Główna promenada - przedłużamy Wartostradę!


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Główna promenada - przedłużamy Wartostradę!
Skrócony opis projektu
Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego przedłużającego Wartostradę wzdłuż rzeki Główna.
Opis projektu
Wartostrada jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc ma poznańskiej mapie rekreacji i wypoczynku. Każdego dnia setki osób korzystają z tego pieszo-rowerowego szlaku i okolicznych atrakcji.
Na północnym krańcu Wartostrady, gdzie Warta styka się z rzeką Główną, zlokalizowany jest najmłodszy, a zarazem jeden z najnowocześniej wyposażonych poznańskich parków (im. ks. Tadeusza Kirschke). Przez park również przebiega ciąg pieszo-rowerowy, który jest bezpośrednio połączony z Wartostradą. Dalsza podróż wzdłuż rzeki prowadzi zaniedbaną ścieżką do zrewitalizowanego mostku z jazem przy ulicy Skromnej. Kontynuacja wędrówki przez nadrzeczne tereny zielone jest utrudniona, gdyż mamy do dyspozycji jedynie dziko wydeptane ścieżki.
Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo – rowerowego przez teren zielony wzdłuż rzeki Główna, który będzie naturalnym przedłużeniem Wartostrady przez Park im. ks. Kirschke na Nadolniku.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Nadolnik, Gdyńska, Skromna

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wartostrada, Park im. ks. Tadeusza Kirschke
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności Ci, którzy lubią spędzać czas nad rzeką i dla których ważną są tereny zielone.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przedsięwzięcie ma 2 główne cele:
- poprawa atrakcyjności obszarów nadrzecznych
- zwiększenie dostępności terenów zielonych

Projekt świetnie wpisuje się w miejską strategie powrotu nad rzekę i korzystnie wpływa na podniesienie jakości życia mieszkańców stolicy Wielkopolski.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nawierzchnia mineralna 500m dł x 3m szerokości = 1500m2. Koszt = 300zł / m2 . 450 000
Elementy małej architektury:
8 koszy na śmieci (po 1000zł)
4 ławki (po 2500zł)
4 stojaki rowerowe (po 500zł)
20 000
Przygotowanie terenu, usunięcie kolizji z istniejącą zielenią 100 000
Posadzenie nowej zieleni 30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Mostek z jazem na rzece 20190515_180206.jpg
Rzeka Główna 20190515_175914.jpg
Wydeptane ścieżki na przyszłej promenadzie 20190515_175238.jpg
Potencjalny plan ścieżek plan_gps.png
Istniejąca ścieżka w parku DSC_0282.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Biniecki
Adres email bindawid@wp.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej przy współudziale BKPiRM (prowadzony projekt "Wartostrada")
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar stanowi teren zieleni urządzonej. Celem realizacji projektu niezbędne jest wyłączenie ww. nieruchomości z dzierżawy ZKZL, przeprowadzenie procedury rozbiórki istniejących nakładów oraz dalsze powierzenie przedmiotowego terenu do ZZM, celem realizacji właściwej inwestycji. Lokalizacja projektu jest znacznie oddalona od Wartostrady. Konieczne może być ponadto uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwoleń na budowę takiej ścieżki oraz lokalizowanie elementów małej architektury w terenie zalewowym – może zaistnieć konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatem realizacja nie jest możliwa w ciągu jednego roku. Ponadto Veolia i Aquanet planują w 2021 r. na tym terenie przebudowę przyłącza sieci cieplnej oraz wymianę rur z żeliwa.
  Zespół Obradował w składzie: P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.