotnego wyglądu płotu pomoże zachować dziedzictwo modernistycznej architektury Poznania.
Realizacja projektu podniesie estetykę dzielnicy Grunwald, ale także stanie się atrakcyjną przestrzenią edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
panele sensoryczne- 15 szt 150 000
metalowa konstrukcja płotu, furtka, brama 50 000
murowana część płotu z klinkierem 30 000
ścieżki sensoryczne, obrzeża z konarów, nasadzenia roślin 28 000
urządzenie balansujące wraz z amortyzującą nawierzchnią 40 000
projekt paneli sensorycznych 5 000
SUMA: 303 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
przykładowe elementy sensoryczne na panelach za_acznik 1..pdf
zdjęcie obecnego płotu i przykładowa konstrukcja nowego za_cznik 2..pdf
ścieżki sensoryczne za_cznik 3..pdf
urządzenia balansujące za_cznik 4..pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Jama
Telefon 793822392
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 303 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 303 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd Osiedla opiniuje z założenia pozytywnie wszystkie przyjęte pod głosowanie projekty PBO wychodząc z założenia, że program PBO jest furtką dla inicjatyw mieszkańców do realizacji naszych zbiorowych potrzeb i jedyną przyczyną dla negatywnej opinii osiedla mogłaby być sprzeczność z działaniami podejmowanymi przez Radę Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.