"Ogród plus" interaktywny park na Cześnikowskiej


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
"Ogród plus" interaktywny park na Cześnikowskiej
Skrócony opis projektu
Stworzenie otwartego dla mieszkańców Poznania edukacyjno-rekreacyjnego ogrodu przy Przedszkolu nr 40 im. "Poznańskie Koziołki"
Opis projektu
Utworzenie dydaktycznego i rekreacyjnego parku dla rodzin z dziećmi oraz seniorów. Park ulokowany będzie na zamkniętym, monitorowanym terenie przedszkola – otwarty za dnia dla mieszkańców Poznania.
W obrębie ogrodu znajdą się liczne atrakcje: przyrodnicza ścieżka dydaktyczna, edukacyjny ogród i szklarnia warzywno-ziołowa, ogród motyli i formikarium, dwa place zabaw, ścieżka sensoryczna, stacja meteorologiczna i eksperymentalna.. Wszystko w zaciszu pięknego, zielonego ogrodu. Priorytetem twórców parku jest stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do zabawy i edukacji dla dzieci w różnym wieku, a także miejsca relaksu i wyciszenia dla dorosłych.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie następujących stref:
1. Strefę relaksu – kompleksowy remont tarasu, obsadzenie części ogrodu silnie wonnymi roślinami, wyposażenie w ławki i leżaki.
2. Strefę zabawy – zakupienie i montaż gier plenerowych, zjazdu linowego oraz fabryki piasku.
3. Strefę edukacji – utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej poświęconej szczególnie tematyce owadów i roślin, a także ochrony środowiska; budowa formikarium oraz zakup i montaż stacji meteorologicznej.
4. Strefę doświadczania – stworzenie ścieżki sensorycznej, sali doświadczania świata oraz stworzenie w parku atrakcyjnych punktów dla dzieci, dostosowanych do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów.
Wszystkie atrakcje wyposażone będą w tabliczki edukacyjne, przetłumaczone także na język Braille oraz języki obce (niemiecki, angielski i ukraiński). Na terenie ogrodu prowadzona będzie segregacja śmieci, a ścieżka dydaktyczna zawierać będzie edukację ekologiczną.

Funkcjonowanie parku połączone będzie z warsztatami edukacyjnymi oraz festynami dla mieszkańców Poznania, atrakcje te będą tłumaczone na język migowy oraz odbywać się będą w godzinach dogodnych dla różnych grup społecznych.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Cześnikowska 18a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren przedszkola nr 40 im. "Poznańskie Koziołki"
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania - zwłaszcza rodziny z małymi dziećmi, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, osoby niepełnosprawne oraz seniorzy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W okolicy naszego przedszkola brakuje, ogólnodostępnych dla mieszkańców Grunwaldu, placów zabaw. Istniejące lokalizacje to przyprzedszkolne atrakcje, zamknięte dla dzieci spoza danej placówki.
Ogród na terenie naszego przedszkola, to zadbany, ogromny teren. Jest zadrzewiony, dzięki czemu latem stwarza dużo miejsca do bezpiecznego odpoczynku w cieniu, ponadto umożliwia schronienie się nieco przed smogiem - jak w naturalnym filtrze.
Pracownicy "Poznańskich Koziołków" wkładają wiele serca i pracy w utrzymanie i urządzenie tego pięknego miejsca. Chcielibyśmy udostępnić go także rodzinom spoza naszej placówki.
Dodatkowo prowadzimy w tym miejscu szkolenia i warsztaty dla dzieci ze szkół, przedszkoli i stowarzyszeń z całego miasta. Dzieci z naszego przedszkola hodują motyle, które wypuszczają do ogrodu; a także owoce, warzywa i kwiaty.

Budowa interaktywnych stref w naszym ogrodzie i otwarcie go dla Poznaniaków pozwoli stworzyć nową, ciekawą i ekologiczną atrakcję na Grunwaldzie oraz podniesie lokalną integrację. Powstanie miejsce, w którym każdy będzie miał bezpłatny dostęp do szerokiej edukacji przyrodniczej.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Strefa relaksu 60 000
Strefa zabawy 40 000
Strefa edukacji 40 000
Strefa Doświadczania 70 000
SUMA: 210 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Sikora
Adres email p40@poznan.interklasa.pl
Telefon 796180604
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 18.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 210 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 210 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zarząd Osiedla opiniuje z założenia pozytywnie wszystkie przyjęte pod głosowanie projekty PBO wychodząc z założenia, że program PBO jest furtką dla inicjatyw mieszkańców do realizacji naszych zbiorowych potrzeb i jedyną przyczyną dla negatywnej opinii osiedla mogłaby być sprzeczność z działaniami podejmowanymi przez Radę Osiedla.
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Grunwald Południe
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.