Przywróćmy retencję deszczówki dla ratajskich traszek


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Przywróćmy retencję deszczówki dla ratajskich traszek
Skrócony opis projektu
Wykorzystanie deszczówki z dachów okolicznych budynków, do zasilania oczek wodnych poniżej - które wysychają.
Opis projektu
Odkopanie wpustów odprowadzających wodę z dachów pobliskich budynków do kanalizacji ogólnospławnej i przekierowanie deszczówki do poniżej położonych oczek wodnych, po jej przepuszczeniu przez studzienki oczyszczające. Zamiae celowy z uwagi na miejscowy lej depresyjny.
Projekt ma charakter pilotażowy dla podobnych przedsięwzięć na Ratajch (woda dla parku ratajskiego) i innych miejsc o sprzyjającym ukształtowaniu terenu.
Projekt zakłada wymianę piasku w studzienkach co 3-4 lata.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park przy Os. Tysiąclecia

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Użytek ekologiczny "Traszki Ratajskie"
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Os. Tysiąclecia, Os. Rusa, Os. Lecha, turyści i poznańska przyroda ożywiona - zwłaszcza traszki
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Oczka wodne i stawy na terenie miast wysychają, bo coraz więcej deszczówki odprowadzamy do kanalizacji. Naturalna retencja wody maleje w mieście - spróbujmy odwrócić ten proces! Ze względu na ukształtowanie terenu (duże spadki) Rataj - tam wydaje się to najprostsze i najtańsze, a traszki giną w Polsce w zatrważającym tempie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Drenaż odprowadzający deszczówkę lub rowy, studzienki podczyszczające wodę z dachów 550 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
ZŁOŻE WÓD TERMALNYCH Z_O_E W_D TERMALNYCH.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogdan Dąbrowski
Telefon 600994368
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania, władającym terenem jest Zarząd Zieleni Miejskiej.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie jest rekomendowany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, ze względu na duży stopień jego złożoności. Budowa systemu wydzielenia z kanalizacji deszczowej odrębnego systemu odprowadzającego wody dachowe i przekierowanie do istniejących zbiorników wodnych, a w przypadku niemożliwości hydraulicznego przejęcia przez nie - pobudowanie nowych, dla których konieczne jest rozpoznanie podłoża gruntowego (możliwość infiltracji gruntowej). W związku z powyższym konieczne jest w tym przypadku wykonanie projektu i analizy hydraulicznej i infiltracji gruntowej. Realizacja przedmiotowego projektu powinna rozpocząć się od przeprowadzenia rozpoznania gruntowego, stworzenia projektu, realizacji oraz wykonania miejsca odprowadzenia nadmiaru wody z terenu. Budowa systemu regulacji i utrzymania wody w użytku ekologicznym jest niezmiernie ważna dla projektu. W związku z powyższym projekt musi zawierać rozwiązania umożliwiające pozyskanie wody, doprowadzenie jej do użytku ekologicznego, co pozwoli na uzyskanie takich parametrów umożliwiających odprowadzenie nadmiaru wody. Należy podkreślić że odległość od najbliższego dachu to ok 100 m, przy czym istniejący w sąsiedztwie parking, wymusza zastosowanie dokładnie zaprojektowanych urządzeń doprowadzających wodę, a w przypadku zaistnienia przegłębienia konieczne będzie wykonanie przepompowni. Ze względu na duży stopień złożoności przedmiotowego projektu nie jest możliwe jego zrealizowanie w trakcie jednego roku budżetowego. W przypadku projektów dla których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających na przeprowadzeniu rozpoznania gruntowo-wodnego, sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, dopuszcza się realizację projektu w trakcie kolejnego roku budżetowego, co także w tym przypadku nie jest możliwe. W związku z powyższym wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO20 Rozdział 2, pkt 12, lit. c. Ponadto koszty realizacji przedmiotowego projektu przekraczają koszt projektu rejonowego, co także jest sprzeczne z Zasadami PBO20 Rozdział 2 pkt 13, lit. d.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Feja, Monika Rucka
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 895 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.