Rewitalizacja placu zabaw w parku ks.Jasińskiego


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Rewitalizacja placu zabaw w parku ks.Jasińskiego
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje rewitalizację placu zabaw w parku im. ks. Józefa Jasińskiego.
Opis projektu
Projekt obejmuje rewitalizację placu zabaw w parku im. ks. Józefa Jasińskiego polegającą na wymianie urządzeń oraz nawierzchni, montażu nowych urządzeń oraz założeniu trawnika na części placu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Rembertowska, 60-143 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park im. ks. Józefa Jasińskiego
Potencjalni odbiorcy projektu
Każdy mieszkaniec Poznania, w szczególności mieszkańcy osiedla Kopernika i osiedla Raszyn, rodziny z dziećmi. Uczniowie pobliskich szkół i przedszkoli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park im. ks. Józefa Jasińskiego jest najładniejszym parkiem w tej części miasta, a posiada najbardziej zaniedbany plac zabaw, który ostatnio był rewaloryzowany około 10 lat temu. Jest to jedyny ogrodzony, zacieniony plac zabaw w okolicy, jednak rodzice niechętnie z niego korzystają ze względu na stan techniczny urządzeń oraz zanieczyszczony piasek. Plac zabaw jest położony w bardzo atrakcyjnym miejscu, blisko infrastruktury sportowej - boiska, fitness gymu. Korzystają z niego dzieci z okolicznych szkół. Renowacja placu zabaw zapewniłaby rodzicom dzieci poczucie, że ich pociechy mają bezpieczne miejsce do zabawy. Dzięki realizacji projektu powstałby plac zabaw, z którego chciałoby się korzystać.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup nowych urządzeń (wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego z dwiema zjeżdżalniami, małą ścianką wspinaczkową i przejściem rurowym, dużej piaskownicy, karuzeli tarczowej, otwartej karuzeli tarczowej z siedziskami, dwóch huśtawek podwójnych - jednej z dwoma siedziskami kubełkowymi, drugiej z dwoma siedziskami gumowymi, dwóch huśtawek ważek, dwóch huśtawek na sprężynie, przeplotni kuli) i nowej furtki 300 000
Kompleksowe przygotowanie terenu, wymiana nawierzchni, montaż urządzeń 50 000
Zakup małej architektury (4 ławek, ławki z przewijakiem) 15 000
Założenie trawnika w okolicach ławek i drzewa 5 000
SUMA: 370 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Magdalena Sokół
Adres email magolsze@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest ZZM.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 11:30 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.
  Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Tomasz Lisiecki - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: W projekcie założono zakup nowych urządzeń, które zajęłyby miejsce obecnych. Aby uniknąć problemu ograniczonej powierzchni placu zabaw, z projekcie zostały wymienione tylko takie typy urządzeń, które już mają swoje miejsce na placu. Nie wszystkie urządzenia na placu zabaw są sprawne (w rogu placu znajduje się wysoki metalowy słup, który prawdopodobnie kiedyś pełnił funkcję huśtawki, bądź karuzeli). Dodatkowo wiele z nich jest w złym stanie technicznym, który może stwarzać niebezpieczeństwo dla bawiących się na nich dzieci. Urządzenie wielofunkcyjne posiada wytarte drewniane płyty (pochyłe wejście, ścianka wspinaczkowa, drewniane lady, mostek) na których bardzo łatwo jest wbić drzazgę. Na każdym urządzeniu jest starta lub łuszcząca się farba. Wiele z nich jest zniszczone przez malunki i napisy. Na bujakach uchwyty do trzymania są luźne. Przy urządzeniu wielofunkcyjnym i karuzeli spod piasku wystaje czarna, strzępiąca się włóknina ze sztucznego tworzywa. Przy urządzeniu wielofunkcyjnym również widać, że jest za płytko zakopane, ponieważ są odsłonięte metalowe rury, które stwarzają ryzyko potknięcia się. W projekcie zawarto również wymianę nawierzchni, ale bez wskazania na gumowo-kauczukową. W zamyśle miała to być wymiana piasku na czystszy, bez śmieci, niedopałków papierosów, czy kawałków szkła. We wniosku zawarto pomysł zasadzenia trawy przy drzewie i ławkach, ponieważ w Poznaniu istnieje wiele placów zabaw w znacznym stopniu pokrytych trawnikiem, gdzie nawierzchnia piaszczysta jest tylko pod i wokół urządzeń. Wyposażenie placu zabaw w kolejne urządzenia edukacyjne nie stoi w sprzeczności w odnowieniu reszty placu zabaw. W związku z powyższym proszę o ponowne zaopiniowanie wniosku.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ urządzenia na placu zabaw są sprawne i na bieżąco, w razie potrzeby, naprawiane. Ponadto w bieżącym roku przedmiotowy plac zabaw zostanie doposażony w urządzenia edukacyjne dla dzieci ze środków Rady Osiedla (zadanie nr ZZM/P/013). Ponadto plac zabaw jest ogrodzony (ma ograniczoną powierzchnię), w związku z czym ze względu na konieczność zachowania stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń, nie ma możliwości wprowadzania wielu nowych urządzeń. Zakładanie trawników w okolicach ławek jest bezzasadne, gdyż w tak intensywnie użytkowanych miejscach zostanie ona zaraz wydeptana. Natomiast wymiana nawierzchni z piaszczystej na gumowo-kauczukową jest działaniem nieekologicznym, prowadzącym do niszczeniem powierzchni biologicznie czynnej, a więc niezgodnym z treścią Uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta, a także znajduje się w budżecie miasta Poznania na rok 2019 (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit.e, Rozdział 3 pkt 6, lit. c).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 370 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 365 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.