Rowerowe wiaty przystankowe Naramowice, Umultowo, Morasko-Radojewo


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rowerowe wiaty przystankowe Naramowice, Umultowo, Morasko-Radojewo
Skrócony opis projektu
Budowa wiat rowerowych w głównych miejscach przystankowych północnego Poznania
Opis projektu
Projekt polega na zakupie i ustawieniu 4 wiat rowerowych, w których mieszkańcy północnego Poznania będą mogli bezpiecznie i pod dachem pozostawić swoje jednoślady. Wiaty zlokalizowane będą przy głównych ciągach komunikacyjnych osiedli Naramowice, Morasko-Radojewo, Umultowo. Założeniem jest dotarcie własnym rowerem do linii autobusowych z odleglejszych części osiedli i pozostawienie pojazdu w bezpiecznym i suchym miejscu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Naramowicka (Hotel Naramowice, Kresowa, Lubczykowa) oraz pętla Różany Potok

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

grunty miejskie w okolicy przystanków autobusowych
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli północnych, którzy mogą korzystać z alternatywnej formy dotarcia do komunikacji miejskiej z odleglejszych części osiedli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Linie autobusowe wyznaczone są w głównych ulicach komunikacyjnych osiedli północnych tj. ul. Naramowickiej, Łużyckiej, Krygowskiego. Odległości od zabudowanych, zamieszkałych części osiedli do konkretnej linii, prowadzącej w pożądanym kierunku podróży często wymaga pieszej wycieczki przekraczającej odległość 1-2 km. Mieszkańcy mogliby alternatywnie wykorzystać możliwość dojazdu rowerem do komunikacji miejskiej i pozostawić jednoślad w suchym i bezpiecznym miejscu tj. rowerowej wiacie przystankowej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup i ustawienie wiat rowerowych 120 000
SUMA: 120 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Sobczak
Adres email rafalsobczak@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami rekomenduje projekt do dalszego etapu przy założeniu, że realizacja inwestycji miałaby mieć miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych już istniejących, na gruntach miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

  • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
    Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
    Karta Oceny Projektu
    Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
    Uzasadnienie Projekt jest zgodny z kierunkiem rozbudowy infrastruktury obiektów dla rowerzystów. W miejscach wskazanych przez Wnioskodawcę istnieje potrzeba wprowadzenia tego typu obiektów. Założenia kosztowe przyjęte do kalkulacji wydziału merytorycznego: -liczba wiat: 4 -max. liczba miejsc postojowych w każdej wiacie: 15 -koszt budowy i montażu 1 wiaty i 15 stojaków: 25 000 zł -roczne koszty utrzymania 1 wiaty: 1000 zł
    Zespół Obradował w składzie: Mariusz Kukuczka
    Kryteria zasadnicze
    1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
    2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
    • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
    • innymi uchwałami Rady,
    • zarządzeniami Prezydenta
    - tak
    3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
    4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
    5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
    - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
    6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
    7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
    8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
    9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
    10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
    11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
    12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
    KOSZTY
    Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
    Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 35 000 zł
    A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
    B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

    Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
    Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
    Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 000 zł
    A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
    B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

  • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
    Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
    Karta Oceny Projektu
    Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
    Uzasadnienie Rekomendowany bez uwag
    Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla na zebraniu 9 IXbr.
    Kryteria zasadnicze
    Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
    Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
    Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
    Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
    Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
    Karta Oceny Projektu
    Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
    Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Biniek, Paulina Degórska, Weronika Dudek, Artur Gorwa, Krzysztof Kaczyński, Joanna Kraus, Maciej Michalski, Marta Nowak, Paweł Perz, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
    Kryteria zasadnicze
    Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
    Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
    Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
    Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
  • Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
    Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
    Karta Oceny Projektu
    Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
    Zespół Obradował w składzie: Piotr Błaszczak, Marta Chwalińska-Szewczyk, Jacek Cieśliński, Jarosław Ciszak, Benedykt Darłowski, Stanisława Ferenc, Huber Norek, Piotr Nowak, Przemysław Pokrywka, Marlena Sierszchulska, Izabela Skrobisz-Pajor, Rafał Sobczak, Maciej Stachowiak, Kamil Żmijewski
    Kryteria zasadnicze
    Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
    Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
    Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
    Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.