Nowe przejście dla pieszych na Jeżycach


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Nowe przejście dla pieszych na Jeżycach
Skrócony opis projektu
Wyznaczenie na ul. Dąbrowskiego na wysokości posesji 29 brakującego przejścia dla pieszych.
Opis projektu
Projekt zakłada wyznaczenie brakującego przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego na wysokości posesji 29 (w pobliżu sklepów m.in. Biedronka i Rossmann).

Dzięki wyznaczeniu tego przejścia dla pieszych zostaną uproszczone drogi dojścia do popularnych sklepów, lokali gastronomicznych, Rynku Jeżyckiego oraz przystanków komunikacji miejskiej.

Miejsce, gdzie proponuję wyznaczenie przejścia jest już teraz chętnie wykorzystywane przez pieszych do przekraczania jezdni, co jest w tym miejscu niezgodne z przepisami i może powodować niebezpieczne sytuacje. Zalegalizowanie tej drogi poprawi bezpieczeństwo pieszych na Jeżycach.

Wraz z przejściem planowanie jest powstanie infrastruktury uniemożliwiającej nielegalne parkowanie w ich okolicy (w odległości mniej niż 10 m), w tym niskiej zieleni.

W załącznikach przestawiono graficznie lokalizacje proponowanego przejścia dla pieszych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ul. Dąbrowskiego, Kochanowskiego, Strzałkowskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rejon istotnych celów pieszych podróży
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, w szczególności osoby poruszające się pieszo po Jeżycach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada wyznaczenie na ul Dąbrowskiego przejścia dla pieszych w miejscu, które jest szczególnie uczęszczane przez pieszych z uwagi na znajdujące się po obu stronach popularne sklepy i inne lokale handlowe.

Brakuje jednak w tym miejscu przejścia, a piesi często przekraczają jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Powstanie przejścia jest oczekiwane przez mieszkańców osiedla, co pokazał heppening zorganizowany 23. marca br. https://www.facebook.com/watch/?v=873912879620954
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przejście dla pieszych z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz zabezpieczeniem okolicy 60 000
SUMA: 60 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Przejście Dąbrowskieg 29 - propozycja 2 Propozycja 2.PNG
Przejście Dąbrowskieg 29 - propozycja 1 Propozycja 1.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Kucza
Adres email marcinkucza@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 07.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą WNioskodawca nie stawił się na spotkanie odwoławcze w dniu 20.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Koziński, M.Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo! Przyznam, że nie bardzo rozumiem, w jaki sposób zakładają Państwo wyznaczenie tego przejścia tak, że potrzebny jest azyl i ingerencja w grunty prywatne. W informacji zawartych na portalu SIP Poznań wynika, że działki miejskie są od budynku do budynku. Proszę o wyjaśnienie. Pragnę również zauważyć, że po remoncie torowiska ruch samochodowy niemal w całości odbywa się razem z ruchem tramwajowym po wyasfaltowanym torowisku. Wobec tego, pozostała cześć szerokości jezdni (wykonana z kostki) pozostaje nieużywana. Dlatego, sugerowanym przeze mnie rozwiązaniem jest usankcjonowanie tej sytuacji i zwężenie jezdni - przynajmniej na wysokości przejścia - do minimalnych wymaganych wartości (zapewne ok. 7 m). W takiej sytuacji wykonanie azyli nie powinno być konieczne. Łącząc wyrazy szacunku, Marcin Kucza
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgodnie z opinią wydaną przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (wydaną z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego) brak jest możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych w proponowanej lokalizacji. Zgodnie z uzyskaną opinią w proponowanej lokalizacji konieczne byłoby umiejscowienie azylu na co nie pozwala obecna szerokość pasa drogowego. Posadowienie azylu wymaga poszerzenia obecnie istniejącego układu drogowego co jest niemożliwe właśnie ze względu na ograniczony pas drogowy. Inny wariant realizacji zadania może wymagać likwidacji miejsc parkingowych, co jest sprzeczne z polityką Miasta w tym zakresie (opór społeczny związany z usuwaniem miejsc parkingowych). Ponadto dla dzielnicy Jeżyc została opracowana i wdrożona całościowa koncepcja zmian w organizacji ruchu, która również była konsultowana przez mieszkańców, dając możliwość wypowiedzenia się na temat kierunków zmian na terenie osiedla. Projekt niezgodny zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego rozdział II, pkt 13, ppkt c) oraz rozdział III, pkt 6, ppkt. b) (załącznik do uchwały nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.).
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Marek Makowski,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.