Pielęgnujmy marzenia


Kategoria
3 - Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Piątkowo
Nazwa projektu
Pielęgnujmy marzenia
Skrócony opis projektu
Ochrona środowiska i otwarcie na otoczenie przez termomodernizację i doposażenie szkoły, kontynuującej dzieło DoktorBłeńskiej.
Opis projektu
Stowarzyszenie Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej zwraca się z prośbą do mieszkańców o wsparcie. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, nie nastawioną na generowanie zysku i prowadzi jedną z najstarszych szkół społecznych w Polsce. Szkoła w swojej działalności kieruje się wartościami zaczerpniętymi od patronki, wybranej poznanianką stulecia. To dr Wanda Błeńska (Dokta) inspiruje do dobra i ciągłej pracy nad sobą, całą społeczność szkolną. Tym dobrem i dziełem Dokty szkoła chce się dzielić z otoczeniem, również z mieszkańcami Piątkowa i całego Poznania.
W zeszłym roku udało nam się wreszcie po latach starań rozbudować szkołę. Jednak znacząca część zabudowań szkoły to zaplecze budowy osiedla mieszkaniowego i od 30 lat nie było ono modernizowane. Dotyczy to m.in. instalacji oraz co ma szczególne znaczenie dla dużej emisji ciepła do otoczenia - braku izolacji ścian i dachu oraz nieszczelnych okien.
Prosimy o wsparcie inicjatywy termomodernizacji starych budynków wraz z wykonaniem elewacji z muralami i przesłaniem naszej patronki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Piątkowska Szkoła Społeczna Budynki A,B i C
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Piątkowskiej Szkoły Społecznej, przedszkolaki z Poznania i okolic, mieszkańcy osiedla Władysława Jagiełły
Uzasadnienie dla realizacji projektu
PSS od lat boryka się z problemami związanymi z eksploatacją starych, nieocieplonych obiektów (część budynków szkoły, to budynki będące w przeszłości zapleczem budowy osiedla mieszkaniowego, wykonane ze starej płyty). Mimo rozbudowy szkoły, która została wykonana w 2018 roku m.in. dzięki wsparciu ze środków unijnych, ta sytuacja w odniesieniu do starych zabudowań się nie zmieniła. Stowarzyszenie prowadzące szkołę nie generuje zysków, a niewielkie nadwyżki finansowe przeznacza na rozwój działalności edukacyjnej. Pozyskanie zewnętrznej dotacji na termomodernizację z budżetu obywatelskiego, pozwoliłoby na uzyskanie efektu oszczędności energii i mniejszej emisji ciepła do otoczenia w procesie eksploatacji. Budynki z nową elewacją, muralem zawierającym motto Patronki znacznie zwiększyłyby estetykę otoczenia szkoły i osiedla Władysława Jagiełły. Nowa elewacja byłaby uzupełniona o elementy rozwijające motorykę dzieci. Modernizacja instalacji starych zabudowań jest docelowo również konieczna ze względu na poprawę bezpieczeństwa budynków, co służyć ma zarówno uczniom szkoły (...) jak również innym dzieciom miasta Poznania(...).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana okien 100 000
Ocieplenie budynków wraz z - jeśli będzie to możliwe - wykonaniem murala lub innej formy oznakowania budynku 220 000
Ocieplenie dachu 100 000
Wymiana opraw oświetleniowych wraz z instalacją. 150 000
SUMA: 570 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 50 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bartosz Sokołowski
Adres email zarzad.pss@pss.poznan.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Oświaty.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Zmieniono decyzję na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 16.09.2019 r.
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Adrian Kaczmarek, Dagmara Woźniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odwołanie od negatywnej opinii Wydziału Oświaty dotyczącej projektu nr 80 "Pielęgnujmy Marzenia" Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o negatywnej opinii Wydziału Oświaty i wynikającym z tego odrzuceniu Projektu „Pielęgnujmy Marzenia”. Pragnę odwołać się od negatywnej decyzji licząc na uwzględnienie licznych argumentów przemawiających za dopuszczeniem projektu do konkursu i umożliwienie Poznaniakom podjęcie decyzji w demokratycznym głosowaniu. W szkołach społecznych, takich jak Piątkowska Szkoła Społeczna, uczą się dzieci mieszkańców Miasta. Budżet powstaje także z naszych podatków i nie rozumiemy, dlaczego nie możemy na równych zasadach ubiegać się o finansowanie projektów dla nas ważnych i służących całej lokalnej społeczności. Dyskryminowanie nas jest krzywdzące w szczególności jeżeli uwzględni się, że to na naszych barkach w dużej mierze spoczywa finansowanie remontów i rozbudowy budynków szkolnych (będących własnością i majątkiem Miasta). Chcielibyśmy móc oczekiwać; iż jako zupełne