Więcej śmietników to czysty fyrtel!


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Więcej śmietników to czysty fyrtel!
Skrócony opis projektu
Zakup, montaż i opróżnianie śmietników miejskich. Akcja porządkowa mieszkańców.
Opis projektu
Projekt polega na zakupie, montażu i opróżnianiu śmietników miejskich. Lokalizacja śmietników znajdować się będzie przy głównych ciągach komunikacyjnych oraz atrakcyjniejszych miejscach spacerowych osiedli.
W ramach projektu przewiduje się również zorganizowanie dla mieszkańców akcji sprzątania i doposażenie wydarzenia w worki, rękawice oraz możliwość wywozu dużej ilości śmieci problemowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Umultowo, Naramowice, Morasko-Radojewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Liczba śmietników pozwala na dotarcie w szereg miejsc osiedli M-R, U, N
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy osiedli Umultowo, Morasko-Radojewo i Naramowice, którzy widzą panujący na osiedlach bałagan, a jednocześnie mają nadzieję, że ustawienie większej liczby śmietników znacznie wyeliminuje problem.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Każdego roku krajobraz po zimie przedstawia problem braku małej miejskiej infrastruktury tj. śmietników. Im ich więcej, tym większa szansa, że śmieć nie będzie bezpańsko wyrzucony.
Projekt przewiduje uzupełnienie infrastruktury poprzez ustawienie znacznej liczby śmietników w nowych lokalizacjach.
Przewiduje się również organizację i wsparcie działań dla jednorazowej, wiosennej akcji sprzątania osiedli przez samych mieszkańców. Jest takie zapotrzebowanie! Projekt przewiduje pokrycie kosztów promocji, wyposażenia w elementy niezbędne do sprzątania, jak i odbioru samych śmieci.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Śmietniki - 200 szt. 100 000
Akcja sprzątania: rękawice, worki, transport śmieci, plakaty reklamowe 20 000
SUMA: 120 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 35 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Rafał Sobczak
Adres email rafalsobczak@o2.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Projekt w trakcie opiniowania przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Komunalnej
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Biorąc pod uwagę wysokie koszty utrzymania projektu oraz cyklicznie realizowane przez Miasto Poznań akcje proekologiczne związane ze sprzątaniem, projekt nie jest rekomendowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej do realizacji
  Zespół Obradował w składzie: Agata Chęcińska Robert Górny Marta Górniak
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 120 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 35 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 1 035 500 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.