Zielona Pestka


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Zielona Pestka
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie i udostępnienie terenów zielonych między Pestką a torami kolejowymi przy Teatralce i Kaponierze.
Opis projektu
Propozycja to zakłada zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom terenów zielonych między Pestką a torami kolejowymi przy Teatralce i Kaponierze. Obecnie jest to niezagospodarowany obszar bez swobodnego dojścia i możliwości przebywania.

W ramach projektu proponuję posprzątanie tego terenu, wyznaczenie wejścia oraz ścieżek pieszych między drzewami, a także nowe nasadzenia roślin i umieszczenie ławek (w ramach dostępnych środków).

Dojście do terenu może zostać wyznaczone w pobliżu "dolnego" przystanku PST Most Teatralny.

Dokładny projekt zmian może zostać wyłoniony w konkursie na zagospodarowanie przestrzenne tego miejsca.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Roosvelta, Libelta, Most Teatralny, Rondo Kaponiera

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny zielone między Pestką a torami kolejowymi na odcinku od ul. Libelta do Ronda Kaponiera
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz goście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada otwarcie niedostępnego obecnie obszaru zielonego w gęsto zabudowanej okolicy na granicy Jeżyc i Starego Miasta, które cierpią na niedostatek tego rodzaju miejsc wypoczynku i rekreacji.

Istniejąca tam zieleń powinna zostać wyeksponowana w swojej naturalnej formie i udostępniona mieszkańcom oraz gościom, a tam gdzie jest to możliwe także powiększona o nowe nasadzenia drzew lub krzewów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Sprzątanie
Wyznaczenie dojścia i ścieżek pieszych
Nasadzenia roślin
Ustawienie ławek i tablicy informacyjnej
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Położenie omawianego obszaru Zielona Pestka.PNG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Kucza
Adres email marcinkucza@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest ZTM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą .
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Kubis
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo! Od radnych Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania uzyskałem informację, że zapis w studium nie ma w tym przypadku charakteru przesądzającego. Dla terenów MW/U studium przewiduje jako uzupełniający kierunek zagospodarowania: "zieleń (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji," (t. II, s. 29). Ponadto - mimo, że istnieje potencjalna możliwość zabudowy tego terenu, to niemniej wydaje się ona dość trudna technicznie, kosztowna i bez większych szans na realizację w najbliższej przyszłości. Wobec tego uważam, że dla zagospodarowania tego terenu zgodnie moim pomysłem nie wymagana jest zmiana studium - mógłby on zostać zrealizowany przy istniejących zapisach. Wobec powyższego proszę o ponowne przeanalizowanie tej sprawy. Łącząc wyraz szacunku, Marcin Kucza
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt jest odrzucony ponieważ jest niezgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków rozwoju, które przewiduje na tym obszarze funkcje mieszkalną wielorodzinna i usługową.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 599 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.