minimum; będziemy mogli partycypować w budżecie obywatelskim (o ile nasz projekt spotka się z uznaniem). Niestety nawet tej szansy będziemy pozbawieni jeśli miasto wykluczy nas z możliwości udziału zgłoszonego projektu w głosowaniu. Prosimy o uznanie Piątkowskiej Szkoły Społecznej za wartościowy wkład w edukacyjną mapę Poznania. Od lat nasza szkoła kształci zaangażowanych społecznie i wrażliwych na potrzeby innych uczniów, którzy zasilają szeregi najlepszych Poznańskich szkół średnich i wyższych. Liczymy na uwzględnienie naszego odwołania i dopuszczenie projektu „Pielęgnujmy Marzenia”, w którym prosimy o wsparcie inicjatywy termomodernizacji starych budynków wraz z wykonaniem elewacji z muralami i przesłaniem naszej Patronki oraz zakupu wyposażenia m.in. do organizacji cyklu warsztatów o Wandzie Błeńskiej dla najmłodszych mieszkańców Poznania - przedszkolaków. Działka oraz budynki szkoły są własnością Miasta Poznania. Jeśli projekt „Pielęgnujmy Marzenia” zdobędzie wymagane poparcie, Stowarzyszenie prowadzące szkołę w ramach umowy użyczenia na miejskiej nieruchomości, deklaruje zapewnienie Miastu wszelkiego wymaganego do realizacji projektu wsparcia. Termomodernizacja zniszczonych elewacji z wielkiej płyty przełoży się na wzrost wartości i trwałości budynków oraz na obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska poprzez znaczący spadek zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną. Jest to spójne z dążeniem do walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Zadania oświatowe w tym zapewnienie dostępu do edukacji w ramach szkoły podstawowej należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego . Przepisy ipraktyka pokazują, że wiele zadań własnych gmin i powiatów realizowanych jest poprzez przekazanie ich realizacji innym podmiotom. W tym przypadku poznańskie szkoły społeczne wspierają Miasto Poznań w realizacji zadania oświatowego, a ich społeczny charakter prowadzenie przez Stowarzyszenie będące Organizacją Pożytku Publicznego działającą Non Profit, rozbudowa i utrzymanie nieruchomości znajdujących się w Zasobach Miasta, obniżenie kosztów utrzymania placówki poprzez partycypację w kosztach przez mieszkańców Miasta (rodziców dzieci uczęszczających do szkoły) nie powinno być powodem do dyskryminacji placówek. Uniemożliwienie udziału w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2020 stoi w sprzeczności z ideą przyświecającą tej wartościowej inicjatywie. Miasto powinno wspierać mieszkańców w ich w samodzielności i odpowiedzialności za jakość życia w jego ramach. Zakładanie i prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie wzbogaca ofertę edukacyjną gminy, a przez to poprawia warunki kształcenia. Dodatkowo zgłoszony projekt służy realizacji innych zadań własnych gminy takich jak podkreślone w przywołanej poniżej ustawie: „Zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu _ przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; (...)8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych|...)15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; (...)17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 18) promocji gminy; 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie13; , Mając na uwadze powyższe argumenty oraz licząc na zrozumienie i równe traktowanie oraz bardzo dobrą dotychczasową współpracę naszej szkoły z jednostkami miejskimi składam odwołanie od decyzji odrzucającej projekt „Pielęgnujmy marzenia”. Wspaniała inicjatywa Budżetu Obywatelskiego jest ważnym elementem pokazującym siłę demokracji i społecznej odpowiedzialności. Będziemy szczęśliwi mogąc pokazać ich moc także najmłodszym mieszkańcom Poznania. Poparcie dla projektu, który ma na celu m.in. przybliżenie i propagowanie wiedzy o wspaniałej Poznaniance, Patronce naszej szkoły, dr. Wandzie Błeńskiej, uhonorowanej w ubiegłym roku nagrodą Poznanianki Stulecia, będzie szansą na krok w stronę lepszego Miasta.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty, gdyż Miasto Poznań nie jest organem prowadzącym placówkę Piątkowska Szkoła Społeczna, ul. Stróżyńskiego 16, 60-688 Poznań. Dodatkowo podkreślamy, że zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. "Zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020" do PBO20 można składać projekty, które dotyczą zadań własnych gminy lub powiatu, realizowanych przez jednostki miejskie.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 570 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 570 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

  projekt nie podlegał opiniowaniu

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.