Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic
Skrócony opis projektu
Budowa dróg dla rowerów: Strzeszyn, ul.Literacka (Horacego-Hezjoda, łączniki z Owidiusza-Wańkowicza); Smochowice, ul. Sianowska
Opis projektu
1. Strzeszyn: PRZEDŁUŻENIE DROGI DLA ROWERÓW NA LITERACKIEJ
Literacka to kluczowa ulica na Strzeszynie, na której brakuje drogi dla rowerów od ul. Horacego do ul. Koszalińskiej. Utrudniony jest także bezpieczny osiedlowy ruch rowerowy pomiędzy Podolanami a zachodnią częścią Strzeszyna - brak bezpiecznego połączenia od Owidiusza do Wańkowicza. Projekt zakłada stworzenie ciągłej trasy rowerowej z północy na południe przez centrum Strzeszyna wraz uwzględnieniem łatwego wjazdu na ul. Gombrowicza, Owidiusza i Wańkowicza:
1.1. Po wschodniej stronie ul. Literackiej budowa drogi dla rowerów na odcinku od Horacego do Owidiusza (50 metrów) - dzięki temu łatwiej będzie wjechać w ul. Owidiusza i jechać w kierunku ul. Krynickiej na Podolanach (tam też zlokalizowany będzie przystanek kolei metropolitarnej).
1.2. Na skrzyżowaniu Literacka/Horacego/Gombrowicza wyznaczenie przejazdów rowerowych obok istniejących przejść dla pieszych.
1.3. Po zachodniej stronie ul. Literackiej na odcinku Gombrowicza-Wańkowicza dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego (kontraruch) na osiedlowej uliczce obok poczty.
1.4. Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Literackiej na odcinku Wańkowicza-Hezjoda (dalej w kierunku Koszalińskiej jest gotowy projekt organizacji ruchu).
W przypadku wolnych środków, możliwe rozszerzenie projektu poprzez wymianę nawierzchni lub budowę drogi dla rowerów w ramach pkt. 1.4. oraz budowę wyniesionych przejazdów rowerowych
2. Smochowice: PRZEDŁUŻENIE ALEJKI ROWEROWEJ NA SIANOWSKIEJ
Sianowska to kluczowa ulica obsługująca północną część os. Krzyżowniki-Smochowice. Obecnie dla ruchu rowerowego jest bardzo nieprzyjemna. Samochody poruszają się bardzo szybko, rowerzyści często uciekają na chodniki. Projekt zakłada w związku z tym przedłużenie istniejącej alejki pieszo-rowerowej wzdłuż fragmentu Sianowskiej po południowej stronie. W ramach tej edycji PBO wykonany byłby odcinek od Leśnowolskiej do Czechowskiej (95 metrów). Takie przedłużenie nie tylko wydłuży istniejący już ciąg od ul. Kościerzyńskiej, ale poprawi również możliwość bezpiecznego dojazdu rowerem do szkoły od strony południowo-wschodniej części osiedla (tzw. ryneczek, Czechowska, Muszkowska, Karlińska i inne). Można tam przejechać dłuższy odcinek uliczkami, a problem dotyczy jedynie ulicy Sianowskiej.
Realizacja zadania do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyn (Literacka), Smochowice (Sianowska)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Literacka: Horacego-Hezjoda; Sianowska: Leśnowolska-Czechowska
Potencjalni odbiorcy projektu
rowerzyści - bezpieczny dojazd do szkoły i pracy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Strzeszyn i Smochowice to osiedla, które mają duże braki w infrastrukturze rowerowej. Dlatego w ramach PBO, bazując na ograniczonym budżecie, celem jest budowa fragmentów dróg dla rowerów poprawiających bezpieczeństwo lokalnego ruchu rowerowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Droga dla rowerów na ul. Literackiej

Realizacja zadania do wysokości środków finansowych. Szczegółowy zakres oraz kolejność realizacji inwestycji uzgodniona zostanie na etapie przygotowania do realizacji
380 000
2. Droga dla rowerów na ul. Sianowskiej

Realizacja zadania do wysokości środków finansowych. Szczegółowy zakres oraz kolejność realizacji inwestycji uzgodniona zostanie na etapie przygotowania do realizacji
220 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
mapa droga dla rowerów ul. Sianowska (Smochowice) mapa droga dla rower_w ul. Sianowska (Smochowice).png
mapa droga dla rowerów ul. Literacka (Strzeszyn) mapa droga dla rower_w ul. Literacka (Strzeszyn).png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Daniel Malecki
Adres email danny.leinad@gmail.com
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Dróg Miejskich.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie realizacja zadania do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Olejniczak Krzysztof, Libicki Piotr, Woźny Ireneusz, Pluta Grzegorz, Gowin-Sikora Paulina, Heilman Maciej, Saleta Maciej, Zalewska Ewa, Jankowska-Kranz Agnieszka, Balcerzak Dariusz, Spychała Krystian, Gawełek Lech, Koziński Damian, Makowski Marek,
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

  projekt nie podlegał opiniowaniu
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt zakłada częściowo realizację ścieżek na gruntach nie będących własnością miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Janusz Janasik, Małgorzata Bogusławska, Małgorzata Szymaniak, Dominika Zenka-Podlaszewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.