Naprawa zegara na wieży szkolnej


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Naprawa zegara na wieży szkolnej
Skrócony opis projektu
Zegar wieżowy w Szkole Podstawowej nr 36 wymaga naprawy i konserwacji mechanizmu oraz otoczenia.
Opis projektu
Projekt zakłada przywrócenie sprawności działania zabytkowego zegara wieżowego, charakterystycznego elementu pierwotnego założenia urbanistycznego Jeżyc. Aby zegar pokazywał aktualny czas konieczna jest naprawa i konserwacja poszczególnych elementów mechanizmu zegarowego, ich demontaż, naprawa uszkodzonych i wymiana zużytych elementów oraz ponowny montaż mechanizmu zegara wieżowego usytuowanego w wieży budynku szkolnego. Przedłużenie żywotności zegara dla przyszłych pokoleń wymaga odnowienia pomieszczeń w najbliższym otoczeniu zegara, by zapewnić właściwy mikroklimat w otoczeniu zegara.
Wskazówki zegara również wymagają konserwacji, regeneracji lub ewentualnego dorobienia nowych. Ponadto niezbędne jest dorobienie uszkodzonych transmisji (cięgien).
Mieszkańcy dzielnicy sygnalizują, że zegar powinien pokazywać bieżący czas, tymczasem od dwóch lat mechanizm nie działa.
Z zewnątrz widoczne są tarcze zegara od strony południowej i zachodniej. Wieża z zegarem jest podświetlona, a zatem jest to obiekt widoczny także w nocy.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Juliusza Słowackiego 54/56

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek Szkoły Podstawowej nr 36
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy dzielnicy Jeżyce, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Budynek Szkoły Podstawowej nr 36 położony przy ul. Juliusza Słowackiego został zbudowany w latach 1912-1913. Jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A621. Symbolem szkoły jest wysoka wieża zegarowa widoczna z wielu miejsc na Jeżycach. Podczas remontu elewacji w latach 2017-2018 odnowiono wyłożony błękitnymi kaflami cyferblat, natomiast remont (roboty budowlane) nie obejmował naprawy mechanizmu i wskazówek zegara, jak również naprawy oświetlenia wieży i remontu wnętrz na wieży. W budżecie szkoły brak środków na realizację zadań pozastatutowych, takich jak remont zegara wieżowego i remont niepełniących funkcji dydaktycznych pomieszczeń w wieży.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Demontaż i ponowny montaż mechanizmu zegarowego,
naprawa mechanizmu,
dorobienie lub regeneracja łożysk, regeneracja kotwicy, demontaż, naprawa i ponowny montaż wskazówek, dorobienie uszkodzonych elementów transmisji, malowanie obudowy zegara i pomieszczenia na wieży, w którym znajduje się mechanizm
30 000
Odnowienie schodów i pomieszczeń na trzech kondygnacjach wieży, m.in. w Izbie Pamięci Jeżyc i w hali zegarowej 30 000
Konserwacja i naprawa systemu oświetlenia wieży i cyferblatu zegara. 20 000
Naprawa podniebienia konstrukcji stropu na wieży oraz naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji żelbetowej 30 000
SUMA: 110 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 7 000
Dodatkowe załączniki
wieża z zegarem po remoncie elewacji IMG_20180528_061421.jpg
widok budynku szkolnego z wieża po remoncie elewacji SP36 nr 3 (2).jpg
fot. wieża przed remontem elewacji DSC01492.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Czyż
Adres email sp36katarzyna_czyz@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 110 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 7 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 110 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 7 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 RADY OSIEDLA JEŻYCE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.