Boisko marzeń


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Boisko marzeń
Skrócony opis projektu
Modernizacja boiska na terenie ZSZ Nr 1
Opis projektu
Celem projektu jest modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 wielofunkcyjnego. stworzenie infrastruktury do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz wydzielenie części rekreacyjnej z siłownią zewnętrzną.
Modernizacja obejmować będzie:
- demontaż obecnej nawierzchni, bramek i tablic do koszykówki
- przygotowanie powierzchni boiska do ułożenia nowej nawierzchni
- montaż nowej nawierzchni typu Courty lub nawierzchni poliuretanowej spełniającej określone normy bezpieczeństwa (posiadanie certyfikatów)
- wymalowanie linii na boisku
- montaż nowych tablic do koszykówki, bramek i siatki do piłki siatkowej
- montaż ok. 5 urządzeń siłowni zewnętrznej
- montaż nowego, bezpiecznego i wysokiego ogrodzenia
- zamontowanie nowych bezpiecznych ławek
Zmodernizowane boisko ma służyć zwiększeniu potencjału sportowego młodzieży oraz poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Poznania. Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania różnych dyscyplin sportu i rekreacji nie tylko dla uczniów ZSZ1 oraz dzieci z sąsiadującej szkoły Nr 107, lecz również na mocy porozumienia z dyrektorem szkoły, dla mieszkańców Jeżyc - stworzenie bezpiecznego i dostępnego miejsca integracji młodzieży, miejsca relaksu dla ludzi młodych i seniorów zamieszkujących Jeżyce. Ze względu na intensywne użytkowanie i brak bieżącej modernizacji obecny obiekt jest w bardzo złym stanie. Ze względu na bezpieczeństwo zostało niedawno zdemontowane ogrodzenie.
Zastosowane nowoczesne technologie nawierzchni boiska wyeliminują konsekwencje wypadków, gdyż będzie skonstruowana tak, by przejmowała siły przeciążające układ mięśniowo-szkieletowy graczy, amortyzując je nie tylko w pionie, ale i w poziomie. Nawierzchnia będzie wytrzymała i bez kosztów w eksploatacji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Świętego Florina 3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

boisko szkolne
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie i personel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, mieszkańcy Jeżyc (seniorzy, dzieci i młodzież) w porozumieniu z dyrekcją szkoły, pracownicy okolicznych firm.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła posiada niewielką salę gimnastyczną, również wymagającą remontu. Młodzież chętnie korzysta z zajęć sportowych na powietrzu. Uczniowie szkoły osiągają wiele sukcesów sportowych dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego i motywacji uczniów. Poprawa warunków infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zapewne przyniesie jeszcze więcej sukcesów. Poza tym boisko otworzy się na potrzeby mieszkańców. Niewiele jest takich miejsc w tej dzielnicy dostępnych dla młodszych i starszych użytkowników. Siłownia zewnętrzna w zacisznym miejscu ulicy Świętego Floriana, w otoczeniu zieleni stworzy atmosferę aktywnego wypoczynku i relaksu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- demontaż obecnej nawierzchni, bramek i tablic do koszykówki 40 000
- przygotowanie powierzchni boiska do ułożenia nowej nawierzchni 40 000

80 000
- montaż nowej nawierzchni typu Courty lub nawierzchni poliuretanowej spełniającej określone normy bezpieczeństwa (posiadanie certyfikatów) z wymalowaniem linii na boisku 275 000
275 000
- montaż nowych tablic do koszykówki 4 szt., bramek 2 szt. i siatki do piłki siatkowej 60 000 zł
- remont skoczni 15 000 zł
- montaż ok. 5 urządzeń siłowni plenerowej 30 000 zł
105 000
- montaż nowego, bezpiecznego i wysokiego ogrodzenia 100 000 zł
- zamontowanie nowych bezpiecznych ławeczek
10 000 zł
110 000
- usunięcie niebezpiecznych drzew po uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska 20 000
- zazielenienie terenu 10 000
30 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Elżbieta Kirchner
Adres email sekretariat@zsz1.poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 RADY OSIEDLA JEŻYCE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.