Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa 25


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa 25
Skrócony opis projektu
Budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Opis projektu
Obiekt szkolny stanowi kompleks budynków połączonych między sobą funkcjonalnie i konstrukcyjnie. Teren przy budynkach jest płaski, zagospodarowany (boiska sportowe, bieżnie itp.), częściowo utwardzony, fragmentami pokryty zielenią, trawą i piaskiem. Istnieją liczne nasadzenia drzew i krzewów. Otoczenie szkoły to zabudowa wielorodzinna. Obiekt szkoły znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. Modernizowany plac zabaw zlokalizowany będzie w północnej części działki, na narożniku ulic Umińskiego i Garczyńskiego (nr działki 93/5), otoczony jest istniejącymi murkami oporowymi. Przedmiotowy teren jest nieutwardzony, częściowo pokryty piaskiem.
Przewiduje się następujące wyposażenie modernizowanego placu zabaw:
- ławki z oparciem i bez oparcia
- zestaw wielka forteca
- zestaw huśtawka pojedyncza - siedzisko typu "koszyk"
- huśtawka ważka na belce pojedyncza
- bujaki na sprężynach
- zestaw drążek potrójny
- zestaw mała forteca zjeżdżalnia
W ramach projektu zakłada się wykonanie nowej nawierzchni terenu placu zabaw.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

rejon ulic Umińskiego i Garczyńskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi ul. Prądzyńskiego 53
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, dzieci z niepełnosprawnościami, społeczność lokalna, dzieci z pobliskich przedszkoli
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie na terenie placówki znajduje się jeden plac zabaw z nawierzchnią piaskową. Sprzęty zabawowe z uwagi na długotrwałe użytkowanie są zniszczone i nie nadają się do użytkowania. Teren boiska szkolnego jest terenem ogólnodostępnym dla mieszkańców osiedla Wilda. Z placu zabaw korzystają dzieci uczące się w naszej szkole, dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci zamieszkujące dzielnicę Wilda, a także dzieci z pobliskich przedszkoli. Z uwagi na dużą liczbę korzystających osób z placu zabaw, konieczne jest utworzenie nowego integracyjnego placu zabaw.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Plac zabaw (urządzenia zabawowe + wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw) 400 000
SUMA: 400 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Magdalena Katarzyńska-Radomska
Adres email poczta@zs2poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Wilda
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.