Śródecki Dom Kultury


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Śródecki Dom Kultury
Skrócony opis projektu
Śródecki Dom Kultury – całoroczne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Poznania oraz zainteresowanych gości.
Opis projektu
Proponuję utworzenie Śródeckiego Domu Kultury, w którym będą się odbywały całoroczne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców osiedli Ostrów Tumski – Śródka – Zawady -Komandoria, Warszawskie – Pomet - Maltańskie, Antoninek - Zieliniec - Kobylepole i Główna oraz wszystkich osób zainteresowanych.
W Śródeckim Domu Kultury będzie realizowany różnorodny program kulturalny, skierowany do mieszkańców w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów zamieszkujących wymienione osiedla oraz pozostałe dzielnice Poznania.
Działalność obejmie szereg stref tematycznych takich jak muzyka, teatr, film, strefa dzieci i młodzieży, strefa seniora, strefa warsztatowa, w tym: warsztaty artystyczne, plastyczne, fotograficzne, dźwiękowe, filmowe, literackie, działania na rzecz oraz we współpracy z seniorami, pracownie dla dzieci i młodzieży, wystawy malarstwa i fotografii, otwarte spotkania poświęcone sprawom dzielnicy i miasta. Lista działań jest otwarta i dostosowana do potrzeb mieszkańców.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rynek Śródecki 3 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

1 minuta od ronda Śródka i tramwaju, w bliskim sąsiedztwie szkół, na obszarze cennej kulturowo Śródki
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszystkie grupy wiekowe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz seniorów. Proponowana lokalizacja znajduje się w miejscu bardzo dobrze skomunikowanym z osiedlami o rosnących potrzebach społecznych, z ludnością o różnym przekroju wiekowym i społecznym, w tym społecznością senioralną, licznie wprowadzającymi się rodzinami z dziećmi tj. Śródka, Zawady, Komandoria, Główna, Warszawskie, Antoninek.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Śródecki Dom Kultury to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców Śródki i sąsiednich osiedli na stworzenie centrum, w którym prowadzona będzie działalność kulturalna, integrująca lokalną społeczność. Znajduje się na osiedlu, gdzie nie ma domu kultury, czy innego obiektu o podobnym charakterze działania. Dodatkowo atrakcyjna lokalizacja umożliwia skorzystanie z oferty również osobom przyjezdnym, które licznie odwiedzają Śródkę.
Proponuję wyłonić w konkursie operatora, który poprowadzi profesjonalnie działalność kulturalno-artystyczną. Mieszkańcy oczekują, by odbywały się tutaj zajęcia przez cały dzień i na przestrzeni całego tygodnia. Potrzebne są ponadto środki na niezbędne prace remontowe (wraz ze zmianą sposobu ogrzewania) oraz wyposażenie lokalu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana instalacji elektrycznej, demontaż istniejącego ogrzewania elektrycznego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania gazowego, malowanie ścian i sufitów i inne prace niezbędne do prowadzenia działalności 100 000
doposażenie prowadzonych zajęć, warsztatów, koncertów, projekcji i spektakli na rzecz różnych grup wiekowych - sprzęt, materiały do prowadzenia zajęć i inne

40 000
koszty utrzymania lokalu w tym czynsz (20 zł/m2 netto), media i inne stałe płatności 60 000
dofinansowanie kosztów osobowych, związanych z prowadzeniem zajęć, warsztatów, koncertów, projekcji, spektakli, spotkań, imprez okolicznościowych, konsultacji, etc., - w celu poszerzenia oferty i zapewnienia pożądanych przez mieszkańców długich godzin działania obiektu, oraz w celu dofinansowania obsługi placówki, jej dozoru, sprzątania i inne 250 000
SUMA: 450 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Urbańska
Telefon 501557217
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest ZKZL.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Punkt konsultacyjny w lokalu przy ul. Rynek Śródecki 3 został uruchomiony w 2009 roku na Śródce, dla wdrażania Miejskiego Programu Rewitalizacji. Lokal ten został wyremontowany z inicjatywy Oddziału Rewitalizacji, ze środków Wydziału Rozwoju Miasta (wówczas OR znajdował się w strukturach WRM). Głównym celem działania punktu była realizacja działań kulturalnych i społecznych integrujących społeczności lokalne, a także zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 2009 roku a więc przez 10 lat miejsce to było wykorzystywane przez lokalną Radę Osiedla oraz społeczność lokalną Śródki podczas licznych wydarzeń odbywających się w tym lokalu tj.: spotkań, wystaw, warsztatów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz jako zaplecze dla licznych tradycyjnych, cyklicznych imprez plenerowych tj. Dzień Sąsiada, spotkania wigilijne czy śródeckie koncerty. W czerwcu 2018 r. podjęto decyzję, iż w lokalu tym znajdować się będzie siedziba Rady Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria. Wiosną roku 2019 zawieszono działalność punktu konsultacyjnego, jako siedziby Rady Osiedla Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria. Punkt konsultacyjny w lokalu przy ul. Rynek Śródecki 3, był pierwszym punktem konsultacyjnym w Poznaniu, powstałym na Śródce, pilotażowym obszarze rewitalizacji umożliwiającym koordynację procesu rewitalizacji, jako procesu uspołecznionego, w tym inicjowanie działań edukacyjnych, kulturalnych, szkoleniowych Wskazana jest więc kontynuacja funkcji jaką pełnił przez 10 lat swojego istnienia, z punktu widzenia prowadzonych działań rewitalizacyjnych. W przyszłości mógłby funkcjonować także w szerszym aspekcie przestrzennym. Śródka jest terenem bardzo dobrze skomunikowanym z terenami o rosnących potrzebach społecznych (Zawady, Komandoria, Główna, os. Warszawskie czy Antoninek) zamieszkiwanych przez osoby w różnym wieku, w tym również seniorów oraz rodziny z dziećmi. Dodatkowo odbiorcami prowadzonych tam działań byłaby nie tylko społeczność lokalna tych terenów ale także licznie odwiedzający Śródkę turyści. Śródecki Dom Kultury wzbogaci istniejącą na Śródce ofertę o prowadzone w sposób zorganizowany i regularny działania kulturalne i społeczne. Projekt „Śródecki Domu Kultury” wpisuje się w cele określone w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania tj. w cel „Aktywność społeczna i kulturalna” - przezwyciężenie zagrożenia degradacją społeczną poprzez aktywizację lokalnych społeczności w życiu obywatelskim, kulturalnym i gospodarczym. W ramach ww. celu wskazano m.in. następujące kierunki działań: 1.2 Animacja i wsparcie działań aktywizujących życie społeczno-kulturalne i społeczno-gospodarcze. 1.3 Adaptacja na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej istniejącej infrastruktury miejskiej, w tym tworzenie nowych placówek.
  Zespół Obradował w składzie: Paulina Iddczak Piotr Izydorski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 450 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 90 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 400 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Rybicki, Zbysław Jankowski, Piotr Lecyk, Zenona Leś
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.