Kładka Winogrady - Zawady, nad Wartą


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Kładka Winogrady - Zawady, nad Wartą
Skrócony opis projektu
Kładka pieszo-rowerowa łącząca Winogrady i Zawady, nad Wartą i wyspą Ostrów Tumski i Cybiną.
Opis projektu
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wartą i wyspą Ostrów Tumski i Cybiną, łączącej ulicę Winogrady z ulicą Bernata (Zawady) przez dodany odcinek drogi. Zjazd z kładki na teren wyspy Ostrów Tumski umożliwi szybsze i bliższe dojście do ogródków działkowych "Energetyk I" i firm - na północnej stronie wyspy, dla użytkowników tych ogródków działkowych I pracowników tych firm. Dalszy zjazd z kładki na teren za wyspą Ostrów Tumski i Cybiną, umożliwi szybszy i bliższy dojazd na trasę Wartostrady przy ulicy Bernata i do tej ulicy (przez dodany odcinek drogi). Połączenie kładką ulicy Winogrady z ulicą Bernata - ulic wprost wpasowanych w linię połączenia, zdecydowanie ograniczy albo wyeliminuje przechodzenie "dzikim" i niebezpiecznym przejściem wzdłuż torów kolejowych z kierunku Winograd na wyspę Ostrów Tumski, przez osoby skracające sobie drogę tym niebezpiecznym i jednak zabronionym przejściem. Oprócz stworzenia bezpiecznego przejścia łączącego obie strony miasta pomiędzy Wartą i Cybiną obecnie połączone skrajnie przebiegającymi ulicami w stosunkowo dużej odległości, kładka połączy Wartostradę z Winogradami i usunie konieczność podejmowania kilkukilometrowej przeprawy ulicami niedostosowanymi do ruchu rowerowego - bez wydzielonych pasów ruchu rowerowego, a to umożliwi także i bezpieczniejszy dojazd rowerowy między innymi do Warty oraz obiektów nad Wartą (Brama Poznania itd.). Proponowana kładka pieszo-rowerowa znakomicie wpisuje się w rekreacyjno-turystyczny szlak na terenie Poznania i tym samym w układ pieszo-rowerowy miasta, a nadto stwarza realne i racjonalne udogodnienia dla mieszkańców wielu miasta i poprawia wizerunek Poznania jako miasta przyjaznego komunikacji pieszo-rowerowej. Możliwość dostosowania konstrukcji kładki do przejazdów pojazdów Pogotowia Ratunkowego, zdecydowanie zwiększy szybkość i skuteczność ich dojazdu do miejsca zdarzenia, poprzez wykluczenie korzystania z dłuższego dojazdu przez dookólne ulice miasta i możliwych przestojów na tych ulicach. Z uwagi na to, że od ulicy Bernata do Cybiny może zostać wybudowana droga, kładka może być wybudowana tylko nad Wartą i Cybiną bez potrzeby wydłużania jej nad Wartostradą aż do ulicy Bernata.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Winogrady, Hlonda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nad północną stroną wyspy Ostrów Tumski.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania. Działkowcy i użytkownicy ogródków działkowych ROD "Energetyk I" oraz pracownicy firm znajdujących się na północnej stronie wyspy Ostrów Tumski. Użytkownicy rowerów. Rodziny z dziećmi. Inne osoby.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zwiększenie komfortu życia mieszkańców miasta. Usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa mobilności mieszkańców miasta. Usprawnienie szlaku rekreacyjno-turystycznego miasta i dojazdu do Warty oraz obiektów nad Wartą. Wyeliminowanie konieczności skracania przeprawy z Winograd na Zawady przez "dzikie" i niebezpieczne przejście wzdłuż torów kolejowych na terenie PKP. Szybsza, sprawniejsza i bezpieczniejsza przeprawa z Cytadeli na Wartostradę a dalej do Bramy Poznania i innych terenów nad Wartą. Możliwe i realne zwiększenie bezpieczeństwa i skuteczności dojazdu służb Pogotowia Ratunkowego. Pośrednimi celami inwestycji, są: poprawa atrakcyjności terenów nadrzecznych, pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców, promowanie zdrowego trybu życia, utrwalenie w świadomości mieszkańców alternatywnego środka komunikacji - przeprawa rowerowa lub piesza, ochrona środowiska poprzez promocję poruszania się w sposób alternatywny dla samochodów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt inwestycji mieści się w budżecie. Brak danych o szczegółowych kosztach inwestycji. 0
SUMA: 0
