Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna


Kategoria
4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna
Skrócony opis projektu
Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków, celem poprawy bezpieczeństwa i profilaktyki nowotworowej.
Opis projektu
W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA STRAŻAKÓW Z MIEJSCOWEJ JEDNOSTKI, SZERZĄC IDEĘ "NIE DLA RAKA W STRAŻY", CHCIAŁBYM ZAKUPIĆ DLA MIEJSCOWYCH STRAŻAKÓW ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, W KTÓRYCH SKŁAD WCHODZI 30 NOWYCH UBRAŃ SPECJALNYCH, 30 PAR BUTÓW, 30 KOMINIAREK TRUDNOPALNYCH, 30 PAR RĘKAWIC STRAŻACKICH, 30 HEŁMÓW STRAŻACKICH A TAKŻE PROFESJONALNĄ PRALKĘ PRZEMYSŁOWĄ, KTÓRA POZWOLI NA WŁAŚCIWE KONSERWOWANIE I DEZYNFEKCJĘ W/W ZAKUPÓW. WYSOKIEJ KLASY ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ POZWOLĄ STRAŻAKOM PROWADZIĆ DZIAŁANIA RATOWNICZO-GAŚNICZE W SPOSÓB BARDZIEJ KOMFORTOWY I ERGONOMICZNY, JEDNOCZEŚNIE ZWIĘKSZAJĄC ICH MOŻLIWOŚCI W TRAKCIE DZIAŁAŃ. W PRZYPADKU UBRAŃ SPECJALNYCH W KOLORZE PIASKOWYM, STRAŻACY SĄ MNIEJ NARAŻENI NA PRZEGRZANIE ORGANIZMU ORAZ CO ISTOTNE, ZABRUDZENIA SĄ BARDZIEJ WIDOCZNE. OZNACZA TO ŚWIADOME LIKWIDOWANIE SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH NA BIEŻĄCO A W KONSEKWENCJI ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR. DODATKOWYM ATUTEM JEST WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ PODCZAS DZIAŁAŃ, SZCZEGÓLNIE W WARUNKACH NOCNYCH. ŚRODKI TE SĄ NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ W SPOSÓB KOMFORTOWY, ERGONOMICZNY A CO NAJWAŻNIEJSZE - BEZPIECZNY DLA STRAŻAKÓW.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

GŁUSZYNA 141A

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POZNAŃ-GŁUSZYNA
Potencjalni odbiorcy projektu
STRAŻACY OSP POZNAŃ-GŁUSZYNA,
WSZYSCY MIESZKAŃCY MIASTA ORAZ SĄSIEDNICH GMIN, BEZ WZGLĘDU NA WIEK, PŁEĆ CZY MIEJSCE ZAMIESZKANIA.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
OBECNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (HEŁMY, KOMINIARKI, UBRANIA SPECJALNE, RĘKAWICE I BUTY) STRAŻAKÓW SĄ BARDZO WYEKSPLOATOWANE I WYMAGAJĄ WYMIANY, LECZ ZAWSZE JEST COŚ WAŻNIEJSZEGO. JAK POKAZAŁY OSTATNIE DNI, MIESIĄCE I LATA NA NASZYCH STRAŻAKÓW MOŻNA LICZYĆ O KAŻDEJ PORZE DNIA I NOCY. W CIĄGU ROKU STRAŻACY Z POZNAŃSKIEJ GŁUSZYNY INTERWENIUJĄ BLISKO 200 RAZY, CO OZNACZA, ŻE PRAWIE CO DRUGI DZIEŃ, KTOŚ OD NAS POTRZEBUJE OD NICH POMOCY. ZAKUP PROFESJONALNEJ PRALKI PRZEMYSŁOWEJ POZWOLI NA BIEŻĄCE USUWANIE ZABRUDZEŃ I SUBSTANCJI KANCEROGENNYCH JAKIE OSADZAJĄ SIĘ NA UBRANIACH STRAŻAKÓW PODCZAS DZIAŁAŃ, A TAKŻE NA WŁAŚCIWE IMPREGNOWANIE I DEZYNFEKOWANIE TYCH UBRAŃ. TYLKO NATYCHMIASTOWE PRANIE, SKUTECZNIE OGRANICZA RYZYKO ZACHOROWAŃ STRAŻAKÓW NA NOWOTWORY.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
UBRANIE SPECJALNE, 30 SZTUK X 2800 ZŁ 84 000
BUTY STRAŻACKIE, 30 SZTUK X 600 ZŁ 18 000
KOMINIARKA TRUDNOPALNA, 30 SZTUK X 200 ZŁ 6 000
RĘKAWICE STRAŻACKIE, 30 SZTUK X 400 ZŁ 12 000
HEŁM STRAŻACKI, 30 SZTUK X 2000 ZŁ 60 000
PRALKA PRZEMYSŁOWA DO ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 30 000
SUMA: 210 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 4 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Olszewski
Adres email davo96@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zgłoszonego projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Jarosław Radecki, Michał Klupś
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 210 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 4 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 210 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 4 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie POZYTYWNIE
  Zespół Obradował w składzie: Zenobia Bałut,Bartkowiak Barbara,Bartkowiak Bartosz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.