Nauka zawodu i integracja środowiska lokalnego


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Nauka zawodu i integracja środowiska lokalnego
Skrócony opis projektu
Remont pomieszczeń ZSZ Nr 1 w części przekazanej przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 103
Opis projektu
Celem projektu jest kompleksowy remont i modernizacja pomieszczeń budynku szkolnego w części, którą Kuratorium Oświaty przekazało w roku 1994 do użytkowania Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 103. Ze względu na brak remontów w okresie użytkowania przez w/w szkołę pomieszczenia wymagają natychmiastowego remontu polegającego na:
- wymianie sieci wodno-kanalizacyjnej
- wymianie starej instalacji elektrycznej (ponieważ bez tego nie można rozpocząć kolejnych etapów remontu szkoła pozyskała już środki z UM wystarczające głównie na to działanie ze względu na przestarzałą technologię istniejącej sieci elektrycznej zagrażającej bezpieczeństwu)
- remoncie ubikacji i łazienek (położenie płytek, szpachlowanie, malowanie, wymiana armatury łazienkowej), z których korzystać będą nie tylko uczniowie szkoły lecz również osoby z zewnątrz (seniorzy, mieszkańcy Jeżyc i inni) biorące udział w licznych działaniach szkoły mających na celu integrację ze środowiskiem lokalnym i pracą wolontariatu oraz ofertą zajęć pozalekcyjnych skierowanych nie tylko do uczniów ZSZ1
- remoncie korytarzy (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, odnowienie podłóg) i zamontowaniem szafek dla uczniów
- remoncie 7 pomieszczeń i dostosowanie ich do prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych, w których uczyć się będzie młodzież branżowej szkoły I stopnia w czterech zawodach oraz technikum w 3 zawodach, a od przyszłego roku 4 (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, odnowienie podłóg)
- remoncie i przystosowaniu pomieszczeń na pracownie do języka obcego zawodowego (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, odnowienie podłóg), wyposażone w tablice interaktywne, nagłośnienie i rzutniki.
- montaż oświetlenia spełniającego nowoczesne standardy dla pomieszczeń szkolnych spełniające podstawowe normy bhp
- częściowej wymianie drzwi do pomieszczeń
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Świętego Florina 3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

dotyczy budynku szkolnego
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie i personel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, mieszkańcy Jeżyc i innych rejonów miasta Poznania (seniorzy, dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych) korzystający z projektów i działań organizowanych przez szkołę w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ogromna potrzeba remontu w części budynku ZSZ1 wynika ze złego stanu technicznego parterowej części budynku, i braku jakichkolwiek remontów i bieżącej konserwacji pomieszczeń (brak środków finansowych). Z uwagi na atrakcyjność oferty edukacyjnej i niespotykaną atmosferę stojącej na uboczu szkoły, a także konieczność przyjęcia w przyszłym tzw. "podwójnego rocznika" niezbędne jest wykorzystanie wolnych pomieszczeń i dostosowanie ich do obowiązujących standardów. Niestety barierą jest brak środków finansowych, pozyskane już środki z UM wystarczą zaledwie na remont instalacji elektrycznej.
Dzięki poprawie estetyki i funkcjonalności sal lekcyjnych, korytarzy i łazienek stworzone zostaną warunki sprzyjające nauce, szczególnie uczniów szkoły branżowej, poprawi się plan lekcji wszystkich klas, ale również szkoła stanie się to miejscem integracji środowisk lokalnych i prężnych oraz nieocenionych działań wolontariatu szkolnego. Nasze działania to:
organizacja przedstawienia kabaretowych seniorów z uczniami, bali, śniadań świątecznych, paczek świątecznych, programy artystyczne, występy międzypokoleniowe dla seniorów i samotnych ludzi i inne).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana sieci wod.-kan. 80 000 zł
wymiana tablic elektrycznych 20 000 zł
stworzenie sieci informatycznej 10 000 zł
110 000
remont korytarzy wraz z zainstalowaniem szafek skrytkowo - ubraniowych (20 szt. po 10 szafek = 20000 zł) 60 000
remont łazienek 120 000
remont pomieszczeń do zajęć teoretyczno-praktycznych
wyburzenie ścian działowych pomiędzy małymi pomieszczeniami
zakup rolet wewnętrznych
140 000
remont i wyposażenie sal do nauczania języków obcych zawodowych 100 000
wymiana drzwi do pomieszczeń
oświetlenie pomieszczeń zgodnych z wymaganiami bhp
70 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Kirchner
Adres email sekretariat@zsz1.poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 RADY OSIEDLA JEŻYCE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.