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Mapka terenu. 29.05.2019, PBO2020, mapka terenu.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tomasz Kusiak
Adres email tomasz@kusiak.info
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wnioskodawca nie określił kosztów realizacji i utrzymania inwestycji. Ponadto WGN zwraca uwagę, iż istnieje konieczność wyjaśnienia sytuacji terenowo prawnego w stosunku do gruntów, na których miałaby się znajdować przedmiotowa kładka - część nieruchomości nie znajduje się w zasobie Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 11.06.2019 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 20.09.2019
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, D.Woźniak, K.Matuszak, B.Urbaniak
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Odnosząc się do stanowiska Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (WGN) wobec projektu PBO2020 nr 167 (kładka Winogrady-Zawady) - którym WGN nie rekomenduje tego projektu do kolejnego etapu, wyrażam ubolewanie, że brak określenia przeze mnie "kosztów realizacji i utrzymania inwestycji" w sytuacji braku posiadania przeze mnie wiedzy dotyczącej tych kosztów a umożliwiającej ich określenie - na okoliczność czego PBO nie zawiera jakichkolwiek przykładów szacunkowego obliczenia tych kosztów w odniesieniu do tego rodzaju inwestycji a co z łatwością może dokonać właściwy wydział UMP posiadający w tym zakresie stosowna i kompetentna wiedzę oraz narzędzia, jest powodem braku rekomendowania tego projektu przez WGN do kolejnego etapu. To właściwy wydział UMP winien poczynić stosowne wyliczenia etapów realizowania inwestycji, a nie mieszkaniec nie posiadający i tym wiedzy - o czym wiedzę posiada właściwy wydział UMP. Ponadto, skoro w ocenie WGN "istnieje konieczność wyjaśnienia sytuacji terenowo prawnego w stosunku do gruntów, na których miałaby się znajdować przedmiotowa kładka - część nieruchomości nie znajduje się w zasobie Miasta Poznania i Skarbu Państwa", to należy wyjaśnić tę sytuację i na tę okoliczność podjąć stosowne czynności a nie rezygnować z ww. projektu jedynie z powodu wieloletniego zaniechania WGN w tym zakresie i braku woli uczynienia tego choćby obecnie, przy czym WGN nie wziął pod uwagę - czego też w ogóle nie zweryfikował, na których częściach wskazanych terenów możliwym jest wykonanie ww. inwestycji - czy to z uwagi na znajdowanie się ich w zasobie Miasta Poznania i Skarbu Państwa albo w zarządzie Miasta Poznania. Odrzucenie ww. projektu inwestycyjnego z powodu braku zweryfikowania przez WGN możliwości podjęcia go na działkach we wskazanym rejonie lecz umożliwiających jego realizację, wydaje się również absurdalnym i nieuzasadnionym. Do nadal, UMP nie podjął żadnych realnych a nadto skutecznych czynności mających na celu wyjaśnienie sytuacji terenowo-prawnej w stosunku do gruntów, na których rzekomo ww. inwestycja miałaby przebiegać w całości, przy czym i tak w ogóle nie przedstawiono argumentacji faktycznie dowodzącej o braku możliwości zrealizowania ww. inwestycji z rzekomego powodu braku możliwości wyjaśnienia sytuacji terenowo-prawnej w stosunku do gruntów, rzekomo na których ww. inwestycja miałaby być realizowana, czego UMP od wielu lat do nadal nie ma zamiaru wyjaśnić i w zakresie czego UMP do nadal nie sprecyzował konkretnie jaką część tych gruntów obejmuje negatywne stanowisko UMP. Absurdalnym jest odrzucanie inwestycji mającej realnie działać na rzecz mieszkańców miasta, tylko z powodu wieloletniego i w związku z tym rażącego zaniechania UMP w zakresie wyjaśnienia sytuacji terenowo-prawnej w stosunku do gruntów, na których miałaby być realizowana ww. inwestycja. Wszak takim swoim zaniechaniem UMP ogranicza a wręcz "torpeduje" proponowanie lub też realizowanie wiele inwestycji a naszym mieście.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Istnieje konieczność wyjaśnienia sytuacji terenowo prawnego w stosunku do gruntów, na których miałaby się znajdować przedmiotowa kładka - część nieruchomości nie znajduje się w zasobie Miasta Poznania i Skarbu Państwa.
  Zespół Obradował w składzie: Dagmara Woźniak, Joanna Waliszewska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.