Sportowe Kwiatowe


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Sportowe Kwiatowe
Skrócony opis projektu
Nowe boisko na placu przy ul. Krokusowej
Opis projektu
Wykonanie nowego boiska przy ul. Krokusowej włącznie ze sztuczną nawierzchnią/ trawą, z wykonaniem podbudowy, montażem bramek oraz ławek wokół boiska
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Krokusowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcą powyższego projektu będzie społeczność lokalna , a w szczególności młodzież, która chce aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko przy ul. Krokusowej obecnie funkcjonuje, lecz nadaje się już do utylizacji. Ze względu na duże zainteresowanie społeczności osiedla zaproponowano wymianę i montaż nowego boiska z towarzyszącą infrastrukturą. Przy projekcie współpracował Zarząd Osiedla Kwiatowego Damian Kubiak oraz Przewodniczący Rady Osiedla Maciej Mączyński.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt remontu / przebudowy boiska wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną stanu istniejącego boiska i podłoża gruntowego 8 000
Roboty budowlane – zakres szeroki
demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni sztucznej trawy + demontaż istniejących krawężników + korytowanie dla podbudowy konstrukcyjnej + osadzenie krawężników + korytowanie lub wykopy punktowe dla drenażu wgłębnego + zasypka drenażu wgłębnego + ułożenie podbudowy konstrukcyjnej + ułożenie warstwy e-layer i ułożenie sztucznej trawy wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym + osadzenie dwóch bramek + naniesienie linii pola gry/pól gier (segregacyjnych) + roboty uzupełniające (odtworzenie poboczy trawiastych, uporządkowanie terenu i tp.). Powyższy opis obejmuje również dostawy wszystkich koniecznych materiałów oraz wywóz i utylizację wszelkich odpadów powstałych podczas budowy
328 500
Ławki wokół boiska: dwustronne bez oparcia w ilości 6 sztuk 15 000
Tablica informująca o projekcie PBO 5 000
Tablica z regulaminem korzystania z boiska oraz utylizacja starej nawierzchni oraz bramek 14 200
SUMA: 370 700
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 9 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko DAMIAN KUBIAK
Adres email cube1989@op.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami opiniuje projekt pozytywnie ale tylko i wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Krokusowej - jest ona przekazana Radzie osiedla do korzystania, dlatego też właściwą jednostką do zaopiniowania jest Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych. Negatywnie opiniuje się lokalizację przy Margaretkowej i Sasankowej - działki są przygotowywane do zbycia na zasadach ogólnych.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku poszerzy bazę rekreacyjną istniejącą na osiedlu, z korzyścią dla dzieci i młodzieży, jak i innych mieszkańców Osiedla. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Kwiatowe do korzystania Uchwałą Nr 547/2000 Zarządu Miasta Poznania z 26.09.2000 r. w celu urządzenia na niej ogólnodostępnego placu gier i zabaw. Realizacja wniosku odbywać się będzie na podstawie przygotowanej i oszacowanej w kosztach dokumentacji projektowej. Mailem z 19.07 br. Wnioskodawca zaakceptował propozycję Wydziału dot. zmiany zakresu rzeczowego i szacunkowych kosztów projektu. Zakres rzeczowy wniosku będzie realizowany do wysokości posiadanych środków, wg kolejności i harmonogramu prac ustalonego z wnioskodawcą. Zakres rzeczowy wniosku po zmianach oraz korekta szacunkowych kosztów projektu została wprowadzona do systemu PBO 2020. Wobec dużej liczby zadań zaplanowanych do realizacji na terenach przekazanych Osiedlom, których realizatorem będzie WJPM oraz ze względu na ograniczone zasoby kadrowe w zakresie prowadzenia inwestycji w Wydziale, realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych. Wybudowana infrastruktura utrzymywana będzie ze środków Osiedla Kwiatowe.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 370 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 9 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 365 700 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 9 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Marek Bajon, Barbara Glapka, Szymon Gogolewski, Monika Gryska-Łączniak, Damian Kubiak, Maciej Mączyński, Agnieszka Mikulicz, Paweł Motak, Piotr Ochocki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.