Budowa street workout parku


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Budowa street workout parku
Skrócony opis projektu
Budowa Street Workout zwiększy atrakcyjność parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności
Opis projektu
Celem naszego projektu jest poprawa infrastruktury sportowej na Winogradach, oraz zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cele pośrednie:
- budowę Street Workout Parku
- popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia

Cel ten zostanie zrealizowany na terenie - Park Cytadela.
Realizacje projektu będzie można podzielić na następujące etapy – działania projektu:

I etap - wykonanie dokumentacji projektowej

II etap - przygotowanie terenu, miejsca gdzie zostanie wykonany plac.

III etap – utwardzenie terenu oraz przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Park’u. W ramach tego etapu zostaną wykopane miejsca które posłużą za fundamenty, po bokach zamontowane zostaną krawężniki a następnie cały teren zostanie utwardzony i wysypany zostanie żwir.

IV etap - to montaż urządzeń służących do ćwiczeń na placu. W ramach tego etapu zamontowane zostaną poszczególne elementy do fundamentów oraz przykręcone wszystkie elementy dodatkowe.

V etap - sprawdzenie stanu zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń. W ramach tego etapu wykonane zostaną testy obciążeniowe poszczególnych elementów i uzyskany zostanie certyfikat bezpieczeństwa o ile będzie on wymagany.

Wymagania dot. bezpieczeństwa urządzeń:

Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki większą niż 3,1 mm. Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 26,9 mm na długości nie większej niż 1,4 m.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być galwanizowane.
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Wszystkie słupy i rury muszą być galwanizowane.
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Parku przy użyciu czopów rurowych oraz śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przy alei Republik
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Winograd i okolic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Niniejszy projekt będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania, pompki, pompki na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci i młodzież dzięki tej infrastrukturze będą miały mniej problemów z chorobami związanymi z kręgosłupem, będą wzmacniać swoje ciało. Spędzając czas na treningach na takim placu nie będą poddawać się na negatywne wpływy młodzieży na osiedlach bo wiem na treningi przychodzą osoby które za priorytet wybrali naukę i zdrowy tryb życia. Młodzieży stanowczo poprawi się kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 10 000
Słupy noszące, rurki, poprzeczki, drabinka "żmijakowata", ławka dla brzuszków, rurka pionowa, kółka gimnastyczne 65 000
SUMA: 75 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja przykładowego Street Workout Parku 262554.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mateusz Skrzyniecki
Adres email skrzyniecki@10g.pl
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania,. Właściwym do zaopiniowania jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 23.05.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano rekomendację negatywną.
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze zostało umówione na dzień 18 września 2019 r. na godzinę 12:20 w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Wnioskodawca nie przyszedł na spotkanie.
  Zespół Obradował w składzie Pan Patryk Pawełczak - Dyrektor Gabinetu Prezydenta, Pan Piotr Szczepanowski - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Pan Tomasz Lisiecki - Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Park Cytadela jest traktowany jako miejsce nie tylko do odpoczynku, ale również do poprawy zdrowia fizycznego oraz kondycji. Przy alei Cytadelowców jest już siłownia zewnętrzna która nie szkodzi naturalnemu, krajobrazowemu charakterowi parku, ubogaconemu m.in. plenerowymi dziełami sztuki. Wręcz zachęca do odwiedzin. Można w tym miejscu rozbudować siłownie. Dostawienie kilku drabinek do ćwiczeń kalisteniki, nie zmieni, ani nie zniczy czynnie biologicznego podłoża. Ćwiczenia na tych urządzeniach, nie wymaga specjalnego podłoża.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Fort Winiary, obecnie Park Cytadela, wpisany jest indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A06 decyzją z dnia 16.04.1966 r. Obszar parku jest zaprojektowany z przemyślanymi funkcjami rekreacyjnymi. Na terenie parku znajdują się 4 place zabaw i 3 siłownie zewnętrzne. Budowa streetworkoutu, który będzie stanowił kolejny obiekt małej architektury, znacząco zaszkodzi naturalnemu, krajobrazowemu charakterowi parku, ubogaconemu m.in. plenerowymi dziełami sztuki. Budowa obszaru streetworkoutu jest ponadto działaniem nieekologicznym, skutkującym zajęciem terenu parku prowadzącym do niszczeniem powierzchni biologicznie czynnej, a więc niezgodnym z treścią Uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r., dotyczącą Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit.e).
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 70 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 3 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.