Dodatkowa tablica ITS na Moście Teatralnym


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Dodatkowa tablica ITS na Moście Teatralnym
Skrócony opis projektu
Elektroniczna tablica informacji pasażerskiej pokazująca linie tramwajowe kursujące na PST w kierunku Piątkowa.
Opis projektu
Projekt polega na zakupie i montażu dodatkowej elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej, usytuowanej na Moście Teatralnym, przy wejściu na platformę przystankową w kier. północnym. Tablica ta będzie wyświetlać linie tramwajowe kursujące w kierunku pętli na os. Jana III Sobieskiego, łącznie z przystanku Most Teatralny "górny" oraz "dolny". Umożliwi to pasażerom udanie się na właściwy przystanek czyli ten z którego tramwaj kursujący PST odjeżdża wcześniej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Most Teatralny

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przystanek tramwajowy Most Teatralny.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania oraz osoby przyjezdne korzystający z trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu zasadniczo poprawi dostęp do bieżącej informacji o liniach tramwajowych kursujących na PST, w czasie rzeczywistym. Obecnie na przystanku Most Teatralny tramwaje PST odjeżdżają z przystanku "górnego" oraz "dolnego". Pasażer udający się np. na przystanek "górny" celem sprawdzenia odjazdu tramwaju mógł stracić czas, w którym zdążyłby przejść na przystanek "dolny", z którego tramwaj odjeżdżał szybciej i odwrotnie. Ponadto pasażer oczekujący na przystanku "górnym" stwierdziwszy, iż czas oczekiwania na tramwaj PST jest za długi, udawał się na przystanek "dolny" a tam czas oczekiwania na tramwaj był nieraz... jeszcze dłuższy. Pasażer wtedy musiał wracać z powrotem na przystanek "górny". To budziło irytację.
Ponadto realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo, gdyż zdarzało się, że ludzie oczekiwali na tramwaj w rejonie schodów prowadzących na przystanek "dolny" i po ujrzeniu tramwaju biegli na niego - w przypadku przystanku "górnego" przez wschodnią nitkę jezdni ul. F. Roosevelta. Co było bardzo niebezpieczne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej 2 x 5 wierszy 100 000
SUMA: 100 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
ilustracja poglądowa TIP 1_2 g_rny zbiorczy.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jan Dziurzyński
Adres email jdziurzynski@10g.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Transportu Miejskiego.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 10.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu poprawi warunki przesiadania się na jednym z najważniejszych węzłów tramwajowych w Poznaniu.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 99 900 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 100 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: UCHWAŁA NR VII/52/VII/2019 RADY OSIEDLA JEŻYCE z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.