Przywróćmy strzelistość wież w C.K. Zamek


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Przywróćmy strzelistość wież w C.K. Zamek
Skrócony opis projektu
Przywróćmy mniejszym wieżom C.K. Zamek strzeliste hełmy, których brak, zwłaszcza od str. zachodniej.
Opis projektu
Ścięte dachy na wieżach Zamku, celowo nie zostały odbudowane po II Wojnie, co bardzo psuje wygląd całego budynku, zwłaszcza od str. zachodniej. Poznań posiada ostatni z królewskich zamków zbudowanych w Europie (1912 r.) i póki nie odtworzymy w miarę pierwotnego wyglądu tego zabytku - puty miasto nie może być uznawane za dbające o rozwój turystyki międzynarodowej!
Należy zatem odbudować strome hełmy na wieżach, bo bez nich bryła zamku wygląda fatalnie.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Św. Marcin

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

C.K. Zamek
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Miasta, Wielkopolanie, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Po 30 latach budowy kapitalizmu w Polsce, nie ma już przeszkód ideowych ani finansowych, aby przywrócić wieżom strome dachy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Odbudowa centralnej wieżyczki + dach 1 000 000
Odbudowa szczytu zachodniego 500 000
Odtworzenie hełmu wieży Pn-Zach. 400 000
SUMA: 1 900 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zamek wieże Zamek wie_e.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Bogdan Dąbrowski
Telefon 600994368
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. Właściwym do zaopiniowania jest Wydział Kultury wraz z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Odbudowa wieży zamkowej czy - w okrojonej wersji projektu - odbudowa samych hełmów wież, nie są zadaniami priorytetowymi dla Centrum Kultury Zamek, miejskiej instytucji kultury. Najistotniejszymi z perspektywy instytucji są takie działania, które poszerzają możliwości wykorzystania Zamku na ważne funkcje kulturalne. Najważniejsze zadania inwestycyjne stojące przed instytucją to: modernizacja energochłonnej iluminacji obiektu, remont i zadaszenie dziedzińca wewnętrznego. W instytucji prowadzona jest obecnie także renowacja zabytkowych wnętrz zachodniego skrzydła obiektu opiewająca na ponad 20 000 000 zł, a także realizowany jest konkurs architektoniczny na przebudowę dziedzińca przed Zamkiem. Zaproponowana we wniosku kwota 1 900 000 zł na odbudowę wieży jest całkowicie nieadekwatna; prawdopodobnie jest także za niska na odbudowę samych hełmów.
  Zespół Obradował w składzie: Anna Hryniewiecka, Justyna Makowska, Marcin Kostaszuk
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - tak
  7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.